Wijdschild, kasteel van de heren van Arkel (1996)

Onderzoek

Op 19 augus­tus 1996 vond de Gor­cum­se ama­teur­ar­che­o­loog Ton Wijkamp bij toe­val een aan­tal pot­scher­ven aan de rivier­zij­de van de Dalem­se­dijk in het Wijd­schild, direct ten oos­ten van de Gor­cum­se binnenstad. 

De scher­ven wer­den in ver­band gebracht met het 13de eeuw­se kas­teel van de heren van Arkel, een bouw­werk des­tijds zo impo­sant dat het door tijd­ge­no­ten de ‘Kei­zer­lij­ke Burcht van de Arkels’ werd genoemd.

Wijdschild kasteel van de heren van Arkel, het opgravingsterrein naast de Dalemsedijk te Gorinchem in 1996

Het opgra­vings­ter­rein naast de Dalem­se­dijk te Gorin­chem in 1996

Het aar­de­werk kwam te voor­schijn tij­dens de ont­gron­ding die het pol­der­dis­trict Tie­ler- en Culem­bor­ger­waar­den uit­voer­de in het kader van de ver­be­te­ring van de Waal- en Lek­dijk. De loca­tie werd op dat ogen­blik geschikt gemaakt als natuurgebied.

Omdat het ter­rein niet aan­ge­merkt stond op de monu­men­ten­kaart van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land, was geen reke­ning gehou­den met arche­o­lo­gi­sche bege­lei­ding van de werk­zaam­he­den. Toch had men hier het één en ander kun­nen ver­wach­ten. Reeds in 1815 trof men tij­dens dijk­werk­zaam­he­den dik­ke muur­res­ten, kogels en aar­de­werk even bui­ten de ves­ting­gracht.1 Met de bouw van hui­zen op de Kas­teel­plaats in 1976 – 1977 wer­den behal­ve muur­res­ten, ook ste­nen kogels en zelfs een doop­vont gevon­den. Helaas werd hier toen te laat aan­dacht aan geschon­ken. Het meren­deel van de vond­sten ver­dween in onbe­ken­de par­ti­cu­lie­re handen.

Wijdschild, kasteel van de heren van Arkel, proto-steengoed drinkkannetjes uit het Rijnland, circa 1275-1325,

Pro­to-steen­goed drink­kan­ne­tjes uit het Rijn­land, cir­ca 1275 – 1325.

De vondst van de heer Wijkamp was vol­doen­de aan­lei­ding om nader onder­zoek in te stel­len. Met behulp van een graaf­ma­chi­ne werd het ont­gron­de deel van het ter­rein schoon getrok­ken waar­door dui­de­lijk zicht­ba­re spo­ren en met­sel­werk tevoor­schijn kwa­men. De kwa­li­teit van de grond­spo­ren was zo goed, dat in over­leg met het pol­der­dis­trict beslo­ten werd om de bestem­ming van de vind­plaats te wij­zi­gen en maat­re­ge­len te tref­fen om deze unie­ke vind­plaats te beschermen.

Tekening funderingen kasteel van de heren van Arkel gevonden in 1815

Teke­ning fun­de­rin­gen gevon­den in 1815

Vondsten

De bloot­ge­leg­de spo­ren zijn gete­kend Ook wer­den vond­sten ver­za­meld die bij het scha­ven en schoon­ma­ken van het met­sel­werk te voor­schijn kwa­men. Het meren­deel van het aar­de­werk bestond uit 14de eeuw­se drink­kan­nen en ‑schaal­tjes uit Sieg­burg en omge­ving. Het oud­ste (pro­to) steen­goed is glo­baal dateer­baar tus­sen 1275 en 1325.  Bij­zon­der is de vondst van tegel­frag­men­ten van twee zeer luxu­eu­ze 14de eeuw­se kachel­ovens die de pri­vé­ver­trek­ken van een gerie­fe­lij­ke warm­te heb­ben voor­zien.2 Vloe­ren waren bete­geld met klei­ne gegla­zuur­de pla­vui­zen zoals die ook uit ande­re Hol­land­se kas­te­len en ker­ken rond 1300 bekend zijn.3 Grijs- en rood­bak­kend gebruiks­aar­de­werk werd spo­ra­disch gevonden.

