Floore hoopt in Krijtstraat op Hof van Arkel te stuiten.

Gorin­chem staat aan de voor­avond van een span­nende opgra­ving in de bin­nen­stad : het Hof van Arkel, op het toe­kom­stige V&D‑terrein in de Krijt­straat. De ver­wach­tin­gen zijn hoog gespan­nen, want het is voor het eerst dat er een pro­fes­si­o­neel bedrijf wordt inge­huurd voor arche­o­lo­gisch onder­zoek. Tot blijd­schap van stads­ar­che­o­loog Pie­ter Floore, die sinds febru­ari een dag per week in dienst is van de gemeente Gorin­chem. “Stads­kern­ar­che­o­lo­gie is een vak apart. Je kunt gerust vijf weken gra­ven en hele­maal niets vin­den.” Hoe­wel op som­mige plek­ken het arche­o­lo­gi­sche ´pel´-niveau al is bereikt op het V&D‑terrein dat momen­teel gesa­neerd wordt, moet Floore nog tot half augus­tus wach­ten. Dan gaan de zeven weken in waarin hij samen met de firma Baac en de werk­groep van Gor­cumse ama­teur­ar­che­o­lo­gen al gra­vend op het Hof van Arkel hoopt te stuiten.

Dit woon­huis van de voor­aan­staande Gor­cumse Van Arkels zou een belang­rijke arche­o­lo­gi­sche vondst zijn voor Gorin­chem, meent Floore. “Eigen­lijk is er nog maar wei­nig bekend over deze adel­lijke fami­lie en de stich­ting van de stad.” Vlak­bij de Dalem­poort werd al eer­der het kas­teel Van Arkel ´opge­le­peld´. Floore die aan de Uni­ver­si­teit van Amster­dam stu­deerde, was op ad hoc-basis al vaker betrok­ken bij opgra­vin­gen in Gorinchem.

De eer­ste keer dat hij de werk­groep Arche­o­lo­gie met raad en daad bij­stond was zes jaar gele­den, op de Blij­en­hoek, een even­eens groot­scha­lig bouw­pro­ject in de bin­nen­stad. Floore : “Arche­o­lo­gie was toen nog dui­de­lijk nood­za­ke­lijk kwaad in Gorin­chem. Er was nau­we­lijks een bud­get beschik­baar, hele stuk­ken van het ter­rein waren niet toe­gan­ke­lijk, en we kre­gen slechts drie weken de tijd om te gra­ven. Dat was jam­mer, want daar­door kon­den we slechts een klein stukje van het ter­rein bloot leg­gen.” Een paar jaar later bij het vol­gende grote pro­ject in de bin­nen­stad, ging het al iets beter. Vijf weken kre­gen de arche­o­lo­gen toen. En anno nu, op het bouw­ter­rein van de nieuwe V&D aan de Krijt­straat begint het er écht op te lij­ken. Met een eigen stads­ar­che­o­loog, zeven weken om te gra­ven, en een bud­get van 120.000 tot 140.000 euro waar­van een pro­fes­si­o­neel arche­o­lo­gen­team inge­huurd kan wor­den, loopt Gorin­chem voorop in de regi­o­nale voor­hoede van de heden­daagse arche­o­lo­gen­mo­raal. Floore : “Arche­o­lo­gie wordt tegen­woor­dig echt seri­eus geno­men in Gorinchem.”

Vreemd is deze ken­te­ring niet. De strak­kere regel­ge­ving op het gebied van arche­o­lo­gie (het ver­drag van Malta) dwingt gemeen­tes er zo lang­za­mer­hand toe zorg­vul­di­ger om te gaan met hun onder­grondse erf­ka­pi­taal. Zo is het inscha­ke­len van een pro­fes­si­o­nele arche­o­lo­gi­sche dienst bij opgra­vin­gen sinds dit jaar ver­plicht en dient er arche­o­lo­gisch onder­zoek ver­richt te wor­den bij bouw­pro­jec­ten die meer dan een meter de diepte ingaan. Zomaar hei­pa­len de grond inslaan en alles wat eron­der ligt aan gort slaan, is niet lan­ger te ver­ko­pen aan het nage­slacht dat ook recht heeft op een por­tie oud­heid, is de gedachte die hier­ach­ter ligt.

Hoe­wel het vol­gens Floore nu nog gemak­ke­lijk is voor gemeen­tes om de ogen te slui­ten voor deze nieuwe nor­men (arche­o­lo­gi­sche ken­nis en toe­zicht ont­breekt immers in veel gemeen­tes’), zal het besef voor de onzicht­bare schat­ten onder de grond zich over een paar jaar dui­de­lijk boven­gronds gaan afte­ke­nen, ver­wacht hij. ‘Gemeen­tes en pro­ject­ont­wik­ke­laars zul­len er vaker voor kie­zen om pro­jec­ten dan maar niet te rea­li­se­ren op een plek waar iets belang­rijks onder de grond ligt. Al is het alleen maar om de kos­ten van een arche­o­lo­gisch onder­zoek te bespa­ren.” Zo hield de gemeente Gorin­chem bij de uit­brei­dings­plan­nen voor de toe­kom­stige groei­wijk Oost-Dalem al keu­rig en boven­dien cre­a­tief reke­ning met de pre­his­to­ri­sche over­blijf­se­len die daar naar ver­wach­ting lig­gen ‘en die vele malen gro­ter zijn dan wat een paar jaar gele­den in Har­dinx­veld-Gies­sen­dam is gevon­den bij de bouw aan de Betuwelijn’.

Hoe­wel er aan­van­ke­lijk een vil­la­park was gepland met strakke pluk­jes hui­zen op deze wei­lan­den in Oost, werd er, om de onder­grond te spa­ren, uit­ge­we­ken naar een gril­li­ger ont­werp vol­gens Floore. Dat de arche­o­lo­gi­sche schat­gra­ve­rij op deze manier aan de neus van Floore en de fana­tieke Gor­cumse ama­teur­ar­che­o­lo­gen voor­bij gaat, ziet de nuch­tere Floore niet als een gemiste kans.
“Aan elke opgra­ving die we doen ‚kleeft zeker twee jaar werk. Sta­pels en sta­pels kis­ten met spul­len halen we uit de grond. Omdat ik mijn werk slechts in een dag per week moet doen, dreigt al dat werk al snel boven m’n hoofd uit te groeien.” Floore ver­wacht dat de gemeente Gorin­chem in de toe­komst een full­time arche­o­loog nodig heeft om ver­der te kun­nen pro­fes­si­o­na­li­se­ren. Floore, die naast zijn werk voor de gemeente ook nog in een maat­schap voor arche­o­lo­gen zit, zal op deze (bureau-)vacature ove­ri­gens niet sol­li­ci­te­ren. “Ik sta het aller­liefst in mijn over­all in het veld. Tel­kens weer die puz­zel leg­gen van hoe het leven ooit was, daar ligt mijn hart.”

Reacties zijn gesloten.