Expositie Schatten

GORIN­CHEM – De eer­ste resul­ta­ten van het mon­ni­ken­werk dat de vrij­wil­li­gers van de Arche­o­lo­gi­sche Werk­groep Gorin­chem heb­ben ver­richt, zijn vanaf vrij­dag te zien in het stad­huis. Mor­gen­avond vindt de offi­ci­ële ope­ning plaats van de ten­toon­stel­ling ‘Schat­ten’ die een indruk geeft van wat er met vond­sten is gebeurd, nadat ze uit de Gor­cumse bodem te voor­schijn kwamen.

Mar­tin Veen en Ina Heer­spink heb­ben de expo­si­tie samen­ge­steld. Veel vond­sten zijn afkom­stig van het Kazer­ne­plein waar de arche­o­lo­gi­sche werk­groep een jaar gele­den opgra­vin­gen deed naar het Huis Paf­fen­rode dat eind zes­tiende eeuw werd gebouwd door stads­pen­si­o­na­ris mr. Adriaen van Weres­teyn. Maar ook bodem­schat­ten van de Blij­en­hoek, de Var­ken­markt zijn te zien. In een van de vitri­nes lig­gen sche­dels van een paard, een geit, een hond en een mens, die geleefd heb­ben in de zes­tiende eeuw. “Een groot deel van de been­de­ren en sche­dels die we op de Var­ken­markt von­den, ligt nog in een ana­to­misch labo­ra­to­rium in Lei­den voor onder­zoek. Opval­lend is dat wij eerst dach­ten dat het de bot­ten van mon­ni­ken betrof die in het kloos­ter leef­den dat in 1578 werd afge­bro­ken. Er blij­ken ook been­de­ren van vrou­wen en kin­de­ren tus­sen te zit­ten, het­geen erop wijst dat het kloos­ter als gast­huis voor zie­ken fun­geerde”, zegt Veen. Deze bevin­din­gen zijn slechts een tipje van de his­to­ri­sche sluier. “Als we alles wat we alleen al op het Kazer­ne­plein heb­ben gevon­den zou­den wil­len inven­ta­ri­se­ren en con­ser­ve­ren, dan moe­ten we al een jaar wer­ken. Zoveel tijd heb­ben we niet. Alles wordt gedaan op basis van vrij­wil­lig­heid. Zo staat er in de vitrine met gla­zen voor­wer­pen een kleine fles waarin toch zeker tach­tig uur arbeid zit en hij is nog niet eens hele­maal klaar. De stuk­ken wer­den met behulp van een injec­tie­naald in elkaar gelijmd”, aldus Veen.

Schat­ten’ is tot 21 sep­tem­ber te bekij­ken van maan­dag tot en met don­der­dag (10.00−17.00 uur) en vrij­dag (10.00−12.00 uur) op de eer­ste etage van het stad­huis aan het Stadhuisplein.

2 sep­tem­ber 1998
De Dordtenaar

Reacties zijn gesloten.