Militaire functie

De metaal­vond­sten beston­den voor­al uit diver­se typen pijl­pun­ten. Ook werd deel van de kraag van een mali­ën­kol­der ont­dekt. Vond­sten die de mili­tai­re func­tie van het com­plex onder­stre­pen. In dezelf­de cate­go­rie van wapen­vond­sten kun­nen nog drie ste­nen bus­ko­gels van ver­schil­len­de kali­bers genoemd wor­den. De kogels lagen ver­spreid over het ter­rein. Al in 1815 wer­den kogels gevon­den en ook tij­dens de bouw van de hui­zen op de Kas­teel­plaats. Zowel pij­len als kogels ver­wij­zen naar de zwa­re bele­ge­ring in 1412.

Wijdschild kasteel van de heren van Arkel stenen buskogels

Ste­nen bus­ko­gels bij de burcht van de Arkels in het Wijd­schild te Gorinchem

Op het ter­rein wer­den twee mun­ten aan­ge­trof­fen : een Vlaam­se zil­ve­ren dub­be­le groot (bot­dra­ger) van Phi­lips de Stou­te (emis­sie 1389) en een hal­ve goud­gul­den op naam van de Keul­se aarts­bis­schop Fre­de­rik II van Saar­wer­den (1371−1404), gesla­gen in Bonn.4

Aan de hand van lood­strips kun­nen we stel­len dat er min­stens één gebouw een glas-in-lood raam had. Een zelf­de voor­zich­ti­ge con­clu­sie kun­nen we trek­ken voor de gevon­den dakleien.

Het met­sel­werk bestond uit mop­pen van cir­ca 7 x 14 x 28 cen­ti­me­ter. Het meren­deel van de spo­ren bestond ech­ter uit recht­hoe­ki­ge fun­de­rings­ga­ten zon­der steen- of bak­steen­puin. Moge­lijk behoor­den deze spo­ren bij hou­ten gebouwen.

Sporen lastig te interpreteren

De gehe­le vind­plaats bestond uit een recht­hoe­ki­ge struc­tuur (een gracht) die een groot bin­nen­ter­rein ont­sloot. De breed­te van de gracht kon niet vast­ge­steld wor­den door­dat ze afge­dekt werd door een rij­pad en grond­stort. Aan de west­kant lijkt de gracht een breed­te van cir­ca 10 – 13 m. te heb­ben. Het bin­nen­ter­rein heeft een afme­ting van cir­ca 36 x 36 meter. Helaas is de noord­zij­de van dit bin­nen­ter­rein afge­dekt door het dijk­li­chaam van de Dalem­se­dijk, waar­door deze afme­tin­gen niet met zeker­heid vast­ge­steld kon­den wor­den. Door­dat er geen opgra­ving werd uit­ge­voerd blijft de inter­pre­ta­tie van de spo­ren zeer lastig.

Wijdschild, kasteel van de heren van Arkel, tekening sporen 1996 en de vondsten uit 1815 (oranje)

De vond­sten uit 1996 en uit 1815 (oran­je)

Luchtfoto’s

Tus­sen 1933 en 2020 is het gebied meer­de­re keren gefotografeerd.

1884
1933
1944
1945
1955
1966
1972
1977
1983
1989
1995
1995
2003
2020
1884 

Historie

Gorin­chem is de Arkel­stad, maar het stads­wa­pen dat ont­leend is aan het wapen­schild van de heren van Arkel is tegen­woor­dig nog het eni­ge dat direct her­in­nert aan deze roem­ruch­te mid­del­eeuw­se familie. 

