Gorcum geeft historie prijs

GORINCHEM – Tot en met van­daag halen (ama­teur) arche­o­lo­gen hun hart op ; het onder­zoek aan de Blijenhoek en de Varkenmarkt geeft de his­to­rie van Gorcum prijs. Gorinchem is niet lang­zaam gegroeid, maar in korte tijd uit de grond gestampt, luidt de mening van des­kun­di­gen, na bestu­de­ring van de vondsten.

Gorcum geeft historie prijs: onderzoek begraafplaats minderbroederklooster aan de Varkenmarkt

Onderzoek begraaf­plaats min­der­broe­der­kloos­ter aan de Varkenmarkt

In de bodem van de Blijenhoek zijn spo­ren gevon­den, die er op dui­den dat dit stukje Gorinchem in de 14e eeuw of mis­schien wel in het laat­ste kwart van de 13de eeuw moet zijn gesticht. Dat is ook de mening van de Gorcumse arche­o­loog Martin Veen : Je mag een marge van 50 tot 75 jaar aan­ne­men, dus kun­nen de wonin­gen ook uit het laat­ste deel van de 13de eeuw dateren.

Veen is tevre­den met het werk dat hij en ande­ren heb­ben kun­nen doen. “Natuurlijk is het zonde dat het over is, maar het stuk dat we onder­zocht heb­ben is goed afge­werkt. Ik denk dat we nu wel alle infor­ma­tie hebben”.

De vond­sten wor­den straks ten­toon­ge­steld in het Gorcums Museum. “Maar dat duurt nog wel even omdat bij­voor­beeld hou­ten en aar­de­wer­ken voor­wer­pen eerst goed gecon­ser­veerd moe­ten wor­den, maar we hopen wel snel een ten­toon­stel­ling en publi­ca­tie te realiseren”.

Begraafplaats

Op de Varkenmarkt is een oude begraaf­plaats van een voor­ma­lig fran­cis­ca­nen (min­der­broe­ders) kloos­ter bloot­ge­legd. Volgens gemeente archi­va­ris A.J. Busch stamt het kerk­hof van voor 1572, omdat het kloos­ter in dat jaar werd geslo­ten. In het kloos­ter zou­den de negen­tien paters en pries­ters heb­ben gewoond, die in 1572 wer­den opge­han­gen ; de Martelaren van Gorcum. Volgens Busch heeft de vondst nau­we­lijks arche­o­lo­gi­sche waarde. Wel wor­den de gevon­den ske­let­ten nader onder­zocht. De been­de­ren zijn per kist ver­za­meld en in zak­ken afgevoerd.

Kompas Aktief
7 mei 1996. 

Lees ook

Reacties zijn gesloten.