Werkgroep Archeologie wordt ver­rast door vondst in Kwekelstraat, ritu­eel bad gevon­den in bin­nen­stad.

GORINCHEM – De gemeen­te­lij­ke Werkgroep Archeologie heeft vori­ge week een joods ritu­eel had opge­gra­ven in de bin­nen­stad van Gorinchem “We wer­den aan­ge­naam ver­rast door de vondst”, beken­de mede­wer­ker Martin Veen. De werk­groep over­legt onder­tus­sen met pro­ject­ont­wik­ke­laar ING Vastgoed en het archi­tec­ten­bu­reau om te bekij­ken hoe het ritu­e­le bad behou­den kan blij­ven voor de stad. Op de loca­tie zijn aan de Kwekelstraat zijn nieuw­bouw­hui­zen gepland, waar­van deze week de bouw zou begin­nen.

Mikwe synagoge Gorinchem

Mikwe syna­go­ge Gorinchem

Het maakt de Werkgroep niet uit in wel­ke vorm het ritu­e­le bad gecon­ser­veerd wordt “Desnoods gooi­en ze het bad weer vol met zand. Het belang­rijk­ste is dat het niet ver­nield wordt tij­dens de bouw van de wonin­gen”, meen­de de 38-jari­ge Veen. De Werkgroep en ande­re instel­lin­gen moe­di­gen het archi­tec­ten­bu­reau aan iets ‘cre­a­tiefs’ te beden­ken, waar­door de vondst zicht­baar blijft voor het blo­te oog.

Ondertussen heb­ben de Belangenvereniging Binnenstad Gorinchem (BGG) en de stich­ting Dijksynagoge ook gepleit voor behoud van het bad. Volgens Ruth de Jong, bestuurs­lid van BGG, gaat het hier om een unie­ke vondst. “We zijn er met­een heen­ge­stapt. En we heb­ben met­een brie­ven geschre­ven naar het gemeen­te­be­stuur, de archi­tect en de pro­ject­ont­wik­ke­laar”, aldus De Jong. Volgens De Jong is dit de kans om iets terug te doen voor de Joodse gemeen­schap. “In de vijf­ti­ger jaren is de syna­go­ge afge­bro­ken. Er bleef niets meer van over We vin­den dat we nu alles aan moe­ten wen­den om het bad te red­den”, vond de Gorinchemse.

De jood­se syna­go­ge was tus­sen 1841 en 1958 geves­tigd aan de Kwekelstraat. De bad­plaats bevond zich aan de ach­ter­zij­de van de syna­go­ge en werd gebruikt voor ritu­e­le rei­ni­gin­gen. “De vrou­wen moesten zich bij­voor­beeld na elke men­stru­a­tie in het bad onder­dom­pe­len”, ver­tel­de Veen. Daarnaast maak­te de bruid kort voor haar huwe­lijks­dag gebruik van het bad.

De Stad Gorinchem
29 febru­a­ri 2000

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.