Dieven archeologische vondsten geen amateurs

GORIN­CHEM — De die­ven die vorige week de opgra­ving bij het 17e-eeuwse Huis Paf­fen­rode in Gorin­chem plun­der­den, zijn waar­schijn­lijk pro­fes­si­o­nals. Die con­clu­sie trekt arche­o­loog Mar­tin Veen uit de manier waarop zij te werk zijn gegaan.

Bij de dief­stal, die in de nacht van woens­dag op don­der­dag plaats­vond, werd eerst de lood­zware graaf­schop ver­wij­derd van de graaf­ma­chine die de leden van de arche­o­lo­gi­sche werk­groep als bevei­li­gings­maat­re­gel op de opgra­ving had­den gepar­keerd. Daarna wer­den voor­zich­tig glas en aar­de­werk uit­ge­gra­ven. “Er zijn zeer waar­schijn­lijk pro­fes­si­o­nele schat­gra­vers aan het werk geweest”, aldus Veen. Het is niet dui­de­lijk wat er pre­cies is gesto­len, maar Veen ver­moedt dat het om bij­zon­der 17-eeuws glas en aar­de­werk gaat.

We had­den op de bodem van een beer­ton, een inge­gra­ven wijn­vat dat vroe­ger dienst deed als afval­bak, veel scher­ven gevon­den, maar nog niet de tijd gehad ze uit te gra­ven. Omdat we bang waren dat iemand de ton zou plun­de­ren, had­den we hem afge­dekt met de graaf­ma­chine. Tever­geefs dus.”

Uit de ach­ter­ge­ble­ven scher­ven – waar­voor de plun­de­raars geen belang­stel­ling had­den – blijkt dat het om voor die tijd duur glas en aar­de­werk gaat. “Een punt­gaaf exem­plaar kan nu zo’n dui­zend gul­den opbren­gen.” Vol­gens Veen komt het steeds vaker voor dat opgra­vin­gen wor­den geplun­derd. “Er gaat nogal wat geld om in dat wereldje.” Ook bij de opgra­vin­gen vorig jaar op de Blij­en­hoek en bij het kas­teel van de Heren van Arkel sloe­gen ’s avonds en ’s nachts ande­ren hun slag. “Ik ben bang dat we vol­gende keer een bevei­li­gings­be­drijf moe­ten inschakelen.”

Veen betreurt het ver­lies voor de stad. “We weten nu niet pre­cies wat er weg is, maar dit had belang­rijk kun­nen zijn voor Gorin­chem. We mis­sen nu een stukje van de geschie­de­nis van Paf­fen­rode.” De rest van de vond­sten is nog wel in het bezit van de arche­o­lo­gen, die hun ‘buit’ iedere dag naar een vei­lige plek brachten.

Het graaf­werk is inmid­dels gestopt. Aan­staande zater­dag (Open Monu­men­ten­dag) wor­den vond­sten ten­toon­ge­steld in molen ‘De Hoop’

De Dord­te­naar
9 sep­tem­ber 1997

Reacties zijn gesloten.