Skeletten monniken gevonden in Gorcum, bij renovatie panden Varkenmarkt

 

GORINCHEM – Bij de reno­va­tie van vier pan­den aan de Var­ken­markt in Gorin­chem is de begraaf­plaats van een voor­ma­lig fran­cis­ca­nen- of min­der­broe­der­kloos­ter bloot­ge­legd. Eind vori­ge week wer­den de eer­ste kis­ten met ske­let­ten gevon­den en sinds­dien zijn er 31 gra­ven geruimd.

Skeletten monniken gevonden, onderzoek begraafplaats minderbroeder klooster aan de Varkenmarkt

Onder­zoek begraaf­plaats min­der­broe­der kloos­ter aan de Varkenmarkt

De been­de­ren zijn tij­de­lijk opge­sla­gen en wor­den moge­lijk later nog door een expert onder­zocht. Daar­na wor­den ze waar­schijn­lijk begra­ven in een kne­kel­put op een kerkhof.

De kis­ten zijn naast elkaar aan­ge­trof­fen op een opper­vlak­te van zo’n tien bij der­tig meter. Omdat het hele ter­rein in en ach­ter de pan­den is onder­zocht, wor­den er naar ver­wach­ting ver­der geen stof­fe­lij­ke res­ten meer gevonden.

Wel bestaat het ver­moe­den dat gebou­wen in de omge­ving en de bestra­ting van de Var­ken­markt zelf nog delen van het kerk­hof bedek­ken. Mar­tin Veen van de Werk­groep Arche­o­lo­gie zegt dat daar­voor aan­wij­zin­gen bestaan. „In de oor­log is er op het plein een soort schuil­kel­der gebouwd. Het is bekend dat kin­de­ren in die tijd met been­de­ren rondliepen.”

Bouw­vak­kers stuit­ten vori­ge week op de kis­ten met been­de­ren tij­dens het hei­en van palen voor de ver­bou­wing van vier pan­den tot bras­se­rie en boven­wo­nin­gen. Op dat moment waren al hei­pa­len dwars door een paar kis­ten heen gegaan. De opdracht­ge­ver, de Stich­ting Stads­her­stel Gorin­chem (SSG), scha­kel­de direct de arche­o­lo­gen in die vijf­tig meter ver­der­op op de Blij­en­hoek met opgra­vin­gen bezig zijn.

Een voor één zijn begin deze week de kis­ten geruimd. Som­mi­gen ston­den vol met water. De vondst heeft geen gro­te arche­o­lo­gi­sche waar­de, omdat er naast de een­vou­di­ge hou­ten kis­ten en de been­de­ren geen mate­ri­aal is gevon­den, zelfs geen kledingresten.

Goed te eten

Wel kun­nen we uit de been­de­ren aflei­den dat de mon­ni­ken het niet slecht had­den. De aftand­se staat ‑een aan­wij­zing dat ze oud wer­den- en de leng­te van som­mi­ge ske­let­ten ‑tot wel 1,80 meter- dui­den erop dat ze goed te eten had­den”, zegt Pie­ter Floo­re, arche­o­loog van het Amster­dam­se Insti­tuut voor Pre- en Protohistorie.

Vol­gens stads­ar­chi­va­ris A.J. Bus­ch stamt het kerk­hof van voor 1572. In dat jaar werd. het kloos­ter van de fran­cis­ca­nen (ook bekend als min­der­broe­ders) geslo­ten, op last van de pro­tes­tant­se Geu­zen die de stad had­den inge­no­men. Daar­na heb­ben er geen begra­fe­nis­sen meer plaats­ge­von­den. Zeven jaar later werd het gebouw gesloopt.

Het kloos­ter bood vol­gens Bus­ch onder­dak aan een aan­tal van de 19 paters en pries­ters die op 9 juli 1572 wer­den opge­han­gen en bekend zijn gewor­den als de Mar­te­la­ren van Gorcum.

De Dord­te­naar
2 mei 1996

Lees ook

Reacties zijn gesloten.