Sporen van vroeger

 

GORINCHEM – Alweer ander­hal­ve week gele­den start­te de werk­groep Arche­o­lo­gie van de gemeen­te Gorin­chem o.l.v. de arche­o­loog drs. Pie­ter Floo­re van de Uni­ver­si­teit van Amster­dam met de opgra­ving naar het huis Paf­fen­ro­de op het Kazerneplein. 

Dit huis werd in hel eind van de zes­tien­de eeuw gebouwd door Stads­pen­si­o­na­ris mr. Adriaen van Weres­teyn, ver­trou­we­ling van Prins Mau­rits. In 1618 werd het gekocht door Dros­saard Jacob van Paf­fen­ro­de, getrouwd met Maria van Arkel. Zij, en later hun zoon Johan, waren de bekend­ste bewo­ners in de zeven­tien­de eeuw. Later werd dit huis o.a. bewoond door Dros­saard Louis Huy­gens van Zuy­li­chem, de zoon van de beroem­de dich­ter Con­stan­tijn Huy­gens. Wegens de bouw­val­li­ge staat werd het gebouw in de twee­de helft van de acht­tien­de eeuw afgebroken.

Sporen van de vroegere bewoners Jacob van Paffenrode en zijn vrouw Wilhelmina van Arkel, J.A. van Ravesteijn (1626)

Jacob van Paf­fen­ro­de en zijn vrouw Wil­hel­mi­na van Arkel, J.A. van Raves­teijn (1626)

Van het huis zijn geen gede­tail­leer­de afbeel­din­gen bekend. De zeven­tien­de-eeuw­se car­to­gra­fen Blaeu en Wijdt­mans teken­den op hun plat­te­gron­den van Gorin­chem op de plaats van het hui­di­ge Kazer­ne­plein een groot land­huis met stal­len en een koets­huis, omge­ven door sier­tui­nen en boom­gaard. Het onder­zoek van de werk­groep heeft tot doel een zo nauw­keu­rig moge­lijk inzicht te ver­krij­gen omtrent de groot­te en inde­ling van het gebouw. Vori­ge week dins­dag stuit­te men op de eer­ste fun­de­rin­gen van het huis. Tij­dens de eer­ste week ont­dek­te men ook een water­put en waterkelder.

Op het­zelf­de ter­rein von­den de arche­o­lo­gen ook een sloot of gracht die veel ouder is dan de res­tan­ten van het huis Paf­fen­ro­de. In deze opge­vul­de sloot lagen scher­ven uit de vijf­tien­de eeuw, zo ’n hon­derd jaar voor­dat het huis Paf­fen­ro­de gebouwd werd. Een bij­zon­de­re vondst uil deze sloot was het afval van een ‘vijf­tich­maac­ker”. Dit was de mid­del­eeuw­se bena­ming voor iemand die rozen­kran­sen maak­te. Een rozen­krans beval vijf­tig kraal­tjes. Het afval bestaat uit in repen gezaag­de run­der­bot­ten met daar­in de boor­ga­ten van de kraaltjes.

Gor­cum­se Courant
20 augus­tus 1997

Lees ook

Reacties zijn gesloten.