Gorcumers begraven op oude mest- en afvalput

GORIN­CHEM – Opgra­vin­gen ach­ter het Gor­cums Museum wij­zen uit dat de oude begraaf­plaats rond de Grote Kerk gro­ter was dan ver­wacht. Bij het gra­ven van een kuil voor het plaat­sen van onder­grondse afval­con­tai­ners pal ach­ter het Gor­cums Museum wer­den ske­let­ten in kis­ten gevonden.

Gorcumers begraven op oude mest- en afvalput, archeologisch onderzoek Groenmarkt Gorinchem 2010

Res­ten van begra­vin­gen op de Groenmarkt

Gor­cu­mer Ton Wijkamp (58) schui­felt met zijn metaal­de­tec­tor over de hopen grond die uit de kuil zijn gehaald. De ama­teur­ar­che­o­loog heeft daar nog geen spec­ta­cu­laire vond­sten gedaan. “Af en toe een muntje of een stukje aar­de­werk.” Wijkamp is al zo’n der­tig jaar actief als ama­teur­ar­che­o­loog. “Ik kocht toen mijn eer­ste metaal­de­tec­tor. Ik ging het veld in, op zoek naar mun­ten en oude dui­ten. In de loop van de tijd gaat je inte­resse toe­ne­men. Na ver­loop van tijd word je ook inge­scha­keld als ergens gegra­ven gaat worden.”

Hoogtepunt

Zijn hoog­te­punt beleefde Wijkamp in 1996. “Ze waren toen volop met de dijk­ver­zwa­ring bezig. Aan de voet van de Dalem­se­dijk vond ik toen oude kloos­ter­mop­pen. Daar ble­ken res­tan­ten te lig­gen van het kas­teel van de Heren van Arkel van eind der­tiende eeuw. Dat was echt een belang­rijke opgra­ving. Er werd een mali­ën­kol­der gevon­den , maar ook kanons­ko­gels en pijl­pun­ten. Men­sen die ons hier bezig zien, den­ken dat hier het belang­rijke werk wordt gedaan. Maar na het vin­den van mate­ri­aal gebeurt het belang­rijk­ste in het arche­o­lo­gisch depot. Daar wordt alles schoon­ge­maakt, wor­den de stuk­jes aan elkaar geplakt en zijn er restauraties.”

Begraafplaats

De pro­fes­si­o­nele bege­lei­ding van het graaf­werk op de Groen­markt gebeurt door het arche­o­lo­gisch bureau Hol­lan­dia. Twee jaar gele­den was het bureau ook al betrok­ken bij het opgra­ven van ske­let­ten die onder de ste­nen vloer van de Grote Toren waren gevon­den. Later wer­den ook ske­let­ten gehaald uit de bodem rond de toren. Arche­o­loog Tim Hoog­en­dijk van Hol­lan­dia : “Het was bekend dat het gebied rond de Grote Toren was gebruikt als begraaf­plaats. Na 1830 mocht dat niet meer. Het is best ver­ras­send dat die begraaf­plaats hele­maal door­liep tot deze plek bij het Gor­cums Museum.”

De ske­let­ten van de afge­lo­pen dagen zijn gevon­den in drie graf­kui­len, waarin in drie tot vier lagen was begra­ven. Hoog­en­dijk : “De gra­ven lagen in een voor­ma­lige mest- en afvalkuil. Dat waren meters diepe kui­len langs de ring­wal­burcht die date­ren uit de 15de eeuw. Uit die peri­ode heb­ben we in deze kuil ook stuk­ken aar­de­werk gevon­den. Het gaat ver­moe­de­lijk om hand gebak­ken drink­ge­rei als kan­nen en bekers, ver­vaar­digd in Sieg­burg. We vin­den ook wel stuk­ken metaal, zoals een stijg­beu­gel van een paar­den­tuig.” Hoog­en­dijk : “Ze lagen onder een beton­nen bak van de weeg­brug, die daar in 1921 is geplaatst. In de Mid­del­eeu­wen was daar ook een waag. Die werd gebruikt om goe­de­ren voor de han­del te wegen om dis­cus­sies te voor­ko­men. In de kuil heb­ben we ook afvoer­go­ten en water­put­ten gevon­den uit de tijd van de bouw van het 14de eeuwse stad­huis. Dat is wel een inte­res­sante vondst.”

27 – 4‑2010
AD Rivierenland
door Kees Tanis

Reacties zijn gesloten.