Muurresten en aardewerk gevonden

GORIN­CHEM – Muur­res­ten, goed­koop aar­de­werk en bewerkte run­der­bot­jes zijn de eer­ste vond­sten die arche­o­loog Pie­ter Floore en een tien­tal vrij­wil­li­gers gis­te­ren deden op het Kazer­ne­plein. Floore spreekt van een goede oogst “We heb­ben van­och­tend aan de hand van kadas­ter­kaar­ten uit de jaren zes­tig bepaald waar we onge­veer moesten gaan gra­ven. Op die teke­nin­gen staat aan­ge­ge­ven waar de kazer­ne­ge­bou­wen gestaan heb­ben, dus daar moesten we in elk geval niet zijn.

We gaan er immers van­uit dat het Huis Paf­fen­rode op de plaats van het exer­ci­tie­ter­rein heeft gestaan”, zegt Floore. Hij is als arche­o­loog ver­bon­den aan het Insti­tuut voor Pré- en Proto-his­to­ri­sche arche­o­lo­gie Albert Egges van Gif­fen, een onder­deel van de Uni­ver­si­teit van Amster­dam. “Het is opval­lend hoe­veel goed­koop, een­vou­dig aar­de­werk we hier tegen­ko­men. Heel anders dan des­tijds in de Blij­en­hoek, waar een veel geva­ri­eer­der assor­ti­ment boven kwam. Ook zijn we zoge­he­ten pater­nos­ter-kraal­tjes tegen geko­men, stuk­jes run­der­bot die eruit zien als een kraal­tje. Deze wer­den over het alge­meen thuis gemaakt op boer­de­rijen”, zegt Floore. Pater­nos­ter is een bena­ming voor het Onze Vader.

Muurresten op het Kazerneplein

Muur­res­ten op het Kazerneplein

Of de muur­res­ten waarop de arche­o­loog is gestuit ook daad­wer­ke­lijk onder­deel zijn geweest van het Huis Paf­fen­rode kan hij nog niet zeg­gen. “Daar­voor is het nog veel te vroeg. De muur­res­ten en de vloer­res­ten zou­den best van iets heel anders geweest kun­nen zijn. Dat moet eerst onder­zocht wor­den”, aldus Floore.

De Dord­te­naar
12 augus­tus 1997
door Anja Broeken

Reacties zijn gesloten.