Opgraving Gorinchem in Streekmagazine

GORIN­CHEM – In het actu­a­li­tei­ten­pro­gramma Streek­ma­ga­zine van Radio Gies­sen­lan­den en de Rano wordt zater­dag 13 sep­tem­ber aan­dacht besteed aan de arche­o­lo­gi­sche opgra­vin­gen bij het Kazer­ne­plein. De opgra­vin­gen gaan vooraf aan de bouw van een groot aan­tal win­kels en appar­te­men­ten, die op dit plein zijn gepland. De redac­tie van Streek­ma­ga­zine gaat ook uit­ge­breid in op de Monu­men­ten­dag. Het pro­gramma Streek­ma­ga­zine duurt van 11 tot 14 uur en is te ont­van­gen op de kabel­fre­quen­tie 102.0 en via de ether op 106.3 FM.

10 sep­tem­ber 1997
Gor­cumse Courant

Reacties zijn gesloten.