Bouwer Huis Paffenrode was een vermogend man

GORIN­CHEM – De vondst van het Huis Paf­fen­rode is er niet een uit de reeks van vele. Arche­o­loog Pie­ter Floore, belast met het onder­zoek op het Gor­cumse Kazer­ne­plein, komt al gra­vende tot de ont­dek­king dat de bewo­ners niet de min­sten waren in de Gor­cumse samenleving

Floore is als arche­o­loog ver­bon­den aan het Insti­tuut voor Pre- en Pro­to­his­to­ri­sche arche­o­lo­gie Albert Egges-Van Gif­fen, een onder­deel van de Uni­ver­si­teit van Amster­dam. Hij graaft samen met de vrij­wil­li­gers van de Arche­o­lo­gi­sche Werk­groep Gorin­chem inmid­dels alweer voor de derde week naar spo­ren uit het ver­le­den van Paffenrode.

Resten van het Huis Paffenrode op het Kazerneplein te Gorinchem

Res­ten van het Huis Paf­fen­rode op het Kazer­ne­plein te Gorinchem

Huis Paf­fen­rode zou eigen­lijk beter Huis Van Weres­teyn genoemd kun­nen wor­den. Stads­pen­si­o­na­ris mr. Adriaen van Weres­teyn was immers degene die aan het einde van de zes­tiende eeuw opdracht gaf voor de bouw. Hij had de nodige con­tac­ten in Den Haag en was een zeer ver­mo­gend man”, zegt Floore.

Het feit dat het aan het einde van de zes­tiende eeuw in Hol­land eco­no­misch goed ging, waar­door er onder meer veel­vul­dig werd gebouwd, is voor ons moei­lijk te begrij­pen. De Tach­tig­ja­rige Oor­log was toen al de nodige jaren aan de gang, dus eigen­lijk zou je in die peri­ode geen eco­no­mi­sche wel­vaart ver­wach­ten. Van Weres­teyn wist ech­ter de hand te leg­gen op een groot stuk grond. En in die tijd was grond duur”.

Toch moet dat voor Van Weres­teyn geen pro­bleem zijn geweest. Vond­sten uit de beer­put die we vorige week bloot­leg­den geven aan dat er rijk­dom is geweest. Zo heb­ben we inmid­dels Ming­por­se­lein ont­dekt. Peper­duur, maar zeer gewild onder de zoge­he­ten Nou­veau Riche van die tijd”, aldus Floore.

De Dord­te­naar
28 augus­tus 1997
door Anja Broeken

Reacties zijn gesloten.