De rela­tie tus­sen Gorin­chem en de Arkels stamt al uit de der­tien­de eeuw en de groei van de mid­del­eeuw­se stad is recht­streeks te dan­ken aan de invloed die deze fami­lie op Gorin­chem uit­oe­fen­de. Toch waren tot voor kort de daad­wer­ke­lij­ke spo­ren van de Arkels bin­nen de gemeen­te moei­lijk te vin­den. Zelfs hun slot dat door tijd­ge­no­ten een “Kei­zer­lij­ke Burcht” werd genoemd is verdwenen.

Grafmonument Jan van Arkel III en Mabelia van Voorne in de Grote Kerk na opgraving.

Graf­mo­nu­ment van de Arkels in de Gro­te Kerk na opgra­ving (1916)

De Arkels stam­men in de twaalf­de eeuw uit de omge­ving van Leer­dam waar ze bij het rivier­tje de Lede een gebied in leen had­den gekre­gen van de bis­schop van Utrecht. Omstreeks 1265/1267 krij­gen zij Gorin­chem in bezit.5 De adel­lij­ke fami­lie is op dat moment al zeer ver­mo­gend en weet haar rijk­dom tij­dens de veer­tien­de eeuw sterk te vergroten.

Rond 1400 waren de Arkels op het hoog­te­punt van hun macht. Ze hiel­den er een eigen hof op na en door­dat het groot­ste deel van hun land op de grens lag van Gel­re, Hol­land en het bis­dom Utrecht wis­ten zij hun invloed uit te oefe­nen op de han­dels­vaart op de Lek en de Mer­we­de. Het spreekt voor zich dat zij aan het Hol­land­se hof een voor­na­me en invloed­rij­ke plaats bekleed­den. Jan V van Arkel beschik­te tij­dens zijn aan­we­zig­heid aan het gra­fe­lij­ke hof in Den Haag behal­ve over kas­teel Bin­ck­horst (1394), ook over een huis aan het Lan­ge Voor­hout (1393).6

Bezit van de Arkels rond Gorinchem

Bezit van de Arkels rond Gorinchem

De gun­sti­ge lig­ging van het Wijd­schild aan de mond van de Lin­ge bij de Mer­we­de op de grens van Hol­land en Gel­re zal de belang­rijk­ste reden zijn geweest voor het besluit van Jan II van Arkel om een burcht te bou­wen op de oos­te­lij­ke oever van de Lin­ge. Uit his­to­ri­sche bron­nen komen we over de bouw van het kas­teel niet veel te weten. In 1290 draagt Jan II van Arkel zijn burcht op aan graaf Flo­ris V van Hol­land waar­mee hij zijn loy­a­li­teit en onder­ho­rig­heid betuigt aan het gra­fe­lij­ke hof.7 Op basis van de arche­o­lo­gi­sche vond­sten kun­nen we tot dus­ver con­clu­de­ren dat ergens in het laat­ste kwart van de der­tien­de eeuw begon­nen wordt met de bouw van het kas­teel. Wan­neer het gebouw vol­tooid werd, is even­min dui­de­lijk ; de toe­wij­ding aan de graaf in 1290 hoeft alleen maar aan te geven dat men begon­nen was met de bouw of zelfs dat alleen maar de plan­nen gereed waren.

