Beerput ontdekt op Gorcums Kazerneplein

GORIN­CHEM – Aten Jon­ker Jacob van Paf­fen­rode en zijn vrouw Wil­hel­mina van Arkel vis bij de vleet, of kozen ze voor bief­stuk ? De beer­put die gis­te­ren op het Kazer­ne­plein in Gorin­chem werd ont­dekt, zou die gehei­men moge­lijk kun­nen ont­hul­len. De pre­cieze inhoud moet ech­ter nog wor­den onderzocht.

Beerput ontdekt op Gorcums Kazerneplein tijdens Opgraving

Opgra­ving Kazerneplein

De arche­o­lo­gi­sche werk­groep, op zoek naar spo­ren van het Huis Paf­fen­rode, heeft de hele inhoud van de beer­put gis­te­ren direct na de ont­dek­king vei­lig gesteld. Een beer­put is, omdat er naast etens­res­ten ook andere afval­pro­duc­ten in ver­dwe­nen, vaak een rijke bron voor arche­o­lo­gi­sche vond­sten. Bij opgra­vin­gen in de Gor­cumse Blij­en­hoek kwa­men ‘schat­gra­vers’ op de vondst van de beer­put­ten af. Ze hoop­ten uit de bodem ver­koop­bare voor­wer­pen te halen.

De uit Heu­ke­lum afkom­stige Maurice Lan­ge­veld, stu­dent arche­o­lo­gie aan de Uni­ver­si­teit van Amster­dam, was gis­te­ren ver­ant­woor­de­lijk voor de coör­di­na­tie van de werk­zaam­he­den op het Kazer­ne­plein. “Voor­dat de beer­put daad­wer­ke­lijk werd bloot­ge­legd, waren er al enke­len die het bestaan ervan ver­moed­den. Ze baseer­den dit op de vorm van de gevon­den con­struc­tie.” “De etens­res­ten die er des­tijds in ver­dwe­nen, zijn inmid­dels ver­gaan, maar bot­ten, gra­ten en pit­ten kun­nen zeker nog het een en ander prijs­ge­ven over de eet­ge­woon­ten van de bewo­ners.” “Vaat­werk dat niet meer werd gebruikt omdat het gebro­ken was, of uit de mode, ver­dween ook in de beer­put. Aan de hand hier­van is iets te zeg­gen over de rijk­dom van de bewo­ners. We weten immers welk aar­de­werk bij welke bevol­kings­groe­pen het meest gebruikt werd”, aldus Langeveld.

De Dord­te­naar
20 augus­tus 1997
door Anja Broeken

Reacties zijn gesloten.