Bijzondere ontdekking bij Huis van Paffenrode

GORINCHEM – De arche­o­lo­gen op het Gorcumse Kazerneplein, die gra­ven naar het Huis van Paffenrode, heb­ben vorige week een bij­zon­dere ont­dek­king gedaan. Tijdens hun werk­zaam­he­den stuit­ten de gra­vers op een zoge­naamde ‘beer­kel­der’, waar­van de vond­sten hen zeer veel kun­nen ver­tel­len over het leven van Jacob van Paffenrode, zijn vrouw Maria van Arckel en andere bewo­ners van het huis dat omstreeks 1595 werd gebouwd.

De archeologen op het Gorcumse Kazerneplein, die graven naar het Huis van Paffenrode, hebben vorige week een bijzondere ontdekking gedaanEen beer­kel­der is een ruimte onder het huis, die men gebruikte voor afval. Boven de kel­der was een toi­let gecon­stru­eerd, zodat ook die bood­schap in dezelfde kel­der ver­dween. Volgens de opgra­vers i.s de vondst van de beer­kel­der een goede. Want, zo stelt Martin Veen, één van de onder­zoe­kers, ‘wat we alle­maal tegen­ko­men in de beer­kel­der, ver­telt ons meer dan in de geschied­kunde te vin­den is’.

Chaotisch

Inmiddels wor­den de vond­sten uit de beer­kel­der drif­tig opge­poetst door vrij­wil­li­gers met tan­den­bor­stels en emmers water. Ranjith Jayasena, stu­dent arche­o­lo­gie in Amsterdam en vanaf het begin betrok­ken bij de opgra­vin­gen, blaast nog uit na het vin­den van de kel­der. ‘Ineens stuit­ten we op de kel­der,’ ver­telt Jayasena. ‘Toen werd het even heel cha­o­tisch. Van alles liep ineens door elkaar heen, maar nu is het weer alle­maal rus­tig en over­zich­te­lijk. Van deze kel­der wis­ten we niet af. De teke­nin­gen die er van het huis zijn, ver­tel­len ons maar heel wei­nig. Ook weten we nog steeds niet bij welk deel van het huis we zijn met het graven.

Er werd tevens een tweede kel­der, vol­gens het­zelfde prin­cipe gebouwd als de beer­kel­der gevon­den. Deze was alleen zo goed als leeg. “Het zou kun­nen zijn dat deze kel­der gebouwd is met de gedachte die te gebrui­ken als de andere vol is.’, aldus Jayasena. Volgens Martin Veen is er ook iets typisch aan de (gevulde) beer­kel­der. “Zo’n kel­der is voor die tijd heel gewoon. Welgestelde men­sen had­den een beer­kel­der, de min­der rij­ken afval­put­ten of ‑hopen”, legt hij uit. “In deze beer­kel­der von­den we slechts huis­af­val als, knik­kers, scher­ven, zo’n twin­tig zalf­pot­jes en een klem­bril­le­tje, pies­pot­ten, schoen­zool­tjes en ga zo maar door. We trof­fen geen keu­ken­af­val aan, dus het is heel waar­schijn­lijk dat er nog een kel­der is met keu­ken­af­val. En dat kan ons nog meer infor­ma­tie bezorgen”.

Beer

De arche­o­lo­gen heb­ben inmid­dels een nieuw deel van het Kazerneplein ‑naast de hui­dige graaf­plaats – open­ge­legd om daar ver­der te gra­ven. Van de ont­dekte beer­kel­der, gaan de onder­zoe­kers bin­nen­kort ook de beer (poep) zeven en bekij­ken of daar nog inte­res­sante zaken uit naar voren komen. Ze heb­ben dus voor­lo­pig nog de han­den vol.

Kompas Aktief
26 augus­tus 1997
door Jan Robijns

Lees ook

Reacties zijn gesloten.