Resten van Gorcums erfgoed komen boven

GORIN­CHEM – Het his­to­risch erf­goed van Gorin­chem zal de komende tijd een stuk vol­le­di­ger kun­nen wor­den getoond. Dat is te dan­ken aan de recente arche­o­lo­gi­sche vond­sten op de Blij­en­hoek, het Kazer­ne­plein en op de plaats waar het kas­teel van de heren van Arkel heeft gestaan.

Onder aus­pi­ciën van de Rijks­dienst voor het Oud­heid­kun­dig Bodem­on­der­zoek is vorig jaar onder­zoek ver­richt op de Blij­en­hoek. Behalve de res­ten van gees­te­lij­ken kwa­men diverse oude gebruiks­voor­wer­pen boven de grond. In de werk­ruimte aan de Tin­ne­gie­ter­steeg wordt door de vrij­wil­li­gers druk gewerkt aan de res­tau­ra­tie van de vond­sten. Daar­naast zijn zaden voor deter­mi­na­tie opge­stuurd naar ver­schil­lend universiteiten.

Resten van Gorcums erfgoed komen boven, Gorinchem, Kasteel van de heren van Arkel in het Wijdschild (1996)

Kas­teel van de heren van Arkel in het Wijdschild.

De res­tan­ten van het kas­teel van de heren Van Arkel zul­len wor­den afge­dekt met klei. De con­tou­ren van het kas­teel zul­len in het land­schap wor­den vast­ge­legd. Een deel van de vond­sten is geëx­po­seerd in het stad­huis en het Gor­cums Museum.

De afge­lo­pen weken is op het Kazer­ne­plein gezocht naar spo­ren van het land­huis Van Paf­fen­rode en de daar­bij beho­rende zeven­tiende eeuwse stads­tuin. Hier­bij zijn diverse his­to­ri­sche gebruiks­voor­wer­pen en de fun­da­men­ten van het land­goed bloot­ge­legd. Begin 1998 wordt een ver­slag van deze opgra­ving verwacht.

14 okto­ber 1998
Kom­pas Aktief

Reacties zijn gesloten.