Buiten de Waterpoort (2019)

Onderzoek

Op maan­dag 3 juni 2019 heeft Hol­lan­dia arche­o­lo­gen uit Zaan­dijk in opdracht van de gemeente Gorin­chem een opgra­ving (vari­ant arche­o­lo­gi­sche bege­lei­ding) uit­ge­voerd Bui­ten de Water­poort. Hier wer­den naast een nieuw gebouwd hotel twee onder­grondse con­tai­ners geplaatst. 

De con­tai­ners wer­den aan­ge­legd bui­ten de ves­ting­wer­ken van de stad, maar in de onder­grond kon­den nog arche­o­lo­gi­sche res­ten van kades, een gracht, dij­ken en schut­ters­put­jes uit de Tweede Wereld­oor­log aan­we­zig zijn.

Buiten de Waterpoort

Plaat­sen afval­con­tai­ners Bui­ten de Waterpoort

Hoge verwachtingen

Voor het plan­ge­bied geldt een hoge ver­wach­ting op het aan­tref­fen van arche­o­lo­gi­sche res­ten en waar­voor arche­o­lo­gisch onder­zoek ver­plicht gesteld kan wor­den bij grond­roe­rende acti­vi­tei­ten gro­ter of gelijk aan 30 m² en die die­per rei­ken dan 30 cm. De onder­ha­vige werk­zaam­he­den besloe­gen slechts ca. 10 m². Ondanks de beperkte omvang van het plan­ge­bied wilde de gemeente dat de even­tu­ele in de onder­grond aan­we­zige arche­o­lo­gi­sche res­ten behou­den ble­ven door mid­del van opgra­ving. Het doel van het onder­zoek was het docu­men­te­ren van arche­o­lo­gi­sche gege­vens en het vei­lig­stel­len van arche­o­lo­gisch vondst­ma­te­ri­aal (spo­ren en vond­sten) van vind­plaat­sen bin­nen het bereik van de bodem ver­sto­rende werk­zaam­he­den. Hier­mee kan infor­ma­tie ver­kre­gen wor­den die van belang is voor de ken­nis­vor­ming over het ver­le­den van het onder­zoeks­ge­bied en omgeving.

Straatwerk op 2,5 meter diepte

Laat 16de eeuws straat­werk op 2,5 meter diepte

Straatwerk op 2,5 meter diepte

Hier­voor is over een opper­vlakte van ca. 10 m² de onder­grond tot maxi­maal 3 m onder het maai­veld (5,1 m +NAP) ont­gra­ven. De onder­grond bestaat uit een ten min­ste 3,6 m dik opge­bracht grond­pak­ket. Er zijn twee arche­o­lo­gi­sche spo­ren­vlak­ken gedo­cu­men­teerd. Op het eer­ste spo­ren­vlak bevindt zich 19e of begin 20e eeuws muur­werk dat waar­schijn­lijk een plein­tje begrensde. Op een die­per niveau, ca. 2,5 m onder het maai­veld, ligt straat­werk uit de (late) 16e of 17e eeuw. Het straat­werk kan in ver­band gebracht wor­den met de ver­nieu­wing van de ver­de­di­gings­wer­ken rondom de stad waar­bij het gebied ten zui­den van de mid­del­eeuwse ver­de­di­gings­muur is uit­ge­breid. Het straat­werk ligt moge­lijk op deze uit­brei­ding bui­ten de ver­de­di­gings­wal. Op een later moment is deze deels ver­gra­ven en is grond opgebracht.

Publicatie

Archeologische begeleiding van de plaatsing van ondergrondse containers Buiten de Waterpoort, gemeente Gorinchem (Z-H) Salomons, K.T. (2019)
Archeologische begeleiding van de plaatsing van ondergrondse containers Buiten de Waterpoort, gemeente Gorinchem (Z-H), Hollandia reeks 745, Zaandijk.
Flipbook | PDF (1 MB)

Foto’s

« van  »

Metadata

Archisnummer(s):4705900100
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:126.436/426.485 (centrum)
Toponiem:Buiten de Waterpoort
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Archeologische Begeleiding
Uitvoerder:Hollandia archeologen, Zaandijk
Projectleider:K.T. Salomons
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:juni 2019
Vondsten & documentatie:-
DANS:

Reacties zijn gesloten.