Kloostermoppen in bouw­put Bluebandhuis

GORINCHEM – ‘Pok!’ Tim Hoogendijk van Hollandia arche­o­lo­gen draait zich abrupt om naar zijn col­le­ga. ‘Pok, Pok.’ klinkt het nog­maals. Het is dui­de­lijk onder de klei­laag van de bouw­put van het Bluebandhuis aan de Arkelstraat in Gorinchem ligt iets. Wat dat zal later blij­ken. Grote kans dat het res­ten van mid­del­eeuw­se bewo­ning zijn. In de vijf dagen dat de arche­o­lo­gen van Hollandia en de vrij­wil­li­gers van de Gorcumse werk­groep arche­o­lo­gie aan het gra­ven zijn is er name­lijk al veel mate­ri­aal uit de vijf­tien­de, veer­tien­de en zelfs der­tien­de eeuw gevon­den.

Koert Salomons van Hollandia archeologen tussen de kloostermoppen opgraving Bluebandhuis Gorinchem

Koert Salomons van Hollandia arche­o­lo­gen tus­sen de kloos­ter­mop­pen

We had­den dit eigen­lijk niet ver­wacht. Toen we hier begon­nen met de opgra­vin­gen dach­ten we voor­al mate­ri­aal uit de 17de en 18de eeuw te vin­den. Dit mate­ri­aal von­den we juist niet. Daarentegen von­den we veel inte­res­san­te­re zaken. Stenen en hout­werk uit de veer­tien­de eeuw en ouder. Materiaal uit de tijd dat Gorinchem is ont­staan. Dat komt niet vaak voor en boven­dien is het mate­ri­aal ook nog eens goed bewaard geble­ven.” legt Tim Hoogendijk uit.

Zo wer­den er bij­voor­beeld zoge­noem­de kloos­ter­mop­pen aan­ge­trof­fen. Een typisch mid­del­eeuw­se bak­steen uit de veer­tien­de eeuw. Op een die­per niveau trof­fen de arche­o­lo­gen slof­fen aan. In dit geval hou­ten fun­de­ring. En vier meter onder straat­ni­veau werd zelfs een grep­pel gevon­den met res­ten uit de 13de eeuw.

De arche­o­lo­gen ver­wach­ten nog een week nodig te heb­ben om een goed beeld te heb­ben van wat er alle­maal in de grond zit. Dan wordt de bouw­put weer dicht­ge­gooid en kan er begon­nen wor­den met de bouw van het nieu­we Bluebandhuis.

05-11-2011
De Stad Gorinchem

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.