Geen afbeeldingen bekend

Helaas zijn van de burcht geen beken­de afbeel­din­gen over­ge­le­verd en ook de beschrij­vin­gen uit de tijd dat het gebouw in gebruik was zijn uiterst sum­mier. Uit de beschrij­ving door Abra­ham Kemp8kun­nen we opma­ken dat het com­plex bestond uit een  voor‑, mid­den- en hoofd­burcht. De laat­ste, het “Hoge Huis” , was omge­ven door een ste­nen muur met zeven torens. Het bevat­te drie kamers, een lan­ge bre­de zaal zaal en een kapel waar de fami­lie de dienst bij­woon­de. Onder het gebouw waren gewel­ven gebouwd. Het mid­den­hof was even­eens omge­ven door een ste­nen muur met vier torens en een gracht. De voor­burcht was bereik­baar via een groot poort­ge­bouw. Hier waren de dienst­ver­blij­ven, een kerk met een koor, een ros­mo­len, voor­raad­schu­ren en een hooi­berg. Ook de voor­burcht had een eigen gracht en was ommuurd met een ste­nen muur met meer­de­re torens. Bij de voor­burcht­poort bevond zich een bol­werk waar­om­heen een 33 meter lan­ge gracht gegra­ven was met een breed­te van 7,40 m. en een diep­te van 3,70 m. Van de voor­burcht weten we ver­der dat zij regel­ma­tig onder water kwam te staan wat bete­kent dat deze in het lage deel bij de rivier moet heb­ben gele­gen. Veel meer komen we over deze ‘kei­zer­lij­ke burcht’ helaas niet te weten.

Wijdschild Burcht Arkels puin en muuranker van neergehaalde muren.

Puin en muur­an­ker van neer­ge­haal­de muren.

Sloop

In 1412 werd het kas­teel ont­man­teld. Na een jaren­lan­ge machts­strijd ging Gorin­chem over in han­den van de Hol­land­se gra­ven. De burcht die het sym­bool was van de macht van de Arkels moest eraan gelo­ven. Met het sloop­ma­te­ri­aal werd een nieuw kas­teel bin­nen de muren van de mid­del­eeuw­se stad opge­trok­ken. Wil­lem van Bei­e­ren bouw­de zijn nieu­we ver­ster­king aan de zuid­zij­de van de stad. Dit kas­teel kan beschouwd wor­den als de voor­gan­ger van de late­re Blau­we Toren, het kas­teel van Karel de Stou­te.

Foto’s

« van  »

