Eerste voorwerpen in Krijtstraat gevonden

GORIN­CHEM – De arche­o­lo­gen die bezig zijn op het braak­lig­gende ter­rein aan de Krijt­straat heb­ben de eer­ste voor­wer­pen gevonden. 

De vak­men­sen heb­ben inmid­dels zak­jes vol vond­sten ver­za­meld, waar­on­der vele scher­ven, stuk­jes leer en zelfs enkele stif­ten, waar­mee men­sen vroe­ger schre­ven. De werk­zaam­he­den trek­ken veel bekijks. Ver­schil­lende men­sen stop­pen even om een praatje te maken met de arche­o­lo­gen of om een nieuws­gie­rige blik door het hek te wer­pen. De arche­o­lo­gi­sche werk­zaam­he­den duren nog zes weken.

20 augus­tus 2002
De Stad Gorinchem

Reacties zijn gesloten.