Bouwlocatie V&D herbergt mogelijk hof Van Arkel

GORIN­CHEM – Arche­o­lo­gen heb­ben hoog­ge­span­nen ver­wach­tin­gen bij het voor­uit­zicht van opgra­vin­gen op de bouw­lo­ca­tie voor V&D in de Gor­cumse bin­nen­stad. Er zou­den name­lijk wel eens vond­sten kun­nen wor­den gedaan die terug­gaan tot in de veer­tiende eeuw. Het is niet ondenk­baar dat een deel van het hof van de fami­lie Van Arkel wordt blootgelegd.

Wan­neer de arche­o­lo­gen pre­cies aan het werk gaan, is nog niet bekend, maar in elk geval in de peri­ode tus­sen eind juli en half sep­tem­ber. De Gor­cumse gemeen­te­raad stemde gis­ter­avond zon­der slag of stoot in met het kre­diet van ruim 1,1 mil­joen euro voor de loca­tie­ont­wik­ke­ling voor V&D. Ondanks het feit dat de grond­ex­ploi­ta­tie een klein tekort van zo’n 44.000 euro ver­toonde, dat ove­ri­gens met geld uit de alge­mene reser­ve­pot wordt opge­van­gen. Het tekort is ont­staan omdat bij de twee jaar gele­den geslo­ten over­een­komst met de ont­wik­ke­laar Blauw­hoed geen reke­ning is gehou­den met even­tu­ele plan­schade en de kos­ten van arche­o­lo­gisch onder­zoek. Die ‘ver­geet­ach­tig­heid‘ was reden voor P. Schef­fer­lie (PvdA) de enige vraag te stel­len. “Wordt er bij nieuwe plan­nen in de toe­komst wel reke­ning mee gehou­den?”, wilde hij weten. “Een vraag die ik kort en krach­tig kan beant­woor­den”, rea­geerde wet­hou­der H. Akker­man. “Ja!” De kans dat de raad nega­tief zou rea­ge­ren, was vooraf al vrij­wel nihil. Temeer de slo­pers al druk in de weer zijn met het slo­pen van de pan­den in het gebied tus­sen de Krijt­straat en de Struisvogelstraat.

De nieuw­bouw van V&D wordt inge­klemd tus­sen het Kazer­ne­plein, met z’n over­dekte par­keer­ga­rage en het hart van de Gor­cumse bin­nen­stad, waarin de meeste onder­ne­mers de komst van het waren­huis wel zien zit­ten. Tien­tal­len jaren werd al gespro­ken over de ves­ti­ging van V&D in de Arkel­stad. De stof­wol­ken vlie­gen in het rond bij de sloop aan de Krijt­straat in de Gor­cumse bin­nen­stad. Op de plaats waar nu nog slechts een half gesloopte bouw­val staat, voor­heen het onder­ko­men van de Turkse isla­mi­ti­sche Cul­tu­rele Ver­e­ni­ging, opent V&D straks z’n deuren.

De Dord­te­naar
28 juni 2001

Reacties zijn gesloten.