Speuren naar verleden op Kazerneplein

GORIN­CHEM – Na de zeer suc­ces­volle opgra­vin­gen aan de Blij­en­hoek, Var­ken­markt en Dalem­se­dijk begint de Werk­groep Arche­o­lo­gie van de gemeente Gorin­chem aan een nieuw pro­ject. Deze keer is de aan­dacht gericht op het Kazer­ne­plein, waar een par­keer­kel­der met daar­bo­ven win­kels en wonin­gen zul­len wor­den gere­a­li­seerd, maar waar in de bodem res­tan­ten van moge­lijk grote arche­o­lo­gi­sche waarde zijn te verwachten.

Gaan we ruim vier eeu­wen terug, dan zien we hier slechts koeien gra­zen. Het gebied lag toen nog bui­ten de stad. Pas aan het eind van de 16e eeuw werd de stad ver­groot en kwam het hui­dige Kazer­ne­plein bin­nen de wal­len te lig­gen. In 1590 kocht de stads­pen­si­o­na­ris mr. Adri­aan van Weres­teyn dit ter­rein van de stad en bouwde er een kolos­saal huis met een enorme tuin. Zijn erf­ge­na­men ver­koch­ten dit lust­hof in 1618 aan jon­ker Jacob van Paf­fen­rode, die dros­saard van de stad was en daar­mee de hoog­ste plaat­se­lijke bestuur­der. Zijn vrouw was Wil­hel­mina van Arkel ; wie de Grote Kerk bezoekt kan niet om haar mar­me­ren graf­mo­nu­ment heen.

Speuren naar verleden op Kazerneplein, graftombe Wilhelmina van Arckel in de Grote Kerk te Gorinchem

Graf­mo­nu­ment Wil­hel­mina van Arc­kel in de Grote Kerk te Gorinchem

Ver­moe­de­lijk in 1756 werd het huis afge­bro­ken en de tuin getrans­for­meerd tot bouw- en hove­niers­land. In 1826 werd de gemeente weer eige­naar en bouwde er de Wil­lems­ka­zerne, gevolgd door de Cita­del­ka­zerne en diverse bij­ge­bou­wen. Deze ver­dwe­nen in 1969, op de adju­dants­wo­ning na, die het vol­hield tot juli jongstleden.

Zelf aan de slag

De enthou­si­aste leden van de Werk­groep Arche­o­lo­gie gaan op 11 augus­tus aan de slag om de res­tan­ten van genoemd 16e eeuws huis met tuin op te gra­ven. Tot en met 6 sep­tem­ber kan ieder­een de werk­zaam­he­den van­ach­ter de hek­ken vol­gen. Maar u kunt ook de han­den uit de mou­wen ste­ken ! U graaft dan zelf mee en sor­teert de vond­sten. Daar­voor kunt u zich aan­mel­den bij het Stads­ar­chief, Molen­straat 17, 4201 CV Gorin­chem, tele­foon 0183 – 659292.

Kom­pas Aktief
8 juli 1997

Reacties zijn gesloten.