In de eerste week al leuke vondsten bij opgravingen in Gorinchem

GORIN­CHEM – Het ene na het andere vijf­tiende eeuwse muur­tje duikt al op tij­dens de tweede week van de afgra­vin­gen aan de Gor­cumse Krijt­straat. Of die ook daad­wer­ke­lijk van het Hof van Arkel zijn, dat blijft nog even span­nend in dit prille sta­dium. Onder­tus­sen zijn er al wel een paar andere leuke vond­sten gedaan, zoals vijf schrijf­stif­tjes uit de vijf­tiende eeuw.

Ama­teur­ar­che­o­loog Mar­tin Veen, als vrij­wil­li­ger betrok­ken bij het arche­o­lo­gisch onder­zoek op het toe­kom­stige V&D‑terrein, speurt de buit van een week af, die opge­steld staat in bak­ken met plas­tic zak­jes. Hij plukt er een zakje met een van de vijf gevon­den schrijf­stif­tjes uit. “Kijk, hier schre­ven ze nou mee in de vijf­tiende eeuw.”

Schrijfstiften (styli)

Schrijf­stif­ten (styli) uit de 15de eeuw

Met de stif­tjes, zo groot als een vet­krijtje en sterk lij­kend op een dre­vel­tje, werd vroe­ger geschre­ven op een plankje waar­over een was­laag lag, legt Veen uit. De vondst van de stif­tjes duidt vol­gens hem op de aan­we­zig­heid van de oude Stads­school, die in de vijf­tiende eeuw op deze plek is gebouwd – en ver­moe­de­lijk zelfs al in de veer­tiende eeuw.

Veen heeft als fana­tiek vrij­wil­li­ger (met twin­tig jaar erva­ring) vier weken vakan­tie opge­no­men om van de par­tij te kun­nen zijn bij de afgra­vin­gen aan de Krijt­straat. Samen met een col­lega-arche­o­loge fil­tert hij met een grote zeef de een na de andere krui­wa­gen ran­zig rui­kende grond, op zoek naar inte­res­sante over­blijf­se­len. “Lek­ker hoor die vijf­tiende eeuwse poep”, grapt Veen die tot zijn ellen­bo­gen in de bak staat te graaien.

Kippetje

In een plas­tic bakje op de grond : de opbrengst van een paar uur­tjes prut­ten. “Kijk daar ligt een vijf­tiende eeuws kip­pe­tje”, wijst Veen naar een sche­del­tje in het bakje. Even later duikt er ook nog een mid­del­eeuwse hon­den­kop op, ter grootte van een poe­del. Echt indruk­wek­kend is de buit nog niet na ruim een week arche­o­lo­gisch onder­zoek op het toe­kom­stige V&D‑terrein, maar dat is nor­maal vol­gens Veen. “Wacht maar een paar weken af, tot we wat meer heb­ben kun­nen gra­ven, dan zul­len er echt nog wel een paar leuke din­gen opdui­ken”, ver­wacht hij.

Funderingen gevonden tijdens de opgraving aan de Krijtstraat te Gorinchem

Een deel van de fun­de­rin­gen die tij­dens de opgra­ving zijn aangetroffen.

Niet­te­min is hij erg in z’n sas met de scherf­jes aar­de­werk die gevon­den zijn uit de der­tiende eeuw. “Dat zijn de eer­ste scherf­jes uit die tijd die we in de bin­nen­stad zijn tegen geko­men. Daar­bui­ten heb­ben we ze al wel een keer gevon­den, maar nooit hier, dus ben ik er best blij mee.”

De eer­ste oude fun­de­rin­gen op het ter­rein in de Krijt­straat lig­gen inmid­dels al bloot. Hoe­wel de arche­o­lo­gen er zeker van zijn dat het om vijf­tiende eeuwse muur­tjes gaat, moet nog blij­ken of het hier ook daad­wer­ke­lijk de over­blijf­se­len van het Hof van Arkel betreft.

Daar is het gewoon te vroeg voor”, zegt stads­ar­che­o­loog Pie­ter Floore. Om die puz­zel te kun­nen leg­gen, moe­ten we eerst wat meer afge­gra­ven hebben.”

De ont­dek­king van het Hof zou een belang­rijke arche­o­lo­gi­sche vondst voor Gorin­chem bete­ke­nen, omdat er eigen­lijk maar wei­nig bekend is over de stich­ting van de stad waarin de Van Arkels een grote rol gespeeld moe­ten heb­ben. Ook over het Hof van Arkel zelf is maar wei­nig bekend, behalve dat het in 1405 ‘recht tegen­over’ de Grote Kerk stond en dat het om het een woon­huis van Jan van Arkel ging, vol­gens de naslag­wer­ken. Met ‘recht tegen­over’ is altijd aan­ge­no­men dat daar­mee de Krijt­straat bedoeld werd, omdat aan die kant ook van ouds­her de ingang van de kerk zit, maar vol­gens Floore kan er net zo goed een andere ingang bedoeld wor­den, waar­door het Hof zich op een heel andere loca­tie bevindt.

De rela­tie tus­sen Gorin­chem en de Van Arkels voert terug naar de der­tiende eeuw. De Heren van Arkel behoor­den lange tijd tot de voor­naamste en rijk­ste adel in het land. Ze beza­ten in 1400 meer dan tien­dui­zend hec­tare grond, twee­maal zo groot als de hui­dige Noord­oost­pol­der. Enkele Van Arkels bekleed­den belang­rijke func­ties aan het hof.

Zes jaar gele­den wer­den in het Wijd­schild al res­ten gevon­den van het 13e eeuwse kas­teel van de Van Arkels. Een ander belang­rijk aan­den­ken dat Gorin­chem heeft aan de Van Arkels is het stads­wa­pen dat een deze roem­ruchte adel is ontleend.

Jac­que­line Bot
21 augus­tus 2002
AD Rivierenland

Reacties zijn gesloten.