Archeologische werkgroep begint maandag onderzoek

GORIN­CHEM – Ama­teur arche­o­loog Mar­tin Veen (35) en zijn collega’s van de Gor­cumse arche­o­lo­gi­sche werk­groep heb­ben al een jaar werk ach­ter de rug als maan­dag de graaf­ma­chine de eer­ste grond­laag van het Kazer­ne­plein ver­wij­dert. “Een arche­o­lo­gisch onder­zoek als dit vraagt de nodige voor­be­rei­ding. Het is geen kwes­tie van even een spade in de grond ste­ken en gra­ven naar het Huis Paf­fen­rode”, zegt Veen.

De werk­groep bestaat uit ver­te­gen­woor­di­gers van de Arche­o­lo­gi­sche Werk­ge­meen­schap Neder­land, de Stich­ting His­to­risch Bodem­on­der­zoek, het Stads­ar­chief, het Gor­cums Museum en de gemeente Gorin­chem. Voor Veen, die is ver­bon­den aan de Stich­ting His­to­risch Bodem­on­der­zoek, is de speur­tocht naar het Huis Paf­fen­rode niet het eer­ste arche­o­lo­gisch onder­zoek. Hij was ook inten­sief betrok­ken bij het bloot­leg­gen van de fun­da­men­ten van het Kas­teel van Arkel en het onder­zoek op de Blij­en­hoek.

archeologische werkgroep begint maandag, detail kaart Gorinchem door Joan Blaeu met het huis Paffenrode in het midden

Detail kaart Joan Blaeu met het huis Paf­fen­rode in het midden

Veen zette zijn eer­ste voor­zich­tige schre­den op het arche­o­lo­gi­sche pad al in zijn jeugd. “Het begon met het ver­za­me­len van pij­pen­kop­jes, maar dat is inmid­dels ver­an­derd. Ik vind het loka­li­se­ren en in kaart bren­gen van vond­sten belang­rij­ker. Som­mige din­gen kun je beter in de grond laten zit­ten. Dan blij­ven ze het best bewaard.”

Toch heeft het daad­wer­ke­lijk in de han­den hou­den van vond­sten zijn charme, meent Veen. Of dat ook de reden is voor de twin­tig vrij­wil­li­gers om zich voor het werk op het Kazer­ne­plein aan te mel­den weet hij niet. “We wer­ken met enthou­si­aste men­sen, van wie een deel al erva­ring heeft met eer­dere opgra­vin­gen. Het eer­ste werk is het ver­wij­de­ren van de boven­laag. Dat gebeurt met een graafmachine.”
Veen hoopt in het meest gun­stige geval de vol­le­dige fun­de­rin­gen van het Huis Paf­fen­rode te ont­dek­ken. „Op de plek waar het huis heeft gestaan, is ver­moe­de­lijk nooit iets anders gebouwd. Bij de bouw van de kazer­ne­ge­bou­wen werd dat gedeelte onbe­bouwd gela­ten zodat de sol­da­ten een exer­ci­tie­plaats bij de kazerne had­den. Het mooi­ste zou ech­ter zijn dat we ook nog ele­men­ten van de Franse tui­nen ont­dek­ken die om het huis lagen.

Van het huis Paf­fen­rode is tot nog toe slechts één afbeel­ding bekend. “Op een stads­kaart van Johan Blaeu die rond 1600 is gemaakt staat het huis gete­kend. Mis­schien dat er nog andere afbeel­din­gen bestaan, waar­van de bezit­ter niet weet dat het Huis Paf­fen­rode betreft. Het zou mooi zijn als we de komende weken meer te weten komen over dit land­goed en zijn bewo­ners”, aldus Veen. Hij en zijn collega’s heb­ben vier weken de tijd gekre­gen voor het onderzoek.

De Dord­te­naar
9 augus­tus 1997

Reacties zijn gesloten.