Publicaties

Aa, A.J. van der (1848) Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 12, Gorinchem. p. 403. Aa, A.J. van der (1848)
Wijdschild (Het), in: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 12, Gorinchem. p. 403.
Google Books | Flipbook | PDF (44 MB)
Bijl, A. (1986) De Arkelse Oorlog (1401-1412). Een vete tussen Jan van Arkel en Willem van Beieren, graaf van Holland, Merewade Reeks 9, Gorinchem. Bijl, A. (1986)
De Arkelse Oorlog (1401-1412). Een vete tussen Jan van Arkel en Willem van Beieren, graaf van Holland, Merewade Reeks 9, Gorinchem.
WorldCat | Flipbook | PDF (10 MB)
Boudestein, W.J. (2011) Muntslag en muntvondsten in het Gorcumse Wijdschild. De muntslag van Jan IV van Arkel (1327-1360) en de numismatische vondsten bij het archeologisch onderzoek naar de restanten van het kasteel van de heren van Arkel in het Wijdschild te Gorinchem in augustus 1996, Gorinchem. Boudestein, W.J. (2011)
Muntslag en muntvondsten in het Gorcumse Wijdschild. De muntslag van Jan IV van Arkel (1327-1360) en de numismatische vondsten bij het archeologisch onderzoek naar de restanten van het kasteel van de heren van Arkel in het Wijdschild te Gorinchem in augustus 1996, Gorinchem.
Flipbook | PDF (3 MB)
Broeken, A. (2006) Gorcumse bodemschatten. Archeologische speurtocht naar de geschiedenis van de Arkelstad, Gorcumse Monumentenreeks 12, Gorinchem. p. 26-31. Broeken, A. (2006)
Een kasteel met uitzicht op de Merwede, in: Gorcumse bodemschatten. Archeologische speurtocht naar de geschiedenis van de Arkelstad, Gorcumse Monumentenreeks 12, Gorinchem. p. 26-31.
Flipbook | PDF (3 MB)
Bruch, H. (1931) Dirck Franckensz Pauw (Theodericus Pauli). Kronijcke des Lants van Arkel ende der Stede van Gorcum, proefschrift, Amsterdam. Bruch, H. (1931)
Dirck Franckensz Pauw (Theodericus Pauli). Kronijcke des Lants van Arkel ende der Stede van Gorcum, proefschrift, Amsterdam. p. 18-19.
Flipbook | PDF (12 MB)
Bruch, H. (1940) Middeleeuwsche Rechtsbronnen van Gorinchem. Werken der Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht, 3. reeks, no. 8, Utrecht. Bruch, H. (1940)
Middeleeuwsche Rechtsbronnen van Gorinchem. Werken der Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht, 3. reeks, no. 8, Utrecht, p. 13-14.
Flipbook | PDF (34 MB)
Dijk, C.J. van (2016) Crumbling Castles. Exploring the differentiation between besieged and non-beseiged castles using military material, with a case study of eight castles in the county of Holland during the period 1250-1450. Part 1 & 2 (scriptie Universiteit Leiden), Leiden. Dijk, C.J. van (2016)
Huis Arkel, in : Crumbling Castles. Exploring the differentiation between besieged and non-beseiged castles using military material, with a case study of eight castles in the county of Holland during the period 1250-1450. Part 1 & 2 (bachelorthesis Universiteit Leiden), Leiden.
Flipbook | PDF (6 MB)
Floore, P.M. (1997) Het kasteel van de Heren van Arkel, in : Grondig Bekeken 12 nr. 4, p. 25 – 30. Floore, P.M. (1997)
Het kasteel van de Heren van Arkel, in : Grondig Bekeken 12 nr. 4, p. 25 – 30.
Flipbook | PDF (2 MB)
Floore, P.M. (1998) Het kasteel van de heren van Arkel, in: Oud-Gorcum Varia. Tijdschrift van de historische vereniging "Oud-Gorcum" 15,  nr. 41, p. 198-202. Floore, P.M. (1998)
Het kasteel van de heren van Arkel, in: Oud-Gorcum Varia. Tijdschrift van de historische vereniging "Oud-Gorcum" 15nr. 41, p. 198-202.
Flipbook | PDF (25 MB)
Hartog, E. den (2020) Een hondenbegraafplaats op het kasteel in Gorinchem?, in: T. Hermans & R. Gruben (red.), "Hier wonen wij! Is het niet prachtig". Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Nederland, Stichting Kastelenstudies Nederland Publicatiereeks 2, Zwolle Hartog, E. den (2020)
Een hondenbegraafplaats op het kasteel in Gorinchem?, in: T. Hermans & R. Gruben (red.), "Hier wonen wij! Is het niet prachtig". Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Nederland, Stichting Kastelenstudies Nederland Publicatiereeks 2, Zwolle, p. 95-110.
WorldCat | Flipbook | PDF (1 MB)
Hartog, E. den (2016) The Dog Burials at the Castle of Arkel in Gorinchem. A Study on the Status of Dogs in the Middle Ages, in: Tiere auf Burgen und frühen Schlössern, Forschungen zu Burgen und Schlössern Bd. 16, Wartburg, p. 111-119. Hartog, E. den (2016)
The Dog Burials at the Castle of Arkel in Gorinchem. A Study on the Status of Dogs in the Middle Ages, in: Tiere auf Burgen und frühen Schlössern, Forschungen zu Burgen und Schlössern Bd. 16, Wartburg, p. 111-119.
Flipbook | PDF (1 MB)
Jacobs, E., V.L.C. Kersing (red.) & M.M.A. van Veen (1996) Tussen koor en controle. Opgravingen op het terrein van de Algemene Rekenkamer aan het Lange Voorhout, VOM-reeks 1996-3, Den Haag, p. 9-12. Jacobs, E., V.L.C. Kersing (red.) & M.M.A. van Veen (1996)
Middeleeuwse bewoners aan het Voorhout: de Van Arkels, in : Tussen koor en controle. Opgravingen op het terrein van de Algemene Rekenkamer aan het Lange Voorhout, VOM-reeks 1996-3, Den Haag, p. 9-12.
