Kazerneplein verandert deze maand in bouwput

GORIN­CHEM – Het Kazer­ne­plein in Gorin­chem wordt nog deze maand afge­slo­ten als par­keer­ter­rein. Op het ter­rein van de voor­ma­lige staal­ka­bel­fa­briek Den Haan, die de afge­lo­pen weken is gesloopt, zijn al 224 ver­van­gende par­keer­plaat­sen aangelegd.

Het Kazer­ne­plein ver­an­dert in een bouw­put voor een onder­grondse par­keer­ga­rage die aan 400 auto’s plaats moet bie­den. Het is de bedoe­ling dat de garage in novem­ber 1998 open gaat. De bouw van de wonin­gen en win­kels op het plein, waar tot eind jaren zes­tig de Cita­del­ka­zerne stond, start in mei 1998. Voor­jaar 1999 krij­gen de eer­ste bewo­ners de sleu­tels. Zodra het Den Haan-ter­rein niet meer als tij­de­lijke par­keer­plaats hoeft te die­nen, kan ook daar de woning­bouw van start gaan. In totaal komen er 245 wonin­gen en een aan­tal win­kels en kantoren.

Het Kazerneplein verandert in een bouwput

Het Kazer­ne­plein ver­an­dert in een bouwput

De totale inves­te­ring bedraagt ruim 100 mil­joen gul­den. Vorige week zijn de werk­zaam­he­den al gestart met de ver­van­ging van de rio­len in de stra­ten rond het Kazer­ne­plein. Dat werk wordt in juli en augus­tus in vijf fasen uit­ge­voerd. Daarna begint het omleg­gen van de kabels en lei­din­gen onder het plein. In sep­tem­ber wordt een dam­wand gesla­gen aan de zijde van de Haze­wind­hondstraat. De voor­ma­lige adju­dants­wo­ning op de hoek Toren­straat-Struis­vo­gel­straat zal voor­af­gaand aan de start van de bouw van de par­keer­ga­rage wor­den gesloopt. De omrin­gende bomen zijn inmid­dels verwijderd.

Tij­dens de bouw­werk­zaam­he­den, die tot eind 2002 duren, zal er over­last zijn voor de omwo­nen­den. Auto­mo­bi­lis­ten zul­len regel­ma­tig alter­na­tieve rou­tes moe­ten kie­zen. In augus­tus krij­gen ama­eur-arche­o­lo­gen de kans in de grond te zoe­ken naar de res­ten van het 17e eeuwse land­goed Paf­fen­rode. In 1590 kocht stads­pen­si­o­na­ris mr. Adri­aan van Weres­teyn dit ter­rein van de stad en bouwde er een kolos­saal huis met een enorme tuin. Zijn erf­ge­na­men ver­koch­ten dit lust­hof in 1618 aan jon­ker Jacob van Paf­fen­rode , die dros­saard van de stad was en daar­meee de hoog­ste plaat­se­lijke bestuur­der. Zijn vrouw was Wil­hel­mina van Arkel ; wie het Gor­cums Museum bezoekt, kan niet om haar mar­me­ren graf­mo­nu­ment heen, dat onder­deel is van de his­to­ri­sche col­lec­tie. Ver­moe­de­lijk in 1756 werd het huis afge­bro­ken en de tuin getrans­for­meerd tot bouw- en hove­niers­land. In 1628 werd de Wil­lems­ka­zerne er opge­trok­ken, gevolgd door de Cita­del­ka­zerne met bijgebouwen.

De leden van de Werk­groep Arche­o­lo­gie gaan op 11 augus­tus aan de slag om de res­ten van het huis met de tuin op te gra­ven. Tot en met 6 sep­tem­ber kan ieder­een de werk­zaam­he­den van­ach­ter de hek­ken vol­gen. Belang­stel­len­den kun­nen ech­ter ook mee­gra­ven of de vond­sten sor­te­ren. Aan­mel­den bij het Stads­ar­chief (Molen­straat 17, 4201 CV Gorin­chem, tel. 0183 – 659292).

15 juli 1997
De Dordtenaar

Reacties zijn gesloten.