Floore en Veen niet ontevreden over eerste week

 

GORINCHEM – Arche­o­loog Pie­ter Floo­re en Mar­tin Veen van de Stich­ting His­to­risch Bodem­on­der­zoek zijn niet onte­vre­den over de eer­ste week speu­ren naar Paf­fen­ro­de. „Het had slech­ter gekund”, con­sta­te­ren ze.

Floore en Veen niet ontevreden over speurwerk eerste week, archeologisch onderzoek Kazerneplein Gorinchem

Arche­o­lo­gisch onder­zoek Kazerneplein

Deze week is weer eens geble­ken dat din­gen die je weet van horen zeg­gen lang niet altijd op waar­heid berus­ten”, stelt Floo­re vast. „Het ver­haal ging dat het sloop­puin van de kazer­nes op het Kazer­ne­plein zou zijn blij­ven lig­gen, waar­door we zeker door een laag van een meter dik­te had­den moe­ten gra­ven voor­dat we kon­den begin­nen. Dat bleek niet het geval te zijn. Het puin van de kazer­nes blijkt wel dege­lijk te zijn afgevoerd.”

Het Kazer­ne­plein is, zo blijkt uit bodem­vond­sten, voor slechts drie­kwart bebouwd geweest. Het onder­zoek van deze afge­lo­pen week wijst boven­dien uit dat de boven­laag rede­lijk in tact is geble­ven. “Het lijkt een beet­je onzin om te gaan zoe­ken naar ele­men­ten uit de zes­tien­de eeuw, want uit die peri­o­de is het nodi­ge in archie­ven terug te vin­den. Toch heeft het wel dege­lijk zin. In die tijd wer­den alleen belang­rij­ke stuk­ken in archie­ven bewaard. Over het leven van de gewo­ne bur­ger is er nau­we­lijks iets te vin­den. Het was gewoon niet belang­rijk genoeg om te bewa­ren. Onze bodem­vond­sten geven ech­ter het beeld wat in de archie­ven niet terug te vin­den is” zegt Floore.

De Dord­te­naar
16 augus­tus 1997
door Anja Broeken

Lees ook

Reacties zijn gesloten.