Skeletten gevonden op Groenmarkt

GORIN­CHEM – Bij graaf­werk­zaam­he­den ach­ter het Gor­cums Museum, op de Groen­markt zijn gis­te­ren weer ske­let­ten gevon­den. Het ‘spit­ten’ houdt ver­band met het plaat­sen van een onder­grondse afvalcontainer.

Twee jaar gele­den wer­den bij graaf­werk rond de Gor­cumse Grote Toren ook al heel wat ske­let­ten opge­gra­ven. Tot 1830 wer­den rond de toren men­sen begra­ven. Daarna mocht het ter aarde bestel­len alleen nog bui­ten de stadsgrenzen.

Skeletten gevonden op Groenmarkt

Ske­let­ten gevon­den op Groenmarkt

In de kuil zijn wel vier lagen ske­let­ten gevon­den. Arche­o­loog Mar­tin Veen : “Bij het plaat­sen van een weeg­brug zijn er ooit al meer lagen weg­ge­haald. Ze heb­ben nu ook een puin­laag gevon­den met kloos­ter­mop­pen. Het is nog niet dui­de­lijk wat daar de her­komst van is.”

24 april 2010
AD Rivierenland

Reacties zijn gesloten.