Krijtstraat : op zoek naar hof van de Van Arkels

Arche­o­lo­gen heb­ben deze week op de plaats waar in de Krijt­straat een V&D‑vesting komt spo­ren terug­ge­von­den van het 14e eeuwse hof van de Van Arkels. Over dit hof is vrij­wel niets bekend behalve dat hier in 1405 het huis van Jan van Arkel stond.

Gehoopt wordt ook dat res­ten wor­den gevon­den van de oude Stads­school die op deze plaats vol­gens de kro­nie­ken tus­sen 1547 en 1606 heeft gestaan. Na 1606 ging de school ver­der als ‘Stads Latijn­sche School”, de voor­lo­per van het hui­dige gymnasium.

Op de Open Monu­men­ten­dag kan de loca­tie wor­den bezocht en wordt uit­leg gege­ven tij­dens twee rond­lei­din­gen die zijn gepland om 11.00 uur en 14.00 uur. Belang­stel­len­den kun­nen zich vijf minu­ten voor de aan­vang van de rond­lei­ding aan­mel­den op het adres Struis­vo­gel­straat 4 (voor­ma­lige wooninfo)

De opgra­vin­gen wor­den uit­ge­voerd door het onder­zoek- en advies­bu­reau BAAC, dat is gespe­ci­a­li­seerd in bouw­his­to­rie en arche­o­lo­gie, gemeen­te­arche­o­loog Pie­ter Floore en een aan­tal enthou­si­aste vrij­wil­li­gers van de Werk­groep Arche­o­lo­gie. Ze zijn op 12 augus­tus begon­nen met hun onder­zoek. Eind sep­tem­ber zal het wor­den afge­rond. Een inte­res­sante ont­dek­king is gedaan met de vondst van een tin­nen pel­grims­in­signe uit de 15e of begin 16e eeuw.

10 sep­tem­ber 2002
De Stad Gorinchem

Reacties zijn gesloten.