Bouwer Huis Paffenrode was een vermogend man

GORINCHEM – De vondst van het Huis Paffenrode is er niet een uit de reeks van vele. Archeoloog Pieter Floore, belast met het onder­zoek op het Gorcumse Kazerneplein, komt al gra­vende tot de ont­dek­king dat de bewo­ners niet de min­sten waren in de Gorcumse samenleving

Floore is als arche­o­loog ver­bon­den aan het Instituut voor Pre- en Protohistorische arche­o­lo­gie Albert Egges-​Van Giffen, een onder­deel van de Universiteit van Amsterdam. Hij graaft samen met de vrij­wil­li­gers van de Archeologische Werkgroep Gorinchem inmid­dels alweer voor de derde week naar spo­ren uit het ver­le­den van Paffenrode.

Resten van het Huis Paffenrode op het Kazerneplein te Gorinchem

Resten van het Huis Paffenrode op het Kazerneplein te Gorinchem

Huis Paffenrode zou eigen­lijk beter Huis Van Weresteyn genoemd kun­nen wor­den. Stadspensionaris mr. Adriaen van Weresteyn was immers degene die aan het einde van de zes­tiende eeuw opdracht gaf voor de bouw. Hij had de nodige con­tac­ten in Den Haag en was een zeer ver­mo­gend man”, zegt Floore.

Het feit dat het aan het einde van de zes­tiende eeuw in Holland eco­no­misch goed ging, waar­door er onder meer veel­vul­dig werd gebouwd, is voor ons moei­lijk te begrij­pen. De Tachtigjarige Oorlog was toen al de nodige jaren aan de gang, dus eigen­lijk zou je in die peri­ode geen eco­no­mi­sche wel­vaart ver­wach­ten. Van Weresteyn wist ech­ter de hand te leg­gen op een groot stuk grond. En in die tijd was grond duur”.

Toch moet dat voor Van Weresteyn geen pro­bleem zijn geweest. Vondsten uit de beer­put die we vorige week bloot­leg­den geven aan dat er rijk­dom is geweest. Zo heb­ben we inmid­dels Mingporselein ont­dekt. Peperduur, maar zeer gewild onder de zoge­he­ten Nouveau Riche van die tijd”, aldus Floore.

De Dordtenaar
28 augus­tus 1997
door Anja Broeken

Lees ook

Reacties zijn gesloten.