Van Zomerenlaan en D.F. Pauwstraat (2020)

Onderzoek

Foto genomen tijdens het veldwerk van de Dirck Franckenszoon Pauwstraat in noordelijke richting

D.F. Pauw­straat in noor­de­lij­ke rich­ting tij­dens de veldwerkzaamheden

In opdracht van Van der Helm Mili­eu­be­heer B.V. heeft Bureau voor Arche­o­lo­gie in mei 2020 een bureau- en inven­ta­ri­se­rend veld­on­der­zoek in de vorm van borin­gen uit­ge­voerd voor graaf­werk­zaam­he­den aan de Van Zome­ren­laan en D.F. Pauwstraat.

De vraag­stel­ling van het onder­zoek luidt : hoe kan reke­ning gehou­den wor­den met even­tu­e­le arche­o­lo­gi­sche waar­den bij de voor­ge­no­men ont­wik­ke­ling ? Het onder­zoek is uit­ge­voerd in over­een­stem­ming met de richt­lij­nen van de KNA, pro­to­col­len 4002 en 4003. Voor het onder­zoek zijn kaar­ten, data­ba­ses en lite­ra­tuur geraad­pleegd om te komen tot een gespe­ci­fi­ceer­de arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting van de loca­tie. In het plan­ge­bied wordt de bebou­wing gesloopt en vin­den graaf­werk­zaam­he­den plaats tot cir­ca 150 cm ‑mv.

Komafzettingen van de Linge

De onder­zoeks­lo­ca­tie ligt in een kom­ge­bied waar een pak­ket klei en veen van cir­ca 9,5 meter dik is afge­zet op het Pleis­to­ceen niveau. Dit pro­ces heeft vrij­wel onon­der­bro­ken plaats kun­nen vin­den tot bedij­king van de rivie­ren aan het begin van de Mid­del­eeu­wen. Het plan­ge­bied ligt onge­veer 800 meter ten noor­den van de his­to­ri­sche kern van Gorin­chem, de plaats wordt voor het eerst genoemd in his­to­ri­sche bron­nen uit de 13e eeuw. De loca­tie ligt onge­veer 40 meter ten oos­ten van de trek­vaart tus­sen Gorin­chem en Via­nen. Het plan­ge­bied is onbe­bouwd op his­to­ri­sche kaar­ten tot 1950. De bebou­wing is in 2020 gesloopt.

Booronderzoek

In het plan­ge­bied zijn acht borin­gen gezet tot 500 cm ‑mv. De natuur­lij­ke onder­grond bestaat uit kom­af­zet­tin­gen van de Lin­ge op veen. In vier borin­gen zijn sterk sil­ti­ge tot zan­di­ge afzet­tin­gen aan­we­zig tus­sen 400 en 500 cm ‑mv. Deze zijn moge­lijk gevormd van­uit de Gor­kum-Arkel bed­ding­gor­del en kun­nen daar­om arche­o­lo­gi­sche res­ten bevat­ten. Deze afzet­tin­gen lig­gen die­per dan de maxi­ma­le vergravingsdiepte.

Bureau voor Arche­o­lo­gie advi­seert het plan­ge­bied vrij te geven voor de voor­ge­no­men ontwikkeling.

Dit onder­zoek is met gro­te zorg­vul­dig­heid uit­ge­voerd. Het is ech­ter nooit uit te slui­ten dat bij de graaf­werk­zaam­he­den toch arche­o­lo­gi­sche res­ten wor­den aan­ge­trof­fen op plaat­sen en diep­tes waar die niet wor­den ver­wacht. Even­tu­e­le arche­o­lo­gi­sche res­ten is men ver­plicht te mel­den bij de Minis­ter van OCW in over­een­stem­ming met de Erf­goed­wet uit 2015. In dit geval wordt aan­ge­ra­den om con­tact op te nemen met de gemeen­te Gorin­chem.

Publicatie

Roodenburg, F. (2020) Bureau voor Archeologie Rapport 918, Van Zomerenlaan en D.F. Pauwstraat, Gorinchem, gemeente Gorinchem: een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen in de verkennende fase, Utrecht. PDF (9 MB) Roodenburg, F. (2020)
Bureau voor Archeologie Rapport 918, Van Zomerenlaan en D.F. Pauwstraat, Gorinchem, gemeente Gorinchem: een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen in de verkennende fase, Utrecht.
Flipbook | PDF (9 MB)

Metadata

 

Administratieve gegevens
Archisnummer(s):4857736100
4857744100
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:126.380/428.090 (centrum)
Toponiem:Van Zomerenlaan en D.F. Pauwstraat
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen in de verkennende fase
Uitvoerder:Bureau voor Archeologie, Utrecht
Projectleider:F. Roodenburg en A. de Boer
Opdrachtgever:Van der Helm Milieubeheer B.V.
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:Mei 2020
Vondsten & documentatie:-
DANS:https://doi.org/10.17026%2Fdans-z6b-m6xn

Reacties zijn gesloten.