Archeologisch depot verhuisd

De eer­ste week van janu­ari 2017 is het gemeen­te­lijk arche­o­lo­gisch depot ver­huisd van de loka­tie in de Ave­lin­gen naar de Arkels­edijk, het voor­ma­lige onder­ko­men van de GGD en de ambulancedienst.

Archeologisch depot verhuisd naar Arkelsedijk 24, Gorinchem

Arkels­edijk 24, Gorinchem

De voor­be­rei­ding op deze ver­hui­zing heeft een lange tijd geduurd. Zo bleek het niet een­vou­dig een ver­van­gende ruimte te vin­den die aan alle wen­sen en (wet­te­lijke) eisen vol­deed. Daar­naast was er voor­keur voor een loca­tie in of op korte afstand van de Gor­cumse binnenstad.

Vooraf is door de vrij­wil­li­gers van het depot hard gewerkt om de col­lec­tie voor trans­port gereed te maken. Gelijk­tij­dig wer­den in het ‘nieuwe’ onder­ko­men nog enkele bouw­kun­dige aan­pas­sin­gen uitgevoerd.

Het arche­o­lo­gisch depot was sinds 2002 gehuis­vest in het voor­ma­lig ENECO gebouw op Ave­lin­gen Oost 2a.

Reacties zijn gesloten.