Opgravingen Kazerneplein

GORIN­CHEM – In de maan­den augus­tus en sep­tem­ber van het vorige jaar is met mede­wer­king van de gemeente Gorin­chem arche­o­lo­gisch onder­zoek uit­ge­voerd op het Kazer­ne­plein, ter voor­be­rei­ding van het bouw­rijp maken van het voor­ma­lige par­keer­ter­rein in het hartje van de stad. De arche­o­loog P.M. Floore en de heer M.C.W. Veen leid­den het onder­zoek dat uit­ge­voerd werd met hulp van een groep vrij­wil­li­gers uit Gorinchem.

Archeologisch onderzoek Kazerneplein

Arche­o­lo­gisch onder­zoek Kazerneplein

Het Kazer­ne­plein was in de zes­tiende eeuw de plaats waar pen­si­o­na­ris Adriaen van Weren­steyn een groot land­huis liet bou­wen. Het huis stond op een grote lap grond ten wes­ten van de Schut­ters­gracht en was omge­ven door een boom­gaard en prach­tige sier­tui­nen. In het begin van de zeven­tiende eeuw nam Jacob van Paf­fen­rode het huis over en ver­bond voor altijd de naam van zijn fami­lie aan het huis. Het huis heeft tot omstreeks 1756 op het mid­den van het Kazer­ne­plein gestaan. Pas in de negen­tiende eeuw bebouwde men het ter­rein met eerst een en later een tweede kazerne. In de lezing die P. Floore voor de ver­e­ni­ging Oud Gor­cum op maan­dag 20 april geeft, zul­len de resul­ta­ten van de opgra­ving voor het eerst gepre­sen­teerd wor­den. De gevon­den bouw­res­ten en vond­sten lich­ten een tipje op van de sluier die over het dage­lijks leven van de Gor­cumse elite uit de zeven­tiende en acht­tiende eeuw ligt. De bij­een­komst is op maan­dag 20 april in ver­zor­gings­huis De Schutse, Mol­len­burg­se­weg 44. Aan­vang 20.00 uur.

15 april 1998
Gorin­chemse Courant

Reacties zijn gesloten.