Van Zomerenlaan en D.F. Pauwstraat (2020)

Onderzoek

Foto genomen tijdens het veldwerk van de Dirck Franckenszoon Pauwstraat in noordelijke richting

D.F. Pauw­straat in noor­de­lij­ke rich­ting tij­dens de veldwerkzaamheden

In opdracht van Van der Helm Mili­eu­be­heer B.V. heeft Bureau voor Arche­o­lo­gie in mei 2020 een bureau- en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek in de vorm van borin­gen uit­ge­voerd voor graaf­werk­zaam­he­den aan de Van Zome­ren­laan en D.F. Pauwstraat.

De vraag­stel­ling van het onder­zoek luidt : hoe kan reke­ning gehou­den wor­den met even­tu­e­le arche­o­lo­gi­sche waar­den bij de voor­ge­no­men ont­wik­ke­ling ? Het onder­zoek is uit­ge­voerd in over­een­stem­ming met de richt­lij­nen van de KNA, pro­to­col­len 4002 en 4003. Voor het onder­zoek zijn kaar­ten, data­ba­ses en lite­ra­tuur geraad­pleegd om te komen tot een gespe­ci­fi­ceer­de arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting van de loca­tie. In het plan­ge­bied wordt de bebou­wing gesloopt en vin­den graaf­werk­zaam­he­den plaats tot cir­ca 150 cm ‑mv.

Komafzettingen van de Linge

De onder­zoeks­lo­ca­tie ligt in een kom­ge­bied waar een pak­ket klei en veen van cir­ca 9,5 meter dik is afge­zet op het Pleis­to­ceen niveau. Dit pro­ces heeft vrij­wel onon­der­bro­ken plaats kun­nen vin­den tot bedij­king van de rivie­ren aan het begin van de Mid­del­eeu­wen. Het plan­ge­bied ligt onge­veer 800 meter ten noor­den van de his­to­ri­sche kern van Gorin­chem, de plaats wordt voor het eerst genoemd in his­to­ri­sche bron­nen uit de 13e eeuw. De loca­tie ligt onge­veer 40 meter ten oos­ten van de trek­vaart tus­sen Gorin­chem en Via­nen. Het plan­ge­bied is onbe­bouwd op his­to­ri­sche kaar­ten tot 1950. De bebou­wing is in 2020 gesloopt.

Booronderzoek

In het plan­ge­bied zijn acht borin­gen gezet tot 500 cm ‑mv. De natuur­lij­ke onder­grond bestaat uit kom­af­zet­tin­gen van de Lin­ge op veen. In vier borin­gen zijn sterk sil­ti­ge tot zan­di­ge afzet­tin­gen aan­we­zig tus­sen 400 en 500 cm ‑mv. Deze zijn moge­lijk gevormd van­uit de Gor­kum-Arkel bed­ding­gor­del en kun­nen daar­om arche­o­lo­gi­sche res­ten bevat­ten. Deze afzet­tin­gen lig­gen die­per dan de maxi­ma­le vergravingsdiepte.

Bureau voor Arche­o­lo­gie advi­seert het plan­ge­bied vrij te geven voor de voor­ge­no­men ontwikkeling.

Dit onder­zoek is met gro­te zorg­vul­dig­heid uit­ge­voerd. Het is ech­ter nooit uit te slui­ten dat bij de graaf­werk­zaam­he­den toch arche­o­lo­gi­sche res­ten wor­den aan­ge­trof­fen op plaat­sen en diep­tes waar die niet wor­den ver­wacht. Even­tu­e­le arche­o­lo­gi­sche res­ten is men ver­plicht te mel­den bij de Minis­ter van OCW in over­een­stem­ming met de Erf­goed­wet uit 2015. In dit geval wordt aan­ge­ra­den om con­tact op te nemen met de gemeen­te Gorin­chem.

Publicatie

Roodenburg, F. (2020) Bureau voor Archeologie Rapport 918, Van Zomerenlaan en D.F. Pauwstraat, Gorinchem, gemeente Gorinchem: een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen in de verkennende fase, Utrecht. PDF (9 MB)Roodenburg, F. (2020)
Bureau voor Archeologie Rapport 918, Van Zomerenlaan en D.F. Pauwstraat, Gorinchem, gemeente Gorinchem: een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen in de verkennende fase, Utrecht.
Flipbook | PDF (9 MB)

Metadata

 

Administratieve gegevens
Archisnummer(s):4857736100
4857744100
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:126.380/428.090 (centrum)
Toponiem:Van Zomerenlaan en D.F. Pauwstraat
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen in de verkennende fase
Uitvoerder:Bureau voor Archeologie, Utrecht
Projectleider:F. Roodenburg en A. de Boer
Opdrachtgever:Van der Helm Milieubeheer B.V.
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:Mei 2020
Vondsten & documentatie:-
DANS:https://doi.org/10.17026%2Fdans-z6b-m6xn

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.