Opgravingen stad houden veel Gorcumers geboeid.

GORIN­CHEM – ‘Volle bak’ was het maan­dag­avond in De Heul toen de his­to­ri­sche ver­e­ni­ging Oud-Gor­cum een dia-lezing gaf over de opgra­vin­gen aan de Krijt­straat. Stads­ar­che­o­loog Pie­ter Floore schetste een beeld van wat er in augus­tus en sep­tem­ber vorig jaar is bloot­ge­legd op de plek waar nu gebouwd wordt aan een fili­aal van V&D.

Veel gege­vens wor­den op dit moment onder­zocht. Resul­ta­ten daar­van wor­den pas in de zomer ver­wacht. “Bij veel voor­wer­pen zoe­ken we nog naar de pre­cieze date­ring. Maar er komen nog steeds ver­ras­sin­gen tevoor­schijn”, ver­telt Floore, die als arche­o­loog in dienst is van de gemeente Gorin­chem. In zes weken tijd heeft onder­zoek- en advies­bu­reau Baac uit Den Bosch samen met Floore gezocht naar het Hof van Arkel en heb­ben het waar­schijn­lijk gevon­den. “Hele­maal zeker weet je het nooit in de arche­o­lo­gie, zolang je geen naam­bordje tegen­komt. Er is niet veel van het Hof bekend, maar wel dat het tegen­over de Grote Kerk moet heb­ben gele­gen. De vraag is alleen, aan welke kant ? Op deze plaats is het heel aan­ne­me­lijk, omdat het huis aan de Krijt­straat heel bij­zon­der is en afwijkt van alles wat er dan tot nu gevon­den is in Gorcum.

Een hof in de tijd van de Hee­ren van Arkel was een klei­ner onder­ko­men dan een slot of burcht. Hier moet het reli­gi­euze en bestuur­lijke cen­trum van de stad heb­ben geze­ten. Dat is te zien aan de hand van een plat­te­grond uit de 16de eeuw van Gorin­chem. Het Hof was toen waar­schijn­lijk al ver­dwe­nen, in ieder geval de bete­ke­nis ervan.”

Skelet

De opgra­vin­gen geven dus inzicht in het ver­moe­de­lijke huis van Jan van Arkel, die een belang­rijke rol heeft gespeeld in de geschie­de­nis van Gor­cum. Onder de fun­de­ring zijn zelfs nog oudere res­ten gevon­den van hui­zen uit de der­tiende eeuw. Floore : “Onder alle bebou­wing kwa­men kui­len en gaten tevoor­schijn vol mest en ander huis­af­val, zelfs een heel ske­let van een schaap. Dit zijn res­ten van agra­ri­sche stads­wo­nin­gen uit de tijd van de stich­ting van de stad Gorcum.”

De meeste ont­dek­kin­gen zijn gedaan in de beer­put­ten en ‑kel­ders die bloot zijn komen te lig­gen. Daar­on­der bevin­den zich tien­tal­len schrijf­stif­tjes van been, ijzer en brons. Deze zijn gevon­den rondom de laat­mid­del­eeuwse school die bovenop de fun­de­ring van het Hof is gebouwd. Ook zijn de arche­o­lo­gen dui­zen­den glas­scher­ven uit de 16de eeuw tegen­ge­ko­men, die met veel geduld van vrij­wil­li­gers in elkaar zijn gezet tot fraaie drink­gla­zen. Daar­naast kwam een gave sleu­tel, een hou­ten tol en laken­ze­gel naar boven. “De her­komst van de zegel is nog niet hele­maal dui­de­lijk, maar dit ver­haal wordt ver­volgd”, besluit de stadsarcheoloog.

22 janu­ari 2003
Gor­cumse Courant

Reacties zijn gesloten.