Nationale Archeologiedagen : open dagen 16, 17 en 18 juni

Tij­dens de Nati­o­nale Arche­o­lo­gie­da­gen op vrij­dag 16 juni, zater­dag 17 juni en zon­dag 18 juni is het depot van 14.00 tot 17.00 uur open voor publiek. In het gemeen­te­lijk arche­o­lo­gie­de­pot Gorin­chem wor­den vond­sten beheerd die tij­dens arche­o­lo­gisch onder­zoek bin­nen de gemeen­te­gren­zen zijn aangetroffen.

Nationale Archeologiedagen: open dagen 17, 18 en 19 juni

Opgra­ving Bagijnenwalstraat-Lindeboom

Het depot is geen museum, maar heeft als belang­rijke taak alle vond­sten en docu­men­ta­tie van arche­o­lo­gisch onder­zoek voor (toe­kom­stig) weten­schap­pe­lijk onder­zoek beschik­baar te hou­den. Gorin­chem is de enige gemeente in ons land waar het arche­o­lo­gie­de­pot vol­le­dig door vrij­wil­li­gers wordt beheerd. De toe­gang is gratis.

Programma

  • Het kas­teel van de Arkels werd in 1412 ver­woest. In 1996 werd bij de dijk­ver­zwa­ring bui­ten­dijks de voor­burcht gevon­den. De vond­sten zijn de moeite waard om tij­dens de Nati­o­nale Arche­o­lo­gie­da­gen in het depot te bezich­ti­gen. Moge­lijk komen er meer vond­sten tevoor­schijn bij de hui­dige werkzaamheden ;
  • Van de opgra­ving aan Bagijnenwalstraat/​Lindeboom in 2020 zijn het rap­port, de vond­sten en teke­nin­gen van de stads­muur, het kloos­ter, de molen en de leer­looi­e­rij in het depot te zien ;
  • Kin­de­ren (8−12 jaar) kun­nen op vrijdag‑, zater­dag- en zon­dag­mid­dag opdrach­ten uit­voe­ren tij­dens een speur­route of met een metaal­de­tec­tor aan het werk. De beste speur­ders kun­nen een diploma beha­len ! Jon­gere kin­de­ren kun­nen een wand­te­gel ver­sie­ren met porseleinstiften ;
  • Zon­dag­mid­dag kunt u op het vond­sten­spreek­uur eigen vond­sten laten beoor­de­len door depot­be­heer­der Mar­tin Veen.

Nationale Archeologiedagen 2023

Adres

Het adres is Arkels­edijk 24 in Gorin­chem. Het depot zit in het gebouw van de brand­weer­ka­zerne. De ingang is aan de zijde van de Arkelsedijk.

Reacties zijn gesloten.