Huis Paffenrode blootgelegd ?

GORIN­CHEM – De arche­o­lo­gi­sche werk­groep van Gorin­chem stootte maan­dag al op een stukje muur, maar de dagen erna kwa­men er veel meer fun­da­men­ten boven. Onder het toe­zicht oog van Ran­jith Jaya­sena, die is belast met de coör­di­na­tie van de werk­zaam­he­den op het Kazer­ne­plein, kwa­men ook gis­te­ren weer nieuwe stuk­ken boven.

Huis Paffenrode blootgelegd ?

Fun­de­rin­gen Huis Paffentode

Met nog een kleine slag om de arm durf ik te zeg­gen dat we op Huis Paf­fen­rode zijn gestuit. Alle spo­ren wij­zen erop dat dit zeer waar­schijn­lijk is.” De 21-jarige Ran­jith stu­deert arche­o­lo­gie aan de Uni­ver­si­teit van Amster­dam. Het arche­o­lo­gisch onder­zoek in Gorin­chem is zijn eer­ste ken­nis­ma­king met de stad, maar het werk is voor hem abso­luut niet nieuw. In zijn woon­plaats Amers­foort was hij al diverse malen betrok­ken bij soor­te­lijke opgra­vin­gen. De der­de­jaars stu­dent heeft de Mid­del­eeu­wen als spe­ci­a­li­sa­tie gekozen.

Door de gevon­den fun­da­men­ten gelijk in kaart te bren­gen, ont­staat er op papier al een voor­zich­tige inde­ling van het zes­tiende eeuwse huis. “We vin­den ove­ri­gens niet uit­slui­tend muur­tjes. We stui­ten ook op zoge­he­ten puin­sleu­ven, waar je kunt zien dat er vroe­ger iets gestaan moet heb­ben. In die tijd wer­den ste­nen als een gebouw werd gesloopt vaak her­ge­bruikt, omdat ste­nen kost­baar waren”, legt hij uit.

Zo zijn we gestuit op fun­da­men­ten die met oude, reeds gebruikte ste­nen zijn gebouwd. De ste­nen die we aan­tref­fen vari­ë­ren ook in grootte. De uit de veer­tiende a vijf­tiende eeuw stam­mende ste­nen zijn voor onze begrip­pen vrij groot met de afme­ting 30 bij 15 bij 7 cen­ti­me­ter”, aldus Ranjith.

De Dord­te­naar
15 augus­tus 1997
door Anja Broeken

Reacties zijn gesloten.