Archeologische werkgroep begint maandag onderzoek

GORINCHEM – Amateur arche­o­loog Martin Veen (35) en zijn collega’s van de Gorcumse arche­o­lo­gi­sche werk­groep heb­ben al een jaar werk ach­ter de rug als maan­dag de graaf­ma­chine de eer­ste grond­laag van het Kazerneplein ver­wij­dert. “Een arche­o­lo­gisch onder­zoek als dit vraagt de nodige voor­be­rei­ding. Het is geen kwes­tie van even een spade in de grond ste­ken en gra­ven naar het Huis Paffenrode”, zegt Veen.

De werk­groep bestaat uit ver­te­gen­woor­di­gers van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, de Stichting Historisch Bodemonderzoek, het Stadsarchief, het Gorcums Museum en de gemeente Gorinchem. Voor Veen, die is ver­bon­den aan de Stichting Historisch Bodemonderzoek, is de speur­tocht naar het Huis Paffenrode niet het eer­ste arche­o­lo­gisch onder­zoek. Hij was ook inten­sief betrok­ken bij het bloot­leg­gen van de fun­da­men­ten van het Kasteel van Arkel en het onder­zoek op de Blijenhoek.

archeologische werkgroep begint maandag, detail kaart Gorinchem door Joan Blaeu met het huis Paffenrode in het midden

Detail kaart Joan Blaeu met het huis Paffenrode in het midden

Veen zette zijn eer­ste voor­zich­tige schre­den op het arche­o­lo­gi­sche pad al in zijn jeugd. “Het begon met het ver­za­me­len van pij­pen­kop­jes, maar dat is inmid­dels ver­an­derd. Ik vind het loka­li­se­ren en in kaart bren­gen van vond­sten belang­rij­ker. Sommige din­gen kun je beter in de grond laten zit­ten. Dan blij­ven ze het best bewaard.”

Toch heeft het daad­wer­ke­lijk in de han­den hou­den van vond­sten zijn charme, meent Veen. Of dat ook de reden is voor de twin­tig vrij­wil­li­gers om zich voor het werk op het Kazerneplein aan te mel­den weet hij niet. “We wer­ken met enthou­si­aste men­sen, van wie een deel al erva­ring heeft met eer­dere opgra­vin­gen. Het eer­ste werk is het ver­wij­de­ren van de boven­laag. Dat gebeurt met een graafmachine.”
Veen hoopt in het meest gun­stige geval de vol­le­dige fun­de­rin­gen van het Huis Paffenrode te ont­dek­ken. „Op de plek waar het huis heeft gestaan, is ver­moe­de­lijk nooit iets anders gebouwd. Bij de bouw van de kazer­ne­ge­bou­wen werd dat gedeelte onbe­bouwd gela­ten zodat de sol­da­ten een exer­ci­tie­plaats bij de kazerne had­den. Het mooi­ste zou ech­ter zijn dat we ook nog ele­men­ten van de Franse tui­nen ont­dek­ken die om het huis lagen.

Van het huis Paffenrode is tot nog toe slechts één afbeel­ding bekend. “Op een stads­kaart van Johan Blaeu die rond 1600 is gemaakt staat het huis gete­kend. Misschien dat er nog andere afbeel­din­gen bestaan, waar­van de bezit­ter niet weet dat het Huis Paffenrode betreft. Het zou mooi zijn als we de komende weken meer te weten komen over dit land­goed en zijn bewo­ners”, aldus Veen. Hij en zijn collega’s heb­ben vier weken de tijd gekre­gen voor het onderzoek.

De Dordtenaar
9 augus­tus 1997

Lees ook

Reacties zijn gesloten.