Archeologen aan de slag op Kazerneplein

GORIN­CHEM – Arche­o­lo­gen krij­gen in augus­tus vier weken de tijd om de grond onder het Kazer­ne­plein te onder­zoe­ken. Dit gebeurt onder lei­ding van de arche­o­loog Pie­ter Floore, die ook was inge­scha­keld bij het onder­zoek op de Blij­en­hoek en het kas­teel van de Heren van Arkel bij Wijd­schild. Net als op die plaat­sen wor­den ook nu weer ver­ras­sende vond­sten verwacht.

Voormalige Citadelkazerne op het Kazerneplein Gorinchem

Voor­ma­lige Cita­del­ka­zerne op het Kazerneplein.

De arche­o­lo­gen kun­nen op het Kazer­ne­plein terecht, omdat het vanaf medio juli is afge­slo­ten voor par­ke­rende auto’s. Inmid­dels is de bestra­ting ver­wij­derd en kan in de grond wor­den gegra­ven. Op het Kazer­ne­plein zul­len de komende tijd een onder­grondse par­keer­ga­rage en wonin­gen wor­den gebouwd. Vol­gens de plan­ning zal men half okto­ber met de aan­leg van de garage begin­nen en mei vol­gend jaar met de bouw van de woningen.

Huis van Paffenrode

Archief­on­der­zoek heeft uit­ge­we­zen dat het Kazer­ne­plein een zeer inte­res­sant onder­zoeks­ge­bied voor arche­o­lo­gen kan zijn. Rond 1595 liet de pen­si­o­na­ris Adriaen van Weres­teyn daar in een omvang­rijk hof een groot land­huis bou­wen. Der­ge­lijke bin­nen­ste­de­lijke tui­nen uit de zeven­tiende eeuw waren wat tuin­ar­chi­tec­tuur betreft toon­aan­ge­vend in de wereld. Het land­huis dat de naam ‘Huis van Paf­fen­rode’ kreeg, is tus­sen 1755 en 1771 afge­bro­ken. In 1826 begon men op het ter­rein met de bouw van een kazer­ne­com­plex. Het gedeelte waar het land­huis heeft gestaan, is toen in gebruik geno­men als exer­ci­tie­plaats. Het kazer­ne­com­plex is in 1969 afgebroken.

Uit archief­on­der­zoek blijkt niet op welke wijze de sloop van het land­huis en het kazer­ne­com­plex heeft plaats­ge­von­den en of de grond daar­bij op de een of andere wijze is ver­stoord. Het is dan ook niet bekend of de spo­ren uit het ver­le­den nog aan­we­zig zul­len zijn. Maar als het slo­pen van de bebou­wing op dezelfde manier is gebeurd als op de Blij­en­hoek, kan arche­o­lo­gisch onder­zoek uniek mate­ri­aal ople­ve­ren. Daar­bij kan wor­den gedacht aan de fun­de­ring van het land­huis en de res­ten van de zeven­tiende-eeuwse tuin. Deze vond­sten zou­den een goed beeld kun­nen geven van het leven van de gegoede Gor­cu­mers in de zeven­tiende eeuw.

Kom­pas Aktief
29 juli 1997.

Reacties zijn gesloten.