Werkgroep Archeologie wordt verrast door vondst in Kwekelstraat, ritueel bad gevonden in binnenstad.

GORIN­CHEM – De gemeen­te­lijke Werk­groep Arche­o­lo­gie heeft vorige week een joods ritu­eel had opge­gra­ven in de bin­nen­stad van Gorin­chem “We wer­den aan­ge­naam ver­rast door de vondst”, bekende mede­wer­ker Mar­tin Veen. De werk­groep over­legt onder­tus­sen met pro­ject­ont­wik­ke­laar ING Vast­goed en het archi­tec­ten­bu­reau om te bekij­ken hoe het ritu­ele bad behou­den kan blij­ven voor de stad. Op de loca­tie zijn aan de Kwe­kel­straat zijn nieuw­bouw­hui­zen gepland, waar­van deze week de bouw zou beginnen.

Joods ritueel bad: mikwe synagoge Gorinchem

Mikwe syna­goge Gorinchem

Het maakt de Werk­groep niet uit in welke vorm het ritu­ele bad gecon­ser­veerd wordt “Des­noods gooien ze het bad weer vol met zand. Het belang­rijk­ste is dat het niet ver­nield wordt tij­dens de bouw van de wonin­gen”, meende de 38-jarige Veen. De Werk­groep en andere instel­lin­gen moe­di­gen het archi­tec­ten­bu­reau aan iets ‘cre­a­tiefs’ te beden­ken, waar­door de vondst zicht­baar blijft voor het blote oog.

Onder­tus­sen heb­ben de Belan­gen­ver­e­ni­ging Bin­nen­stad Gorin­chem (BGG) en de Stich­ting Dijk­sy­na­goge ook gepleit voor behoud van het bad. Vol­gens Ruth de Jong, bestuurs­lid van BGG, gaat het hier om een unieke vondst. “We zijn er met­een heen­ge­stapt. En we heb­ben met­een brie­ven geschre­ven naar het gemeen­te­be­stuur, de archi­tect en de pro­ject­ont­wik­ke­laar”, aldus De Jong. Vol­gens De Jong is dit de kans om iets terug te doen voor de Joodse gemeen­schap. “In de vijf­ti­ger jaren is de syna­goge afge­bro­ken. Er bleef niets meer van over We vin­den dat we nu alles aan moe­ten wen­den om het bad te red­den”, vond de Gorinchemse.

De joodse syna­goge was tus­sen 1841 en 1958 geves­tigd aan de Kwe­kel­straat. De bad­plaats bevond zich aan de ach­ter­zijde van de syna­goge en werd gebruikt voor ritu­ele rei­ni­gin­gen. “De vrou­wen moesten zich bij­voor­beeld na elke men­stru­a­tie in het bad onder­dom­pe­len”, ver­telde Veen. Daar­naast maakte de bruid kort voor haar huwe­lijks­dag gebruik van het bad.

De Stad Gorinchem
29 febru­ari 2000

Reacties zijn gesloten.