Gemeente Gorinchem onthult vondst uit 1405

 

De gemeen­te Gorin­chem ont­hult mor­gen in het cen­trum van de stad een arche­o­lo­gi­sche vondst uit onge­veer 1405. De vondst, een ruim 2 meter hoge kolom van een zuil van de Hof van Arkel, is geres­tau­reerd en wordt als monu­ment ach­ter een nieuw waren­huis geplaatst. 

De Hof van Arkel was rond 1405 het adel­lij­ke woon­huis van de bekend­ste van de Heren van Arkel : Jan van Arkel. De kolom kwam in de  zomer van 2002 tevoor­schijn tij­dens arche­o­lo­gi­sche opgra­vin­gen op de bouw­lo­ca­tie van het nieu­we waren­huis. Arche­o­lo­gen stuit­ten op fun­de­rin­gen van zeven­tien bij acht meter. De vondst noem­den zij ‘een van de oud­ste res­ten van een adel­lij­ke woning’. De gevon­den kolom­voet is authen­tiek en opge­bouwd met brok­stuk­ken die tij­dens de opgra­vin­gen gevon­den werden.

Op het bouw­ter­rein von­den de arche­o­lo­gen ver­der de ver­moe­de­lij­ke res­ten van de zoge­he­ten Stads­school, die rond 1400 gebouwd moet zijn. In 1435 stond een aan­gren­zend steeg­je bekend als de ‘Scoel­steg­he’. De opgra­vers von­den tien­tal­len schrijf­stif­ten, waar­mee leer­lin­gen in een zach­te was­laag van een was­plank­je kon­den schrij­ven, maar ze trof­fen ook de res­ten aan van een toi­let uit 1400 : een zoge­naam­de beerkuil.

10 decem­ber 2003
Metro

Lees ook

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.