Monumentaal

GORIN­CHEM – Het is even slik­ken voor veel stad­ge­no­ten. De ruim een eeuw oude school aan de Krijt­straat, de plek waar in de loop van jaren dui­zen­den Gor­cu­mers leer­den lezen en schrij­ven, is niet meer. Slo­pers gin­gen aan de haal met het pand tegen­over de St. Jansto­ren, waar tot enkele jaren gele­den enkele alloch­tone ver­e­ni­gin­gen onder­dak had­den. Pro­tes­ten van Gor­cu­mers die zich berie­pen op his­to­risch besef waren ver­geefs, het karak­te­ris­tieke pand maakt plaats voor het waren­huis van V&D, waar­voor inmid­dels ook een deel van de Struis­vo­gel­straat is platgegooid.

En dat is een con­trast met de zoge­naamde Water­staat­kerk ver­derop in de Haarstraat. Het toren­tje van dit voor­ma­lige gods­huis, tegen­woor­dig appar­te­men­ten­com­plex, staat in een inge­ni­eus ogend steigerwerk.

Gor­cumse Courant
3 – 7‑2002

Reacties zijn gesloten.