Ik kan dit werk iedereen aanbevelen

 

GORINCHEM — Tiny Wij­nen (64) is een van de vrij­wil­li­gers zon­der wie de speur­tocht naar het Huis Paf­fen­ro­de een moei­za­me zou wor­den. De Gor­cum­se graaft met een tien­tal ande­ren sinds maan­dag naar spo­ren van het zes­tien­de-eeuw­se landhuis.

Tiny Wijnen

Tiny Wij­nen

Voor Tiny is het graaf­werk niet alleen een ont­dek­kings­tocht naar het ver­le­den, maar ook naar het heden. Ze neemt voor het eerst deel aan een arche­o­lo­gisch onder­zoek en is al tot de ont­dek­king geko­men dat het spit- en speur­werk haar heel goed ligt.

Ik heb altijd al inte­res­se gehad in arche­o­lo­gie. Als ik op tele­vi­sie onder­zoe­kers aan het werk zag bij de pira­mi­des in Egyp­te bekroop me vaak de gedach­te ‘dat lijkt me ook wel wat’.” Begin dit jaar sloot ze zich aan bij de his­to­ri­sche ver­e­ni­ging Oud-Gor­cum. Een stap die ze al eer­der wil­de maken, maar waar ze nooit eer­der aan toe was gekomen.

Het eer­ste wat ik op het gebied van arche­o­lo­gie heb gedaan, was het puz­ze­len met in de Blij­en­hoek gevon­den scher­ven. Uit die stuk­ken pro­beer­de ik door nauw­keu­rig pas­sen en meten één geheel te maken. Een niet een­vou­dig werk­je, maar wel heel leuk.”

Toen de kans zich voor­deed om daad­wer­ke­lijk opgra­vin­gen te doen, besloot de voor­ma­lig direc­tie­as­sis­ten­te van het Gor­cum­se Tevan Olie de han­den uit de mou­wen te ste­ken. Ook al is het Kazer­ne­plein nau­we­lijks te ver­ge­lij­ken met de Egyp­ti­sche pira­mi­des, alhoe­wel de zand­vlak­te onder de zin­de­ren­de zon veel weg heeft van een woes­tijn. “Het klinkt mis­schien gek, maar ondanks de hit­te is dit werk niet ver­moei­end. Het werk is zelfs ont­span­nend. Als ik ’s avonds thuis kom, heb ik wel het gevoel dat ik gewerkt heb, maar daar komt geen sprank­je stress bij kij­ken. Ik kan het ieder­een aan­be­ve­len.” Toch mag het arche­o­lo­gi­sche werk vol­gens Tiny zeker mon­ni­ken­werk genoemd wor­den. “Je zit met je trof­fel­tje in het zand te gra­ven, net zolang tot­dat je wat tegen­komt.” Ze is niet onte­vre­den over haar vond­sten tot nu toe.

De Dord­te­naar
14 augus­tus 1997
door Anja Broeken

Lees ook

Reacties zijn gesloten.