Op zoek naar tulpen in Paffenrode tuin

GORIN­CHEM – De vrij­wil­li­gers van de Arche­o­lo­gi­sche Werk­groep Gorin­chem leg­gen van­daag en mor­gen de laat­ste hand aan de opgra­vin­gen op het Kazer­ne­plein. In hun speur­tocht, die vier weken gele­den van start ging, stuit­ten ze tot hun ver­ras­sing op res­ten van het Huis Paf­fen­rode. Een huis dat eind zes­tiende eeuw werd gebouwd door stads­pens­o­na­ris mr. Adriaen van Weres­teyn. In 1618 koch­ten Jon­ker Jacob van Paf­fen­rode en zijn schoon­moe­der, de moe­der van Wil­hel­mina van Arkel, het huis.

Op zoek naar tulpen, drainagesysteem in de tuin van huis Paffenrode

Drai­na­ge­sys­teem in de tuin van huis Paffenrode

Een beer­ton vormde gis­te­ren de ver­ras­sing van de dag. Het van ori­gine voor wijn bestemde hou­ten vat is door de bewo­ners ver­moe­de­lijk gebruikt als een water­ton. Toen het vat niet meer als water­re­ser­voir nodig was, gooi­den de zeven­tiende eeuwse Gor­cu­mers het vol etens­res­ten en ander afval.

Toch vormt de beer­ton niet de meest unieke vondst van de week. Arche­o­loog Pie­ter Floore en zijn mede­wer­kers stuit­ten eer­der deze week op zoge­he­ten tuin­aarde, de grond van de vroe­gere tuin. “In eer­ste instan­tie onder­ken­den we niet dat we op tuin­aarde zaten, maar toen we daar een­maal ach­ter waren, kwa­men we tot de con­clu­sie dat het zeer goede grond is. Als deze nu in een tuin zou wor­den gegooid, zul­len de plan­ten er zeker van groeien”, zegt Floore.

Aan de hand van de tuin­aarde kan Floore aflei­den welke plan­ten er in de zes­tiende en zeven­tiende eeuw heb­ben gegroeid. Omdat met name de bou­wer van het huis, Adriaen van Weres­teyn, een zeer ver­mo­gend man is geweest met con­tac­ten in de betere krin­gen, is het niet vreemd aan te nemen dat de man een zeer bij­zon­dere tuin gehad moet heb­ben. Ik ver­wacht zeker res­ten van exo­ten zoals per­zi­ken- en abri­ko­zen­bo­men tegen te komen.”

En het ligt in de ver­wach­ting dat er spo­ren van tul­pen in de grond te vin­den zijn. Aan het einde van de zes­tiende eeuw kwam de tulp van­uit Tur­kije naar Hol­land. De bloem raakte zeer popu­lair in de betere krin­gen. Van Weres­teyn moet gezien zijn ach­ter­grond wel tul­pen in zijn tuin gehad heb­ben. Het zou mooi zijn als we kun­nen vast­stel­len welke soor­ten dat geweest zijn.”
De vond­sten van Paf­fen­rode zul­len op ter­mijn ten­toon­ge­steld wor­den. Dan is ook bekend of er inder­daad tul­pen in de tuin van de Paf­fen­ro­des heb­ben gebloeid.

door Anja Broeken
4 sep­tem­ber 1997
De Dordtenaar

Reacties zijn gesloten.