Toilet opgegraven

GORIN­CHEM – Veel oude kloos­ter­mop­pen, vijf schrijf­stif­tjes, attri­bu­ten die ver­wij­zen naar vroe­gere bede­vaart­toch­ten naar Heu­ke­lum, sche­del­tjes van een kip en een kleine hond, een water­put die is afge­dekt door een enorme molen­steen, scherf­jes aar­de­werk en als voor­lo­pig hoog­te­punt een dub­bele ton­put. Met twee hou­ten ton­nen bovenop elkaar, met een open kar­ren­wiel als bodem, had­den deze zeven­tiende-eeuwse Gor­cu­mers al een luxe toilet.

Twee weken is nu de opgra­ving gaande door arche­o­lo­gen op het per­ceel aan de Krijt­straat, tegen­over de Sint Jans toren, waar dit najaar de bouw start van een V&D‑warenhuis.

Het is vol­gens de werk­groep nog te vroeg om al te con­clu­de­ren dat het gezochte Hof van de Heren van Arkel, de stich­ters van de stad Gorin­chem, daad­wer­ke­lijk op die plek gele­gen heeft. Wel lijkt zeker dat hier in de veer­tiende eeuw een stads­school heeft gestaan, getuige de stif­tjes waar­mee zes eeu­wen gele­den werd geschre­ven op een lei.

28 augus­tus 2002
Gor­cumse Courant

Reacties zijn gesloten.