Pelgrimsinsigne

Pelgrimsinsigne Aken, zijwaards
Pelgrimsinsigne Aken (voorzijde)Pelgrimsinsigne Aken (achterzijde)Rontgenopname pelgrimsinsigne Aken

Pelgrimsinsigne (spiegelinsigne) in de vorm van een spiegeltje met op de voorzijde het tonen van de tunica van Maria. Glas, hout en tin. Aken (ca. 1450-1500)

 

Foto's: Restauratieatelier Restaura, Heerlen.

Beschrijving

Dit spie­gel­tje is in 2011 gevon­den tij­dens de opgra­ving aan de Arkel­straat (Blue­band­huis). Het is een pel­grims­in­signe, door een bede­vaart­gan­ger in de 15de-eeuw mee­ge­bracht uit Aken.

De spie­gel is opge­bouwd uit een schijfje hout met aan één zijde een ver­die­ping waarin een stukje glas is gelegd. Het glas is aan twee zij­den afge­rond en aan het hout beves­tigd door een (oor­spron­ke­lijk deco­ra­tieve?) rand van een gips­ach­tig mate­ri­aal, die in de oor­spron­ke­lijke staat de rand van het glas moet heb­ben bedekt. Een ver­ge­lijk­baar gecon­stru­eerde spie­gel is in het Utrechtse kar­tui­zerk­loos­ter Nieuw­licht gevon­den. 1

Aan de andere kant is een plaatje tin aan­ge­bracht, met in reliëf een voor­stel­ling van twee figu­ren die de tunica van Maria omhoog hou­den. Boven de tunica hangt een rozet. De ran­den van het tin­nen plaatje zijn om de zij­kant van het hou­ten schijfje heen gevouwen.

 Karel de Grote als stichter van de stad Aken en insteller van de Akense pelgrimage; de engel op de stadsmuur toont het hemd van Maria. Houtsnede uit de Koelfoffsche Chronik (Keulen 1499, facsimile 1972) f. 114.

Karel de Grote als stich­ter van de stad Aken. Een engel op de stads­poort toont het hemd van Maria.

Bedevaart naar Aken

De afbeel­ding is ken­mer­kend voor pel­grims­in­sig­nes uit Aken, waar de tunica het onder­kleed dat Maria droeg tij­dens het baren van Jezus één van de belang­rijk­ste reli­kwieën was die in de dom­kerk wer­den bewaard. Hoe­wel er aan­wij­zin­gen zijn voor bede­vaarts­toch­ten naar Aken in de Karo­lin­gi­sche peri­ode. 2 3 kwa­men de pel­grims­toch­ten in de late mid­del­eeu­wen opgang na de (her) ont­dek­king van vier belang­rijke reli­kwieën in een Karo­lin­gi­sche reliek­hou­der in 1239.

De stroom pel­grims nam der­mate in omvang toe, dat men vanaf 1322 de voor­wer­pen aan de bui­ten­zijde van de dom­kerk ten­toon­stelde. Insig­nes die het tonen van de tunica als onder­werp zijn waar­schijn­lijk na dit jaar gepro­du­ceerd. De toe­ge­no­men popu­la­ri­teit had ook als gevolg dat de pel­grims niet alle­maal meer in staat waren om de relie­ken aan te raken. De makers van pel­grims­in­sig­nes speel­den hierop in door spie­gel­in­sig­nes te maken. Door de reflec­tie van het reliek op te van­gen in de spie­gel had de pel­grim het hei­lige voor­werp indi­rect ‘aan­ge­raakt’. Soms ging het mis en was er zo’n drukte in de stra­ten van Aken dat er slacht­of­fers vie­len in de menigte. In 1440 vie­len doden en gewon­den door instor­ting van de daken van pan­den rondom de dom waarop men zich gewaagd had voor een beter uit­zicht op de processie.

Het tonen van de tunica in 1622 en 1994.

