Opgravingen Kazerneplein afgerond, opgravers kwaad na roof uit beerput

 

GORINCHEM — De laat­ste dagen van de opgra­vin­gen van het Huis van Paf­fen­ro­de op het Gor­cum­se Kazer­ne­plein beleef­den de arche­o­lo­gen en vrij­wil­li­gers aan­ge­sla­gen. Woens­dag­nacht is een begin vori­ge week ont­dek­te beer­ton name­lijk leeg­ge­roofd. De opgra­vers noe­men het het werk van pro­fes­si­o­nals. Ze wis­ten name­lijk pre­cies waar ze moesten zoeken.

Door de roof zijn er tevens ver­nie­lin­gen aan­ge­richt. Ook de kraan ont­kwam niet aan de laf­har­ti­ge daden van de, zoals arche­o­loog Pie­ter Floo­re de daders noemt, ‘geld­lus­ti­ge schat­gra­vers’. De kraan werd besmeurd en de kraan­ma­chi­nist, Jac­ques Pos, had eni­ge tijd nodig om ver­nie­lin­gen te repareren.
Poli­tie­be­richt en inter­view door Phi­lo­me­na Bijl­hout, RTV Rijnmond

Er is een hoop ver­nield,” zegt Pie­ter Floo­re, die samen met Mar­tin Veen en Mathijs van Nie de opgra­vin­gen leidt, bit­ter. “Het is heel lul­lig en gebeurt vaak bij opgra­vin­gen. Die lui wis­ten waar en hoe ze het moesten doen, want de put was afge­dekt. Dit is zeker niet het werk van wat scho­lier­tjes. Het frus­treert je werk ont­zet­tend. Een hele­boel vrij­wil­li­gers­werk wordt zo erg tegen­ge­werkt. Het is boven­dien roof van staats­ei­gen­dom­men. Daar is de Monu­men­ten­wet op van toe­pas­sing. De onder­ste laag had­den we nog niet uit­ge­gra­ven en er is best kans dat daar nog hele voor­wer­pen zaten. Wij heb­ben in de boven­lig­gen­de lagen veel zeven­tien­de eeuws glas ‑en aar­de­werk gevon­den. Nu kun­nen we niet meer recon­stru­e­ren, want er is een hoop gesto­len en alle ver­schil­len­de lagen door elkaar geraakt.’ lede­re laag is een tijds­deel, dus per laag wor­den de scher­ven bij elkaar gezocht en later gelijmd. Na het gewoel in de put door vreem­de han­den, is dus niet meer te her­lei­den wel­ke scher­ven waar horen.

Vrij­wil­li­ger Tiny Wij­nen : ‘Ieder­een was anders na de ont­dek­king van de roof. Men was mat. Ik ben kwaad. Dit is heel veel werk geweest en dat dit gebeurd geeft me een rot­ge­voel. Je doet het ergens voor en hier krijg je zo de pest van in.’

Het was lonend

Geluk­kig heb­ben de opgra­vers ook vro­lij­ke­re situ­a­ties gekend vori­ge week. Zo werd er bui­ten het hoofd­ge­bouw een ‘rede­lijk groot bij­ge­bouw’ gevon­den, die op geen enke­le kaart te vin­den is. Ook wer­den steeds meer sloot­jes met bag­ger en veel vond­sten bloot­ge­legd. Uit – onder meer – die slo­ten kwa­men mes­sen, sleu­tels en veel huis­af­val te voor­schijn. Tevens von­den de arche­o­lo­gen tij­dens de laat­ste dagen een kanons­ko­gel en mili­tai­re onder­schei­din­gen. Het alge­me­ne oor­deel was dan ook dat het een hele lonen­de opgra­ving was. dat bleek dat men op zoek was gegaan naar een heel groot voor­naam huis. een hele mooie vondst was een wij­wa­ter­bak van blauw natuur­steen. “In 1580 is in Gorin­chem de stads­uit­brei­ding in vol­le gang.  Veel  mid­del­eeuw­se bouw­werk wer­den toen gesloopt. Bouw­ma­te­ri­a­len wer­den her­ge­bruikt. Zoals te zien is bij het Huis van Paf­fen­ro­de, waar de fun­de­rin­gen zijn gebouwd van her­ge­bruik­te mate­ri­a­len. Zo is het moge­lijk  dat de wij­wa­ter­bak ook op deze manier daar terecht is gekomen.

Jan Robijns
Kom­pas Aktief
9 sep­tem­ber 1997

Lees ook

Reacties zijn gesloten.