Kazerneplein bijna bouwrijp

GORIN­CHEM – Zo vlak voor de ‘bouw­vak’ wordt nog flink getim­merd aan de infra­struc­tuur van de stad Gorin­chem. Weg­ge­brui­kers moe­ten reke­ning hou­den met werk­zaam­he­den aan de Spij­k­s­edijk, Bui­ten de Water­poort, Blij­en­hoek, Kei­zer­straat, de wes­te­lijke Wolp­he­ren­se­dijk en de Sta­ti­ons­weg. Het meest opval­lend is het pro­ject rond het Kazer­ne­plein.

Het Kazer­ne­plein wordt bouw­rijp gemaakt voor de aan­leg van een onder­grondse par­keer­ga­rage met circa 400 plaat­sen en de bouw van onge­veer negen­tig wonin­gen. Met het ver­nieu­wen van de rio­le­ring is al begon­nen in de Toren­straat, de Pomp­straat en Smak­heul vol­gen later in de zomer.

Een ingrij­pend gevolg daar­van voor de hoek met de Struis­vo­gel­straat en de Toren­straat is, vooral voor de oudere Gor­cu­mer, de sloop van de oude adju­dants­wo­ning en het kap­pen van de fraaie treur­wilg en de voor deze streek unieke Judas­boom. Ook tien­tal­len vis­sen lie­ten het leven toen maan­dag het aan­gren­zende grachtje werd leeggepompt.

Kazerneplein met op voorgrond de voormalige adjudantswoning

Kazer­ne­plein met op voor­grond de voor­ma­lige adjudantswoning

Voor de werk­zaam­he­den rond het Kazer­ne­plein is het sys­teem van één-rich­ting­ver­keer door de bin­nen­stad omge­gooid. Afhan­ke­lijk van de klus­sen wordt het ver­keer via rou­tes door de West­wa­gen­straat of over het Kazer­ne­plein omge­leid. Vanaf half juli is het plein geslo­ten als par­keer­ter­rein. Voor de bouw­vak wordt de bestra­ting en beplan­ting verwijderd.

Als alter­na­tief par­keer­ter­rein is inmid­dels het braak­lig­gende ter­rein van voor­heen Den Haan aan­ge­legd. Hier zijn tij­de­lijk 224 betaald-par­keer­vak­ken uit­ge­te­kend. Direct voor de Wolp­he­ren­wal wordt een tij­de­lijke aan­slui­ting voor het auto­ver­keer aan­ge­legd en voet­gan­gers krij­gen een eigen toe­gang naar het Den Haan-ter­rein vanaf de Wolpherenwal.

Kazerneplein

Als het aan de gemeente Gorin­chem ligt, kun­nen de eer­ste bewo­ners in het voor­jaar van 1999 hun hui­zen op het Kazer­ne­plein betrek­ken. Vol­gens plan­ning wordt in de tweede week van okto­ber begon­nen begon­nen met de aan­leg van de twee lagen tel­lende, onder­grondse par­keer­ga­rage. deze zou al in novem­ber 1998 klaar moe­ten zijn. In mei 1998 start de woning­bouw. De gemeente heeft een ‘ver­kla­ring van geen bezwaar’ bij de pro­vin­cie aan­ge­vraagd en rekent er op in sep­tem­ber de bouw­ver­gun­ning te kun­nen ver­strek­ken aan pro­ject­ont­wik­ke­laar en bouw Bal­last-Nedam. Het bouw­plan voor het Kazer­ne­plein bestaat uit ‘aan­ge­slo­ten’ wonin­gen langs de Pomp­straat. In het bin­nen­ge­bied zijn win­kels en wonin­gen rond een groot plein gete­kend met ‘groene” speelplekken.

Eerst krij­gen (amateur-)archeologen vanaf augus­tus de tijd om rond te spit­ten in de grond, op zoek naar res­tan­ten van het zeven­tiende-eeuwse land­goed Paf­fen­rode. Bij het Gor­cumse col­lege van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders is een ver­zoek inge­diend tot het ver­strek­ken van een kre­diet van 70 dui­zend gul­den. waar­schijn­lijk wordt dit bedrag gehaald uit het fonds ‘stads­ver­nieu­wing’.

Pas aan het eind van de zes­tiende eeuw kwam het hui­dige Kazer­ne­plein bin­nen de stads­wal­len te lig­gen. Vier eeu­wen terug graas­den er nog koeien op dit stukje grond bui­ten de toen­ma­lige stad. In 1590 kocht raads­pen­si­o­na­ris Adri­aan van Weres­teyn dit ter­rein om er een kolos­saal huis te bou­wen en een dito tuin aan te leg­gen. Het lust­hof werd door de erf­ge­na­men in 1618 ver­kocht aan jon­ker Jacob van Paf­fen­rode, de dros­saard (hoog­ste bestuur­der) van de stad. Het mar­me­ren graf­mo­nu­ment van zijn echt­ge­note Wil­hel­mina van Arkel is nog te bezich­ti­gen in het Gor­cums Museum.

Detail grafmonument Wilhelmina van Arkel

Detail graf­mo­nu­ment Wil­hel­mina van Arkel (±1595 – 1628)

Het huis werd afge­bro­ken, ver­moe­de­lijk in 1756, en de tuin deva­lu­eerde tot bouw- en hove­niers­land. In 1826 werd de gemeente de eige­naar en bouwde er de Wil­lems­ka­zerne. gevolgd door de Cita­del­ka­zerne en diverse bij­ge­bou­wen. Deze ver­dwe­nen in 1969. De adju­dants­wo­ning hield het het langst vol, die bezwijkt deze maand als laatste.

Vanaf 11 augus­tus tot 6 sep­tem­ber mogen leden van de werk­groep Arche­o­lo­gie enthou­si­ast aan het onder­zoek wer­ken. Belang­stel­len­den kun­nen dit werk van ach­ter de hek­ken vol­gen, maar ook zelf de han­den uit de mou­wen ste­ken. Wie mee wil wer­ken, kan zich mel­den bij het Stads­ar­chief aan de Molen­straat 17 (tel. 0183 – 65292).

Den Haan

Wan­neer het Kazer­ne­plein in 1999 gereed is, wordt begon­nen met de bouw van appar­te­men­ten en wonin­gen op het Den Haan-ter­rein. Aan de bekende archi­tect Ralph Ers­kine uit Zwe­den, die het hele plan in opdracht van Bal­last Nedam ont­wierp, is gevraagd de schet­sen voor het Den Haan-ter­rein uit te wer­ken. De voor­lo­pige plan­nen wor­den in sep­tem­ber ver­wacht en ver­vol­gens gepre­sen­teerd aan omwo­nen­den en ove­rige belang­stel­len­den. Even­tu­ele reac­ties wor­den zo moge­lijk mee­ge­no­men in het defi­ni­tieve plan, zo belooft de gemeente op voorhand.

Vol­gens de gemeente zijn de laat­ste wonin­gen eind 2002 gereed. In totaal zijn in dit deel van de bin­nen­stad 245 nieuwe wonin­gen ver­sche­nen plus circa 1700 vier­kante meter ruimte voor kan­to­ren en winkels.
De totale inves­te­ring bedraagt ruim hon­derd mil­joen gulden.

9 juli 1997
Gor­cumse Courant

Reacties zijn gesloten.