Massaproductie

Het maken van pel­grims­in­sig­nes kon een lucra­tieve bezig­heid zijn, met de vele tien­dui­zen­den pel­grims die Aken elk jaar bezoch­ten. De meeste insig­nes wer­den ver­vaar­digd door ambachts­lie­den die ook spie­gels maak­ten. Maar na 1347, toen de pel­grims­toch­ten nog maar eens in de zeven jaar wer­den geor­ga­ni­seerd, werd het voor ieder­een toe­ge­staan om gedu­rende de maan­den van ver­e­ring insig­nes te pro­du­ce­ren. 4 De makers zoch­ten naar een methode om zoveel moge­lijk insig­nes tegen een lage kost­prijs te maken.

Het in Gorin­chem gevon­den insigne is hier moge­lijk een voor­beeld van. In tegen­stel­ling tot veel van de bekende Akense insig­nes, met open­ge­werkte decors en veel detail, is de voor­stel­ling op deze insigne vrij grof en sim­pel­weg in het plaatje tin gedrukt. Deze tech­niek wordt gebrui­ke­lijk vanaf 14501460. 5 Een inte­res­sante anek­dote is dat Johan­nes Guten­berg zich rond 1440 bezig hield met het ont­wik­ke­len van een methode om goed­koop spie­gel­in­sig­nes te pro­du­ce­ren. Hij zou de opge­dane ken­nis later gebrui­ken om de boek­druk­kunst te ont­wik­ke­len. 6

Vergelijkbare vondsten

In de beschik­bare lite­ra­tuur is geen tweede insigne gevon­den die er pre­cies zo uit­ziet als het Gor­cumse exem­plaar. Het beste ver­ge­lijk­baar zijn de ronde insig­nes die moge­lijk op een spie­gel beves­tigd waren, zoals een insigne die in Mid­del­burg gevon­den is. 7 In deze geval­len betreft het insig­nes met open­ge­werkte decors en is er van een even­tu­ele spie­gel niets bewaard geble­ven. Twee Bel­gi­sche insig­nes, uit Brugge en Ieper, ver­to­nen wél res­ten van glas op hout, ach­ter een opge­werkte tin­nen omlijs­ting. 8 9 In Raver­sijde is een ovale insigne gevon­den van lood/​tin (26×20×7,5 mm), met glas waar­ach­ter moge­lijk een spie­ge­lende folie heeft geze­ten. Op de rand staat een tekst die wijst op een Maria­ver­e­ring. 10

Tekst naar Tim Hoog­en­dijk (2015)

Details

Omschrijving:Rond spiegeltje, opgebouwd uit een schijfje hout met aan één zijde een verdieping waarin een stukje glas is gelegd. Het glas is aan twee zijden afgerond en werd aan het hout bevestigd door een (decoratieve?) rand van een gipsachtig materiaal, die in de oorspronkelijke staat de rand van het glas moet hebben bedekt.

Aan de andere zijde is een plaatje tin aangebracht, met in reliëf een voorstelling van twee figuren (priesters) die de tunica van Maria omhoog houden. Boven de tunica hangt een rozet. De randen van het tinnen plaatje zijn om de zijkant van het houten schijfje heen gevouwen.
Materiaal:Glas, hout, tin en een gipsachtige substantie.
Productie:Aken
Datering:ca. 1450-1500.
Afmetingen:4,4 x 1,0 (diameter x dikte in cm.)
Vindplaats:Gorinchem, Arkelstraat 102 (2011)
Vondstnummer:V76
Vragen?Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze vondst?
Laat het ons weten!

Vindplaats

 

Archisnummer(s):48248 (OM bureauonderzoek)
49061 (OM opgraving)
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:126.641/427.070 (centrum)
Toponiem:Plangebied Bluebandhuis
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Archeologische opgraving
Uitvoerder:Hollandia Archeologen
Projectleider:Drs. P.M. Floore
Opdrachtgever:Poort 6
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:31-10-2011
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:-

