Herinnering aan Hof van Arkel

GORIN­CHEM – Gorin­chem is vanaf mor­gen een monu­ment rij­ker. Wet­hou­der H. van San­ten ont­hult mor­gen om elf uur het monu­ment – een zuil van twee meter – ach­ter de V&D in de Struis­vo­gel­straat, ter hoogte van de Kazer­ne­poort. Het monu­ment is een gedenk­te­ken ter her­in­ne­ring aan het Hof van Arkel.

Voor het bou­wen van de V&D in de bin­nen­stad is op deze loca­tie arche­o­lo­gisch onder­zoek ver­richt. Naast aller­lei oude gebruiks­voor­wer­pen is ook een his­to­ri­sche kolom opge­gra­ven. Deze kolom is door de arche­o­lo­gen toe­ge­schre­ven aan de Hof van Arkel, die vroe­ger op deze plaats heeft gestaan. Er is niet zo gek veel bekend van deze ‘hof’, een woon­huis van de heer Jan van Arkel in de buurt van de Grote Kerk, maar waar pre­cies is eigen­lijk niet bekend. In 1405 werd het huis al genoemd.

Na de opgra­ving is het plan ont­staan om van deze arche­o­lo­gi­sche vondst een monu­ment te maken.

10 decem­ber 2003
Utrechts Nieuws­blad Edi­tie Rivierenland

Reacties zijn gesloten.