De boekjes van W.A. van der Donk (1894−1972)

W.A. van der Donk

  Gebo­ren Gor­cu­mer Wil­hel­mus Adri­a­nus van der Donk (1894−1972) was van­uit Amster­dam actief als Sta­ten­lid en later ook gede­pu­teer­de voor de Katho­lie­ke Volks­par­tij (KVP).  Daar­naast was hij werk­zaam als repe­ti­tor (exa­men­be­ge­lei­der) voor stu­den­ten.  Van der Donk bleef con­tact met Gorin­chem hou­den en richt­te zijn belang­stel­ling op de geschie­de­nis van de stad. Via krantenartikelen…

Lees ver­der

De boekjes van Willem Frederik Emck (1869−1929)

W-F-Emck-1869-1929

  Wil­lem Fre­de­rik Emck wordt in 1869 te Gorin­chem gebo­ren. Zijn gelijk­na­mi­ge vader werkt dan voor het gemeen­te­be­stuur als bode. Zoals in die tijd niet onge­brui­ke­lijk, komt later ook juni­or in dienst op het stad­huis. Aan­van­ke­lijk in dezelf­de func­tie als zijn vader, maar na eni­ge tijd groeit hij door tot stads­ont­van­ger. Ver­moe­de­lijk met…

Lees ver­der