Documentatie

Annunciation and Dedication on Aachen Pilgrim Badges Asperen, H. van (2013)
Annunciation and Dedication on Aachen Pilgrim Badges. Notes on the Early Badge Production in Aachen and Some New Attributions. in: Peregrinations Journal of Medieval Art and Architecture Vol. 4, 2, p. 215.
WorldCat | PDF (1 MB)
Beuningen, H.J.E., A.M. Koldeweij en D. Kicken (2001)
Heilig en profaan 2. 1200 Laatmiddeleeuwse insignes uit openbare en particuliere collecties, Rotterdam Papers 12, Cothen, p. 324 en 447.
WorldCat
Heilig en Profaan 3 Beuningen, H.J.E., A.M. Koldeweij, D. Kicken en H. van Asperen (2012)
Heilig en profaan 3. 1300 Laatmiddeleeuwse insignes uit openbare en particuliere collecties, Rotterdam Papers 13, Langbroek
WorldCat
Pilgerzeichen - Pilgerstraßen Herbers, K. & H. Kühne (2013)
Pilgerzeichen - "Pilgerstraßen", Jakobus-Studien 20, Tübingen, p. 12.
WorldCat
Kartuizerklooster Nieuwlicht: de archeologie van een Utrechts klooster Hoogendijk, T. et al. (2013)
Kartuizerklooster Nieuwlicht: de archeologie van een Utrechts klooster, Hollandia reeks 357, Zaandijk, p. 187-191.
Flipbook | PDF (48 MB)
Hoogendijk, T. (2015)Laatmiddeleeuwse bewoning op de locatie van het Bluebandhuis in Gorinchem, Hollandia reeks 520, Zaandijk. Hoogendijk, T. (2015)
Laatmiddeleeuwse bewoning op de locatie van het Bluebandhuis in Gorinchem, Hollandia reeks 520, Zaandijk.
Flipbook | PDF (15 MB)
Hoogendijk, T. (2018)Opgravingen aan de Rosmolensteeg en Krijtstraat, in: F. Cerutti, R. Mulder, B. Stamkot & A. de Vries (red.), Tien eeuwen Gorinchem. Geschiedenis van een Hollandse stad, Utrecht, p. 54-55. Hoogendijk, T. (2018)
Opgravingen aan de Rosmolensteeg en Krijtstraat, in: F. Cerutti, R. Mulder, B. Stamkot & A. de Vries (red.), Tien eeuwen Gorinchem. Geschiedenis van een Hollandse stad, Utrecht, p. 54-55.
WorldCat
Hoogendijk, T. (2018)Schrijfstiften en pelgrimsinsignes uit Gorcumse bodem, in: F. Cerutti, R. Mulder, B. Stamkot & A. de Vries (red.), Tien eeuwen Gorinchem. Geschiedenis van een Hollandse stad, Utrecht, p. 158-160. Hoogendijk, T. (2018)
Schrijfstiften en pelgrimsinsignes uit Gorcumse bodem, in: F. Cerutti, R. Mulder, B. Stamkot & A. de Vries (red.), Tien eeuwen Gorinchem. Geschiedenis van een Hollandse stad, Utrecht, p. 158-160.
WorldCat
Kunera, laatmiddeleeuwse insignes en ampullen Kunera.nl, laatmiddeleeuwse insignes en ampullen
Objectnummers 06492, 07148 en 17378.
The world upside down Secular badges and the iconography of the Late Medieval Period Ostkamp, S. (2009)
The world upside down. Secular badges and the iconography of the Late Medieval Period: ordinary pins with multiple meanings, in: Journal of Archaeology in the Low Countries 1-2, p.
Flipbook | PDF (15 MB)
Middeleeuwse en latere insignes en devotionalia uit Raverszijde Pieters, M., E. Cools, J. Koldeweij en A. Mortier (2002)
Middeleeuwse en latere insignes en devotionalia uit Raverszijde (gemeente Middelkerke en stad Oostende, prov. West Vlaanderen) in: Boe, G. de (red.), Archeologie in Vlaanderen VI 1997/1998, Zelik, p. 284.
Flipbook | PDF (6 MB)
Karls des Grossen Reliquienschatz und die Anfänge der Aachenfahrt Schiffers, H. (1951)
Karls des Grossen Reliquienschatz und die Anfänge der Aachenfahrt, Veröffentlichungen des Bischöflichen Diözesanarchivs Aachen, Bd. 10, Aachen, p. 9.
WorldCat
Materiaal: Samengesteld
Periode: Middeleeuwen laat B: 1250-1500 nC
Toepassing: Religie
Vindplaats: Arkelstraat 102 (2011)