Het arche­o­lo­gisch depot

Alge­meen

Behoud voor de toe­komst

In 2010 kreeg Gorin­chem van de pro­vin­cie­be­stuur toe­stem­ming voort­aan een eigen arche­o­lo­gisch depot te onder­hou­den. Dit bete­kent onder meer dat van­af dat moment alle vond­sten die tij­dens arche­o­lo­gisch onder­zoek bin­nen de gemeen­te­gren­zen wor­den aan­ge­trof­fen eigen­dom van Gorin­chem zijn.
De gemeen­te Gorin­chem draagt zorg voor ver­ant­woord beheer zodat de vond­sten voor de toe­komst behou­den blij­ven en dat deze voor (weten­schap­pe­lijk) onder­zoek beschik­baar zijn.
Het depot bevat onder­tus­sen een gro­te col­lec­tie vari­ë­rend van mid­del­eeuws aar­de­werk tot men­se­lij­ke ske­let­ten. Ook alle docu­men­ta­tie van opgra­vin­gen, zoals teke­nin­gen en foto­ma­te­ri­aal wordt hier bewaard.

Werk­ruim­te

Het Gor­cum­se depot wordt geheel gerund door vrij­wil­li­gers. Zij beschik­ken over een werk­ruim­te voor het pro­fes­si­o­neel res­tau­re­ren en con­ser­ve­ren van de vele arche­o­lo­gi­sche vond­sten.

Restauratie keramiek, foto Cor de Kock voor AD Rivierenland

Res­tau­ra­tie kera­miek, foto Cor de Kock voor AD Rivie­ren­land

Bezoek

Het depot en de werk­ruim­te zijn toe­gan­ke­lijk voor onder­zoe­kers en ove­ri­ge geïn­te­res­seer­den. Een belang­rijk deel van de col­lec­tie is zicht­baar in open stel­ling­kas­ten en vitri­nes. Bezoek is uit­slui­tend op afspraak moge­lijk.

Vondstmel­ding

Steengoed baardmankruik uit Keulen ca. 1550, gevonden tijdens de opgraving Krijtstraat (2002)

Steen­goed baard­man­kruik uit Keu­len ca. 1550, gevon­den tij­dens de opgra­ving Krijt­straat (2002)

Toe­vals­vond­sten

Soms doet iemand bij toe­val een vondst, tij­dens een wan­de­ling of bij werk­zaam­he­den in de tuin of in huis ; weer ande­ren zoe­ken gericht naar vond­sten met een metaal­de­tec­tor. De ene keer gaat het om los­se vond­sten zon­der veel weten­schap­pe­lij­ke waar­de, in ande­re geval­len ver­tel­len de vond­sten een bij­zon­der ver­haal en kun­nen ze veel bij­dra­gen aan de loka­le geschie­de­nis. Ook kan de vondst een aan­wij­zing geven over ande­re even­tu­e­le arche­o­lo­gi­sche res­ten in dat gebied. We spre­ken in dit geval over zoge­naam­de ‘toe­vals­vond­sten’ dus : zaken die niet wer­den aan­ge­trof­fen tij­dens het doen van (al dan niet ille­ga­le) opgra­vin­gen. Het Bur­ger­lijk Wet­boek (arti­kel 13, Boek 5) stelt dat de toe­vals­vondst (‘schat’) in gelij­ke delen toe­komt aan dege­ne die hem ont­dekt, en aan de eige­naar van de onroe­ren­de of roe­ren­de zaak, waar­in de vondst werd aan­ge­trof­fen. Een schat wordt door de wet gede­fi­ni­eerd als een zaak van waar­de, die zolang ver­bor­gen is geweest dat daar­door de recht­ma­ti­ge eige­naar niet meer kan wor­den opge­spoord.

Vondstmel­ding

Een toe­vals­vondst moet vol­gens de wet wor­den gemeld bij de gemeen­te­lij­ke of pro­vin­ci­a­le depots, of met behulp van het E-for­mu­lier op de web­si­te van de Rijks­dienst voor Cul­tu­reel Erf­goed. Indien geen aan­gif­te is gedaan of onze­ker is aan wie de zaak toe­komt, kan de gemeen­te vor­de­ren dat deze aan haar in bewa­ring wordt gege­ven, tot­dat vast­staat wie recht­heb­ben­de is. De vondst dient door de vin­der mini­maal 6 maan­den ter beschik­king gehou­den te wor­den voor weten­schap­pe­lijk onder­zoek. Een vol­le­dig over­zicht kan u vin­den in de SIKB noti­tie Juri­di­sche aspec­ten van depo­ne­ren bij arche­o­lo­gi­sche opgra­vin­gen. Wan­neer u iets heeft gevon­den waar­van u ver­moedt dat het van arche­o­lo­gi­sche bete­ke­nis is, hel­pen wij u graag ver­der. Om een vondst te kun­nen admi­ni­stre­ren heb­ben we de vol­gen­de gege­vens van u nodig :

  • naam en con­tact­ge­ge­vens vin­der ;
  • omschrij­ving van de vondst ;
  • adres­ge­ge­vens van de vind­plaats + ev. kaartje (gebruik Goog­le Maps);
  • datum waar­op de vondst is gedaan ;
  • vond­stom­stan­dig­he­den (bij­voor­beeld : stort, wei­land enz.);
  • hoe gevon­den (bij­voor­beeld : metaal­de­tec­tor, graaf­werk, oog­vondst enz);
  • waar bevindt de vondst zich momen­teel ;
  • een dui­de­lij­ke foto van het voor­werp.

