Hoge verwachtingen van opgravingen aan Krijtstraat

GORIN­CHEM – Het is een uniek door­kijkje, vanaf de Groen­markt zo op het Kazer­ne­plein. En van tij­de­lijke aard, want na de sloop van de oude school aan de Krijt­straat en de ach­ter­lig­gende pan­den aan de Struis­vo­gel­straat volgt dit najaar de bouw van een V&D‑warenhuis. Maar eerst krij­gen arche­o­lo­gen vrij spel : zij gaan zoe­ken naar het ver­on­der­stelde hof van de ver­maarde heren van Arkel.

Het team dat deze week van start gaat, krijgt zeven weken de tijd en heeft een bud­get tot 140 dui­zend euro, waar­mee onder meer de hulp van een pro­fes­si­o­neel bedrijf wordt inge­huurd. Dit bedrijf BAAC onder­steunt de werk­groep van de Gor­cumse ama­teur­ar­che­o­lo­gen onder lei­ding van part­time stads­ar­che­o­loog Pie­ter Floore.

Zes jaar gele­den kre­gen we een kans bij het bouw­pro­ject aan de Blij­en­hoek, maar toen was arche­o­lo­gie dui­de­lijk een nood­za­ke­lijk kwaad”, kijkt Floore terug. “Toen waren niet alle per­ce­len toe­gan­ke­lijk voor ons, we kre­gen maar drie weken de tijd en het bud­get was krap. Tegen­woor­dig wordt ons werk echt seri­eus genomen.”

Het wordt een span­nende opgra­ving voor de betrok­ke­nen, want infor­ma­tie over de adel­lijke fami­lie Van Arkel zou licht kun­nen wer­pen op veel onbe­ant­woorde vra­gen over de ‘stich­ting’ van de stad.

In de der­tiende eeuw waren zij de baas in Gorin­chem en had­den naast een burcht aan de rivier een majes­tu­eus woon­huis (Hof) in de binnenstad.

Burcht

In 1815 wer­den elders in de stad fun­da­men­ten van hun burcht gevon­den. Dat was niet ver van de hui­dige Dalem­poort, toen de dijk bij Dalem werd opge­hoogd, maar daarna gemaakte recon­struc­ties ble­ken niet te klop­pen. Die moesten wor­den her­zien bij latere opgra­vin­gen, omdat het kas­teel van de Arkels veel gro­ter bleek te zijn bij afgra­vin­gen, zes jaar gele­den. Dat de Heren van Arkel een aan­mer­ke­lijk rui­mere behui­zing bewoon­den, kwam aan het licht bij afgra­vin­gen tus­sen de Dalem­se­dijk en de Mer­wede. Res­tan­ten van muren wer­den bloot­ge­legd en arche­o­lo­gen namen res­tan­ten van aar­de­werk en andere vond­sten mee om nader te bestu­de­ren. Het is niet pre­cies bekend wan­neer het kas­teel werd gebouwd, maar het moet tus­sen 1267 en 1290 zijn geweest.

Na de Arkelse Oor­log werd het onder­ko­men plat­ge­brand, op bevel van de toen­ma­lige Graaf van Hol­land Wil­lem van Bei­e­ren, waarna de muren wer­den omver getrok­ken. Het hoe en waarom is tot de dag van van­daag in neve­len gehuld.

Trou­wens, niet alleen de Gor­cumse bin­nen­stad is een el dorado voor arche­o­lo­gen. Er leven ook hoge ver­wach­tin­gen bij de wei­lan­den ten oos­ten van Gorin­chem-Oost, waar de gemeente diverse bouw­pro­jec­ten op sta­pel heeft liggen.

De his­to­ri­sche over­blijf­se­len daar zijn vele malen gro­ter dan wat een paar jaar gele­den in Har­dinx­veld-Gies­sen­dam is gevon­den bij de bouw aan de Betu­we­lijn”, ver­wacht Floore.

De hoe­veel­heid die een der­ge­lijke opgra­ving met zich mee zou bren­gen, zou zelfs te veel zijn voor zijn werk­groep. Hij sluit niet uit dat de gemeente toe is aan een pro­fes­si­o­nele full­time stadsarcheoloog.

Na sloop van de oude school ligt het per­ceel, tegen­over de St. Jansto­ren aan de Krijt­straat, klaar om arche­o­lo­gen te ont­van­gen. Ze hopen op het ‘Hof van Arkel’ te stoten.

Gor­cumse Courant
7 – 8‑2002

Reacties zijn gesloten.