Zoeken naar sporen Rosmolen bij Bluebandhuis

GORINCHEM – Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen is gis­te­ren in de Gor­cum­se bin­nen­stad gestart met onder­zoek op de plek waar tot voor­heen het Blue­band­huis stond. Er is twee weken voor uit­ge­trok­ken.

De ver­wach­ting is dat er spo­ren uit de late mid­del­eeu­wen wor­den aan­ge­trof­fen”, zegt Wim Vlier­huis van Poort 6. De woning­cor­po­ra­tie is opdracht­ge­ver voor de arche­o­lo­gi­sche opgra­ving op de hoek van de Ros­mo­len­steeg en de Arkel­straat. Na de afron­ding wordt gestart met de her­bouw van het Blue­band­huis waar­in drie appar­te­men­ten en een woon­huis wor­den geves­tigd.

De laatste tredmolen van Amsterdam in 1911, Spaarnestad Photo

De laat­ste ros­mo­len van Amster­dam in 1911, Spaar­ne­stad Pho­to

Mar­tin Veen van de Werk­groep Arche­o­lo­gie gemeen­te Gorin­chem sluit niet uit dat er moge­lij­ke res­tan­ten wor­den aan­ge­trof­fen van de ros­mo­len waar­aan de steeg zijn naam dankt. Bij een opgra­ving in 2007 aan de ande­re zij­de van de steeg (hoek Kor­ten­dijk) wer­den deze niet gevon­den. Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen, die dat onder­zoek ook heeft uit­ge­voerd, ver­on­der­stelt dat deze – door een paard aan­ge­dre­ven – molen op de hoek met de Arkel­straat heeft gestaan.

Anja Broe­ken
AD Rivie­ren­land
01-11-2011

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.