Flipbook | PDF (20 MB)
Kemp, A. (1656) Leven der Doorluchtige Heeren van Arkel ende Jaar-Beschrijving der Stad Gorinchem. Heerlijkheyd ende lande van Arkel onder desselfs heeren, ook onder de graven van Holland tot in den jare 1500, Gorinchem, p. 37-38. Kemp, A. (1656)
Leven der Doorluchtige Heeren van Arkel ende Jaar-Beschrijving der Stad Gorinchem. Heerlijkheyd ende lande van Arkel onder desselfs heeren, ook onder de graven van Holland tot in den jare 1500, Gorinchem, p. 37-38.
Flipbook | PDF (28 MB)
Kok, H.A. (1967)Gorinchem (Z.H.), in: H.J. Calkoen (red.), Opgravings- en vondstberichten in het kort, Westerheem 16, p. 163. Kok, H.A. de (1967)
Gorinchem (Z.H.), in: H.J. Calkoen (red.), Opgravings- en vondstberichten in het kort, Westerheem 16, p. 163.
Flipbook | PDF (7 MB)
Koorevaar, T. & C. Lugtenburg (1996) Gorinchem, Dalemse Dijk, in : Grondig Bekeken 11 nr. 4, p. 6–8. Koorevaar, T. & C. Lugtenburg (1996)
Gorinchem, Dalemse Dijk, in : Grondig Bekeken 11 nr. 4, p. 6 – 8.
Flipbook | PDF (2 MB)
Koorevaar, T. (1997) Gorinchem: Vestingweg, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 1996, Holland 29, p. 425. Koorevaar, T. (1997)
Gorinchem: Vestingweg, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 1996, Holland 29, p. 425.
Flipbook| PDF (19 MB)
Koorevaar, T. (1997) Jaarverslag werkgroep Gorinchem, in : Jaarverslag 1996, Grondig Bekeken 12 nr. 1, p. 18 – 20. Koorevaar, T. (1997)
Jaarverslag werkgroep Gorinchem, in : Jaarverslag 1996, Grondig Bekeken 12 nr. 1, p. 18 – 20.
Flipbook | PDF (2 MB)
Lennep, J. van, & W.J. Hofdijk (1854) Merkwaardige Kasteelen in Nederland. Deel I, Amsterdam, p. 103-134. Lennep, J. van, & W.J. Hofdijk (1854)
Merkwaardige Kasteelen in Nederland. Deel I, Amsterdam, p. 103-134.
WorldCat
Nekeman, A. (2000) Arkelburcht herinnert aan eerste dijken, in : Wielen resten van drama’s, paradijsjes van nu, Tiel, p. 68 – 70. Nekeman, A. (2000)
Arkelburcht herinnert aan eerste dijken, in : Wielen resten van drama’s, paradijsjes van nu, Tiel, p. 68 – 70.
PDF (4 MB)
Oude-De Wolf, R. den, & H. Vrielink (2012) Ofenkacheln in den Niederlanden-Neue Untersuchungen, in: Blick nach Westen, Keramik in Baden und im Elsass. 45. Internationales Symposium Keramikforschung Badisches-Landesmuseum Karlsruhe 25.-28.9 2012, Karlsruhe, p. 290-303. Oude-De Wolf, R. den, & H. Vrielink (2012)
Ofenkacheln in den Niederlanden-Neue Untersuchungen, in: Blick nach Westen, Keramik in Baden und im Elsass. 45. Internationales Symposium Keramikforschung Badisches-Landesmuseum Karlsruhe 25.-28.9 2012, Karlsruhe, p. 290-303.
WorldCat | Flipbook | PDF (8 MB)
Sarfatij, H. (1978) Gorinchem, Wijdschild vondst funderingen kasteel heren van Arkel, Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 1977, in: Regionaal-historisch tijdschrift Holland 10, p. 308. Sarfatij, H. (1978)
Gorinchem, Wijdschild vondst funderingen kasteel heren van Arkel, Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 1977, in: Regionaal-historisch tijdschrift Holland 10, p. 308.
Flipbook | PDF (7 MB)
Sarfatij, H. (1976) Gorinchem, Wijdschild muurresten kasteel heren van Arkel aangetroffen tijdens werkzaamheden ravelijnen, Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 1975, in: Regionaal-historisch tijdschrift Holland 8, p. 276. Sarfatij, H. (1976)
Gorinchem, Wijdschild muurresten kasteel heren van Arkel aangetroffen tijdens werkzaamheden ravelijnen, Archeologische Kroniek Zuid-Holland over 1975, in: Regionaal-historisch tijdschrift Holland 8, p. 276.
Flipbook | PDF (8 MB)
F. Cerutti, R. Mulder, B. Stamkot & A. de Vries (red.), Tien eeuwen Gorinchem. Geschiedenis van een Hollandse stad, Utrecht Stamkot, B. (2018)
Van dorp tot stad, in: F. Cerutti, R. Mulder, B. Stamkot & A. de Vries (red.), Tien eeuwen Gorinchem. Geschiedenis van een Hollandse stad, Utrecht, p. 39-56.
WorldCat
Tummers, H.A. (1983) Het grafmonument van een heer Van Arkel en zijn vrouw te Gorinchem, in : Bulletin Stichting Oude Hollandse Kerken 17, p. 3 – 14. Tummers, H.A. (1983)
Het grafmonument van een heer Van Arkel en zijn vrouw te Gorinchem, in : Bulletin Stichting Oude Hollandse Kerken 17, p. 3 – 14.
Flipbook | PDF (9 MB)
Waale, M.J. (1990) De Arkelse oorlog, 1401-1412. Een politieke, krijgskundige en economische analyse, Middeleeuwse studies en bronnen 17, Hilversum. Waale, M.J. (1990)
De Arkelse oorlog, 1401-1412. Een politieke, krijgskundige en economische analyse, Middeleeuwse studies en bronnen 17, Hilversum.
WorldCat
Waale, M.J. (1990) Het Arkelse kasteel in het Wijdschild bij Gorinchem, in: Oud-Gorcum Varia. Tijdschrift van de historische vereniging Oud-Gorcum 6, nr. 19, p. 137-148. Waale, M.J. (1990)
Het Arkelse kasteel in het Wijdschild bij Gorinchem, in: Oud-Gorcum Varia. Tijdschrift van de historische vereniging Oud-Gorcum 6, nr. 19, p. 137-148.
Flipbook | PDF (10 MB)