Wan­neer u prijs stelt op uw pri­va­cy, kun­nen wij uw per­soon­lij­ke gege­vens gea­no­ni­mi­seerd ver­wer­ken.

Deter­mi­na­tie vond­sten

Wilt u door het depot een vondst laten deter­mi­ne­ren, dan kunt u uiter­aard con­tact met ons opne­men. U kunt uw vraag, voor­zien van dui­de­lij­ke foto’s, naar ons mai­len. Wij doen nadruk­ke­lijk geen taxa­ties. Voor het bepa­len van de gel­de­lij­ke waar­de advi­se­ren wij u con­tact te zoe­ken met een erkend anti­quair of vei­ling­huis.

Pri­vé­col­lec­ties

Inte­res­se voor arche­o­lo­gie is natuur­lijk niet enkel uit onze tijd. Gorin­chem ken­de ook in het ver­le­den gedre­ven ama­teur­ar­che­o­lo­gen die in hun vrije tijd bouw­plaat­sen af struin­den. De vond­sten wer­den meest­al, keu­rig beschre­ven, opge­bor­gen in siga­ren­kist­jes en dozen. Helaas komen deze col­lec­ties vaak door omstan­dig­he­den op zol­der terecht of kun­nen nabe­staan­den de waar­de van zo’n col­lec­tie niet inschat­ten. Niet zel­den ein­digt de ver­za­me­ling daar­om bij het huis­vuil ! Het depot is uiter­aard geïn­te­res­seerd in der­ge­lij­ke par­ti­cu­lie­re ver­za­me­lin­gen. Wan­neer de gemeen­te een col­lec­tie van u over­neemt, biedt dit ook de garan­tie dat deze voor de toe­komst bij­een blijft en dat de naam van de vin­der er altijd mee ver­bon­den zal blij­ven.

Depo­ne­ren

Schaal van Chinees porselein 1700-1725, gevonden tijdens de opgraving op het Kazerneplein (1997)

Schaal van Chi­nees por­se­lein 1700 – 1725, gevon­den tij­dens de opgra­ving op het Kazer­ne­plein (1997)

Aan­le­ve­ren vond­sten en opgra­vings­do­cu­men­ta­tie

Het aan­le­ve­ren van vond­sten en opgra­vings­do­cu­men­ta­tie ver­loopt vol­gens pro­to­col 4010 (KNA 4.0). Daar­naast zijn aan­vul­len­de voor­waar­den van toe­pas­sing.

Bruik­le­nen & foto’s

Tripschoen 1400–1500, gevonden tijdens de opgraving Groenmarkt 8 (2003)

Trip­schoen 1400 – 1500, gevon­den tij­dens de opgra­ving Groen­markt 8 (2003)

Bruik­leen­aan­vra­gen

Het zou natuur­lijk jam­mer zijn wan­neer bij­zon­de­re vond­sten voor het publiek onzicht­baar bewaard blij­ven. Dit is geluk­kig niet het geval. Musea en ande­re cul­tu­re­le orga­ni­sa­ties kun­nen een bruik­leen­ver­zoek indie­nen. Hier­voor wor­den geen kos­ten in reke­ning gebracht. Wel stel­len wij eisen aan de wij­ze van ten­toon­stel­len. Daar­naast is de bruik­leen­ne­mer ver­plicht het mate­ri­aal “van spij­ker tot spij­ker” te ver­ze­ke­ren. Een voor­beeld van een bruik­leen­over­een­komst kunt u hier down­lo­a­den. Een ver­zoek dient mini­maal 4 weken voor de ope­ning van een eve­ne­ment bij de beheer­der van het depot bekend te zijn.

Gebruik foto­ma­te­ri­aal

Afbeel­din­gen waar­op niet het auteurs­recht van der­den van toe­pas­sing is,  mogen wor­den gebruikt op basis van een CC BY 4.0 licen­tie. U mag de afbeel­din­gen dus her­ge­brui­ken, kopi­ë­ren, ver­an­de­ren en ver­sprei­den in eigen toe­pas­sin­gen. U wordt daar­bij wel nadruk­ke­lijk ver­zocht de bron van uw infor­ma­tie te ver­mel­den, te weten : Depot voor arche­o­lo­gie gemeen­te Gorin­chem. Toe­zen­ding van een pre­sent­exem­plaar voor onze bibli­o­theek wordt uiter­aard zeer op prijs gesteld.

Voor het down­lo­a­den van foto­ma­te­ri­aal kunt u ook onze site op Flickr​.com bezoe­ken.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.