Zoeken naar spo­ren Rosmolen bij Bluebandhuis

GORINCHEM – Hollandia Archeologen is gis­te­ren in de Gorcumse bin­nen­stad gestart met onder­zoek op de plek waar tot voor­heen het Bluebandhuis stond. Er is twee weken voor uit­ge­trok­ken.

De ver­wach­ting is dat er spo­ren uit de late mid­del­eeu­wen wor­den aan­ge­trof­fen”, zegt Wim Vlierhuis van Poort 6. De woning­cor­po­ra­tie is opdracht­ge­ver voor de arche­o­lo­gi­sche opgra­ving op de hoek van de Rosmolensteeg en de Arkelstraat. Na de afron­ding wordt gestart met de her­bouw van het Bluebandhuis waar­in drie appar­te­men­ten en een woon­huis wor­den geves­tigd.

De laatste tredmolen van Amsterdam in 1911, Spaarnestad Photo

De laat­ste ros­mo­len van Amsterdam in 1911, Spaarnestad Photo

Martin Veen van de Werkgroep Archeologie gemeen­te Gorinchem sluit niet uit dat er moge­lij­ke res­tan­ten wor­den aan­ge­trof­fen van de ros­mo­len waar­aan de steeg zijn naam dankt. Bij een opgra­ving in 2007 aan de ande­re zij­de van de steeg (hoek Kortendijk) wer­den deze niet gevon­den. Hollandia Archeologen, die dat onder­zoek ook heeft uit­ge­voerd, ver­on­der­stelt dat deze – door een paard aan­ge­dre­ven – molen op de hoek met de Arkelstraat heeft gestaan.

Anja Broeken
AD Rivierenland
01-11-2011

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.