Archeologen aan de slag

 

Sinds eni­ge tijd bestaat er een bij­zon­de­re door­kijk van­af de Groen­markt naar het Kazer­ne­plein. Een door­kijk die van tij­de­lij­ke aard is, want in het najaar zul­len op deze plaats de bouw­werk­zaam­he­den star­ten voor een nieuw V&D‑filiaal. Maar voor het zover is wordt er eerst een arche­o­lo­gisch  onder­zoek uit­ge­voerd op het ont­sta­ne ter­rein aan de Krijt­straat en de Struisvogelstraat.

Een werk­groep van Gor­cum­se ama­teur­ar­che­o­lo­gen onder lei­ding van de stads­ar­che­o­loog Pie­ter Floo­re, bij­ge­staan door het bedrijf BAAC uit Den Bosch is 12 augus­tus begon­nen en krijgt zeven weken de tijd voor de opgravingen.

Anno 2002 is een gemeen­te ver­plicht een pro­fes­si­o­ne­le dienst in te scha­ke­len bij opgra­vin­gen. Daar­naast dient er ook altijd arche­o­lo­gisch onder­zoek ver­richt te wor­den bij bouw­pro­jec­ten die meer dan een meter de diep­te ingaan. Deze strak­ke­re regel­ge­ving dwingt over­he­den zorg­vul­di­ger om te gaan met het onder­grond­se erf­goed. En het kan een hele span­nen­de klus gaan wor­den. Vol­gens archief­ma­te­ri­aal zou op de plaats aan de Kruis­straat name­lijk wel eens het Hof van de heren van Arkel geves­tigd kun­nen zijn. Als hier­van res­ten wor­den gevon­den kan dat veel licht wer­pen op  het ont­staan van de stad Gorinchem.

In de der­tien­de eeuw waren de Heren van Arkel hier de baas. Naast een enor­me burcht gele­gen tus­sen de stad en de rivier, beza­ten de Heren ook een hof in de bin­nen­stad. Dit hof moet heb­ben bestaan uit een woning met opstal­len en een tuin.

Mocht het zo zijn dat er geen res­tan­ten van een hof wor­den gevon­den, dan is de kans in elk geval groot dat er delen van de voor­lo­per van het Gor­cum­se Gym­na­si­um wor­den bloot­ge­legd. Uit archie­ven blijkt name­lijk dat op dezelf­de plek in de vijf­tien­de eeuw de Latijn­se School zou heb­ben gestaan. De Knip­steeg heet­te in die tijd ‘Scoel­steg­he’ ofte­wel Schoolsteeg.

Een eer­ste vondst is al gedaan. Tij­dens een voor­ver­ken­ning van het ter­rein deed ama­teur­ar­che­o­loog Ton Wijkamp de eer­ste inte­res­san­te ont­dek­king : een tin­nen pel­grims­in­sig­ne uit de vijf­tien­de of begin zes­tien­de eeuw met het rand­schrift ‘Ave Maria’.

Een sou­ve­nir wat door bede­vaart­gan­gers als bewijs van hun tocht werd mee­ge­no­men. Over zeven weken zul­len we weten wel­ke schat­ten er nog meer zijn blootgelegd.

13-08-2002 De Stad Gorinchem

Lees ook

Reacties zijn gesloten.