Werkgroep Archeologie wordt verrast door vondst in Kwekelstraat, ritueel bad gevonden in binnenstad.

 

GORINCHEM – De gemeen­te­lij­ke Werk­groep Arche­o­lo­gie heeft vori­ge week een joods ritu­eel had opge­gra­ven in de bin­nen­stad van Gorin­chem “We wer­den aan­ge­naam ver­rast door de vondst”, beken­de mede­wer­ker Mar­tin Veen. De werk­groep over­legt onder­tus­sen met pro­ject­ont­wik­ke­laar ING Vast­goed en het archi­tec­ten­bu­reau om te bekij­ken hoe het ritu­e­le bad behou­den kan blij­ven voor de stad. Op de loca­tie zijn aan de Kwe­kel­straat zijn nieuw­bouw­hui­zen gepland, waar­van deze week de bouw zou beginnen.

Joods ritueel bad: mikwe synagoge Gorinchem

Mik­we syna­go­ge Gorinchem

Het maakt de Werk­groep niet uit in wel­ke vorm het ritu­e­le bad gecon­ser­veerd wordt “Des­noods gooi­en ze het bad weer vol met zand. Het belang­rijk­ste is dat het niet ver­nield wordt tij­dens de bouw van de wonin­gen”, meen­de de 38-jari­ge Veen. De Werk­groep en ande­re instel­lin­gen moe­di­gen het archi­tec­ten­bu­reau aan iets ‘cre­a­tiefs’ te beden­ken, waar­door de vondst zicht­baar blijft voor het blo­te oog.

Onder­tus­sen heb­ben de Belan­gen­ver­e­ni­ging Bin­nen­stad Gorin­chem (BGG) en de Stich­ting Dijk­sy­na­go­ge ook gepleit voor behoud van het bad. Vol­gens Ruth de Jong, bestuurs­lid van BGG, gaat het hier om een unie­ke vondst. “We zijn er met­een heen­ge­stapt. En we heb­ben met­een brie­ven geschre­ven naar het gemeen­te­be­stuur, de archi­tect en de pro­ject­ont­wik­ke­laar”, aldus De Jong. Vol­gens De Jong is dit de kans om iets terug te doen voor de Jood­se gemeen­schap. “In de vijf­ti­ger jaren is de syna­go­ge afge­bro­ken. Er bleef niets meer van over We vin­den dat we nu alles aan moe­ten wen­den om het bad te red­den”, vond de Gorinchemse.

De jood­se syna­go­ge was tus­sen 1841 en 1958 geves­tigd aan de Kwe­kel­straat. De bad­plaats bevond zich aan de ach­ter­zij­de van de syna­go­ge en werd gebruikt voor ritu­e­le rei­ni­gin­gen. “De vrou­wen moesten zich bij­voor­beeld na elke men­stru­a­tie in het bad onder­dom­pe­len”, ver­tel­de Veen. Daar­naast maak­te de bruid kort voor haar huwe­lijks­dag gebruik van het bad.

De Stad Gorinchem
29 febru­a­ri 2000

Lees ook

Reacties zijn gesloten.