Monumentaal

GORINCHEM – Het is even slik­ken voor veel stad­ge­no­ten. De ruim een eeuw oude school aan de Krijtstraat, de plek waar in de loop van jaren dui­zen­den Gorcumers leer­den lezen en schrij­ven, is niet meer. Slopers gin­gen aan de haal met het pand tegen­over de St. Janstoren, waar tot enke­le jaren gele­den enke­le alloch­to­ne ver­e­ni­gin­gen  onder­dak had­den. Protesten van Gorcumers die zich berie­pen op his­to­risch besef waren ver­geefs, het karak­te­ris­tie­ke pand maakt plaats voor het waren­huis van V&D, waar­voor inmid­dels ook een deel van de Struisvogelstraat is plat­ge­gooid.
En dat is een con­trast met de zoge­naam­de Waterstaatkerk ver­der­op in de Haarstraat. Het toren­tje van dit voor­ma­li­ge gods­huis, tegen­woor­dig appar­te­men­ten­com­plex, staat in een inge­ni­eus ogend stei­ger­werk.

Gorcumse Courant
3 – 7‑2002

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.