Herinnering aan Hof van Arkel

GORINCHEM – Gorinchem is van­af mor­gen een monu­ment rij­ker. Wethouder H. van Santen ont­hult mor­gen om elf uur het monu­ment – een zuil van twee meter – ach­ter de V&D in de Struisvogelstraat, ter hoog­te van de Kazernepoort. Het monu­ment is een gedenk­te­ken dat refe­reert aan de Hof van Arkel. Voor het bou­wen van de V&D in de bin­nen­stad is op deze loca­tie arche­o­lo­gisch onder­zoek ver­richt. Naast aller­lei oude gebruiks­voor­wer­pen is ook een his­to­ri­sche kolom opge­gra­ven. Deze kolom is door de arche­o­lo­gen toe­ge­schre­ven aan de Hof van Arkel, die vroe­ger op deze plaats heeft gestaan. Er is niet zo gek veel bekend van deze ‘hof’, een woon­huis van de heer Jan van Arkel in de buurt van de Grote Kerk, maar waar pre­cies is eigen­lijk niet bekend. In 1405 werd het huis al genoemd.

Na de opgra­ving is het plan ont­staan om van deze arche­o­lo­gi­sche vondst een monu­ment te maken.

10 decem­ber 2003
Utrechts Nieuwsblad Editie Rivierenland

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.