Media

Archeologen doen unieke vondst

Archeologen doen unieke vondst

  GORINCHEM – Gor­cum­se arche­o­lo­gen zijn ver­rukt over de unie­ke vondst die is gedaan tij­dens de ver­ster­king van de Dalem­se­dijk nabij de Dalem­wal. Aan de rivier­zij­de stuit­te men op de fun­da­men­ten van wat ooit het kas­teel van…
Archeoloog houdt lezing over resultaat opgravingen

Archeoloog houdt lezing over resultaat opgravingen

  GORINCHEM – Arche­o­loog drs. P.M. Floo­re houdt maan­dag 18 novem­ber een lezing over het resul­taat van de opgra­vin­gen aan de Blij­en­hoek die onder zijn lei­ding wer­den uit­ge­voerd in mei van dit jaar. Floo­re, ver­bon­den aan het…
Bijzondere vondsten bij kasteel heren van Arkel

Bijzondere vondsten bij kasteel heren van Arkel

  GORINCHEM – De arche­o­lo­gi­sche opgra­vin­gen bij het kas­teel van de heren van Arkel in Gorin­chem heb­ben een aan­tal inte­res­san­te vond­sten opge­le­verd. Met name de metaal­vond­sten zijn bij­zon­der. Zo is er een mali­ën­kol­der gevonden. …
Dijkvak Gorinchem in december op vereiste Deltasterkte

