Vondst : kan vol muizen

 

GORINCHEM – Arche­o­lo­gen heb­ben op hun laat­ste dag in Gor­cum fun­da­men­ten  aan­ge­trof­fen van wonin­gen uit de der­tien­de eeuw. Niet eer­der wer­den hier spo­ren van hui­zen van de gewo­ne man gevonden.

Martin Veen restaureert kan gebruikt als muizenval archeologie Gorinchem

Mar­tin Veen res­tau­reert een kan gebruikt als muizenval

Tot nu toe waren de fun­da­men­ten die wer­den bloot­ge­legd tij­dens de speur­tocht naar het Hof van de Heren van Arkel in 2002 de oud­ste spo­ren van bebou­wing in de Gor­cum­se bin­nen­stad. Net als de gis­te­ren ont­dek­te res­tan­ten gaan ze terug tot de der­tien­de eeuw. Met het ver­schil dat op het per­ceel waar nu de V&D staat, de rij­ken van Gorin­chem heb­ben gewoond. “Dat we nu spo­ren vin­den van een gewoon huis is heel bij­zon­der,” zegt Pie­ter Floo­re, seni­or-arche­o­loog van Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen. Zijn bureau ver­richt het onder­zoek op de hoek van de Arkel­straat en de Ros­mo­len­steeg in opdracht van woning­cor­po­ra­tie Poort 6. Die begint komen­de week met de her­bouw van het Bluebandhuis.

Verwachtingen

De uit­een­lo­pen­de vond­sten op het per­ceel vol­doen vol­le­dig aan zijn ver­wach­tin­gen. “Aan de hand van een onder­zoek op de hoek van de Kor­ten­dijk en de Ros­mo­len­steeg in 2007 had­den we al een beeld van wat we zou­den kun­nen aan­tref­fen.” Het bloot­leg­gen van de ros­mo­len eer­der deze week wordt door de arche­o­lo­gen gety­peerd als bij­zon­der. “Dank­zij een stads­kaart van Jacob Roe­lofs van Deven­ter, een car­to­graaf die in opdracht van Karel V alle ste­den tot in detail vast­leg­de, weten we van het bestaan van de ros­mo­len,” zegt Floo­re. Wan­neer de ros­mo­len is gebouwd, is moei­lijk te zeg­gen. “Een feit is dat de door paar­den aan­ge­dre­ven maal­in­stal­la­tie er rond 1575 stond, want uit die tijd stamt de stads­kaart.” De arche­o­lo­gen en de vrij­wil­li­gers van de Werk­groep Arche­o­lo­gie gemeen­te Gorin­chem stuit­ten tij­dens hun werk­zaam­he­den op rela­tief wei­nig gebruiks­voor­wer­pen. Zo is er hele­maal geen glas­werk gevon­den. Dat was voor de gewo­ne man in de mid­del­eeu­wen prak­tisch onbe­taal­baar. Een klein water­kan­ne­tje dat vrij­wel intact uit de grond kwam, is vol­gens Mar­tin Veen van de Werk­groep zicht­baar twee­de keus : “Die din­gen wer­den mas­saal gemaakt, het zijn de bier­blik­jes van de middeleeuwen.”

Muizenval

De 14de eeuw­se water­kan van aar­de­werk die even­eens tevoor­schijn kwam, is ook geen unie­ke vondst. In het arche­o­lo­gisch depot van de gemeen­te Gorin­chem staan er diver­se. “Alleen was dit een kan met een ver­ras­sing,” zegt Veen lachend. Bij het legen van de kan ble­ken er maar liefst veer­tien ske­le­tjes van mui­zen in de zwar­te prut te zit­ten, “Het is dus een mid­del­eeuw­se mui­zen­val.” Waar­om de Gor­cu­mer die de val heeft gezet deze niet heeft geleegd, blijft een raadsel.

Anja Broe­ken
AD Drechtsteden
12 novem­ber 2011

Lees ook

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.