Archeologisch onderzoek bij Grote Toren

GORIN­CHEM – Tij­dens de werk­zaam­he­den voor de blus­in­stal­la­tie van de Grote Toren ont­dekte men in janu­ari een grote hoe­veel­heid men­se­lijke bot­ten. In de week van 19 tot 23 mei start Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen een nader arche­o­lo­gisch onder­zoek bij de Grote Toren om te zien of er nog meer men­se­lijke res­ten lig­gen. De gemeente hield vooraf al reke­ning met het feit dat er wel eens bot­ten zou­den kun­nen lig­gen en daarom was er in janu­ari al een arche­o­loog aan­we­zig. De hoe­veel­heid bot­ten was ech­ter gro­ter dan ver­wacht en daarom zijn de werk­zaam­he­den nu gestaakt.

Archeologisch onderzoek bij Grote Toren Gorinchem

Arche­o­lo­gisch onder­zoek bij Grote Toren

De Stad Gorinchem
6 mei 2008

Reacties zijn gesloten.