Dijkvak Gorinchem in december op vereiste Deltasterkte

  De werk­zaam­he­den aan het 3,4 kilo­me­ter lan­ge dijk­vak Gorin­chem ver­lo­pen vol­gens plan­ning. Vol­gens Koot van Bavel, pro­ject­lei­der bij het Pol­der­dis­trict Tie­ler- en Culem­bor­ger­waar­den voor dit dijk­vak, zal in decem­ber de vereiste…
Doopvont uit burcht spoorloos

Doopvont uit burcht spoorloos

  GORINCHEM – De Werk­groep Arche­o­lo­gie Gorin­chem is op zoek naar het doop­vont uit de burcht van de heren Van Arkel. De 13de eeuw­se ste­nen bak kwam in 1977 tevoor­schijn bij de bouw van een woning ten noor­den van de Dalemsedijk.…
Heren van Arkel niet klein behuisd

Heren van Arkel niet klein behuisd

GORINCHEM – De Heren van Arkel heb­ben in een aan­mer­ke­lijk rui­me­re behui­zing gewoond dan tot dus­ver was gedacht. Dit is aan het licht geko­men tij­dens afgra­vin­gen tus­sen de Dalem­se­dijk en de Mer­we­de , waar­bij res­tan­ten van muren werden…
Het eens zo machtige Land van Arkel. Gorcums kasteel, verwoest in 1412, was groot blijkt nu.

Het eens zo machtige Land van Arkel. Gorcums kasteel, verwoest in 1412, was groot blijkt nu.

  GORINCHEM – Hoog boven de Dalem­se­dijk zweeft een vlie­ger. Even blijft hij in de lucht, maar dan krijgt een ruk­wind er vat op en stort het ding ter aar­de. Pie­ter Floo­re, stads­ar­che­o­loog van de gemeen­te Gorin­chem zegt een lelijk…
Kasteel Heren van Arkel groter dan gedacht

Kasteel Heren van Arkel groter dan gedacht

  GORINCHEM – Vlak bij molen De Hoop zijn tus­sen de Dalem­se­dijk en de Mer­we­de in Gorin­chem res­tan­ten van de burcht van de Heren van Arkel gevon­den. In 1977 wer­den al eer­der res­ten van de burcht aan­ge­trof­fen aan de ande­re zijde…
Restanten te bezichtigen tijdens Monumentendag

Restanten te bezichtigen tijdens Monumentendag

  GORINCHEM – Tij­dens Open Monu­men­ten­dag, zater­dag 14 sep­tem­ber, zal het moge­lijk zijn om de res­tan­ten van het ‘kas­teel‘ vlak bij de molen De Hoop en de Dalem­se­dijk te bezich­ti­gen. De res­tan­ten zijn ont­dekt tij­dens werkzaamheden…
Resten kasteel heren van Arkel blijven bewaard

Resten kasteel heren van Arkel blijven bewaard

  GORINCHEM – De res­ten van het kas­teel van de heren van Arkel , aan de bui­ten­kant van de Dalem­se­dijk, blij­ven bewaard voor het publiek. De gemeen­te en het pol­der­dis­trict Tie­ler- en Culem­bor­ger­waar­den zijn over­een­ge­ko­men dat…
Wijdschild kasteel heren van Arkel Suikerbuik en Koffiemartin door Raimond van Soest

Sui­ker­buik en Kof­fie­mar­tin door Rai­mond van Soest

Metadata

 

Administratieve gegevens
Archisnummer(s):waarnemingsnummer: 24777
monumentnummer: 6801
CMA-nummer: 38G-025
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:127.183/426.739 (centrum)
Toponiem:Vestingweg, Kasteelplaats, Wijdschild
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Archeologische Verkenning
Uitvoerder:Drs. P.M. Floore
Projectleider:Drs. P.M. Floore
Opdrachtgever:Polderdistrict- Tieler en Culemborgerwaarden
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:augustus 1996
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:-

Lees ook

Reacties zijn gesloten.