Unieke kans op onderzoek locatie Krijtstraat

GORIN­CHEM – De mach­tige voer­tui­gen van het slo­pers­be­drijf staan in de Struis­vo­gel­straat. De rech­ter-bui­ten­muur van de voor­ma­lige basis­school De Nieuwe Schut­ter is ver­dwe­nen, je kijkt zo het oude keu­ken­tje in. Bij de buren op num­mer 5, waar tot vorig najaar de Gor­cumse Cou­rant was geves­tigd, is een hap uit het dak geno­men. Alles moet wij­ken voor de nieuw­bouw van het V&D‑warenhuis.

Omwo­nen­den zagen vorige week tot hun schrik dat ook de zil­ver­linde, die sinds men­sen­heu­ge­nis het school­plein sierde, werd neer­ge­haald. Inpas­sen in het bouw­plan was vol­gens de archi­tec­ten niet moge­lijk en ook ver­plaat­sing behoorde niet tot de moge­lijk­he­den, al wer­den twee bezwaar­schrif­ten inge­diend tegen het kap­pen van de boom.

Aan­ge­zien de plan­ont­wik­ke­ling, na ruim twee jaar pro­ce­du­res te heb­ben gevoerd, wat ons betreft geen stag­na­tie meer mag onder­vin­den, heb­ben wij beslo­ten de betref­fende linde spoe­dig te laten kap­pen, ondanks het feit dat er nog beroeps­mo­ge­lijk­he­den bij de recht­bank open­staan”, zo legt het col­lege van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders uit aan de Gor­cumse gemeen­te­raad. In de boom zijn geen vogel­nes­ten aan­ge­trof­fen, wordt er aan toegevoegd.

Wan­neer de beide pan­den aan de Struis­vo­gel­straat en de tegen­over­lig­gende pan­den aan de Krijt­straat (waar­on­der het voor­ma­lige school­ge­bouw waarin enkele alloch­tone ver­e­ni­gin­gen jaren­lang waren gehuis­vest) plat zijn, wordt begon­nen met de bodem­sa­ne­ring. Ver­moed wordt dat het per­ceel met lood zwaar ver­ont­rei­nigd is. Behalve dat lood zit er moge­lijk meer in de grond. “De arche­o­lo­gi­sche ver­wach­ting van de loca­tie aan de Krijt­staat is zeer hoog”, schrijft het col­lege aan de raad.

Drie jaar gele­den is daar­voor een ver­ken­nend onder­zoek gedaan. De loca­tie, mid­denin de mid­del­eeuwse bin­nen­stad tegen de St. Jansto­ren, is moge­lijk bovenop arche­o­lo­gi­sche res­tan­ten die terug gaan tot de veer­tiende eeuw. Arche­o­lo­gen hopen er spo­ren te vin­den van het hof dat de fami­lie Van Arkel op deze plek had.

Wan­neer alle bebou­wing weg is, biedt de grond vol­gens de stads­ar­che­o­loog ´een uit­ge­le­zen kans om de bewo­nings­ge­schie­de­nis van Gorin­chem over een lange tijds­pe­ri­ode te onderzoeken´.
Het stad­huis schat de kos­ten van dit onder­zoek op 95 dui­zend euro. Een nader voor­stel wil het col­lege op een later moment bij de gemeen­te­raad indienen.

19 – 6‑2002
Gor­cumse Courant

Reacties zijn gesloten.